Chce Ukarać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chce Ukarać Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Chce Ukarać Cytaty: Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz
kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Chce Ukarać Cytaty: Kiedy bogowie chcą nas ukarać, spełniają nasze prośby. -Oscar Wilde
kiedy-bogowie-chcą-nas-ukarać-spełniają-nasze-prośby
Chce Ukarać Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Chce Ukarać Cytaty: Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy. -bluecaffe
Chce Ukarać Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey
Chce Ukarać Cytaty: I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ... -Marza1
Chce Ukarać Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Chce Ukarać Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca
Chce Ukarać Cytaty: Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć
Chce Ukarać Cytaty: Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :(  -sala
chce-odejść-i za­pom­nieć-nie chce-już-żyć-nie chce-już-być-przep­raszam- to nie mój-świat-i żywioł- 
Chce Ukarać Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura
Chce Ukarać Cytaty: Chce um­rzeć, lecz żyję, chcę krzyczeć, lecz milczę, Chcę przes­tać kochać Cię, lecz nie potrafię. Jes­tem słaba, wiem, ale jes­tem człowiekiem. -Agusia949
chce-um­rzeć-lecz-żyję-chcę-krzyczeć-lecz-milczę-chcę-przes­ć-kochać-cię-lecz-nie potrafię-jes­tem-słaba-wiem-ale-jes­tem
Chce Ukarać Cytaty: Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko. -kszyszunia
Chce Ukarać Cytaty: Ro­zum po­wiada swo­je, a ser­ce chce żyć, chce się weselić. -Maria Dąbrowska
ro­zum-po­wiada-swo­-a ser­-chce-żyć-chce ę-weselić
Chce Ukarać Cytaty: Ponieważ nie chcę ginąć sam, chcę, abyś umierał ze mną. -Plaut
ponieważ-nie-chcę-ginąć-sam-chcę-abyś-umierał-ze-mną
Chce Ukarać Cytaty: Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać. -szajbuss
na tym-świecie-ś­py-chce-pro­wadzić-ku­lawe­go-a głuchy-chce-słuchać
Chce Ukarać Cytaty: Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Chce Ukarać Cytaty: Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. -Augustyn Św
szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego
Chce Ukarać Cytaty: Klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać. -Anonim
klasyka-to-dzieła-które-każdy-chce-znać-ale-których-nikt-nie-chce-czytać
Chce Ukarać Cytaty: Niewiasta przecież to wie: jeśli chce panować, musi udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna. -Honore de Balzac
niewiasta-przecież-to-wie-śli-chce-panować-musi-udawać-że-robi-to-czego-chce-jej-mężczyzna
Chce Ukarać Cytaty: Dlacze­go chce­my by nas okłama­no? Bo nie chce­my znać prawdy? Gdy od­kry­jemy, że nas okłamy­wano dlacze­go te­go nie przyznamy? Bo nie chce­my przyz­nać że da­liśmy się okłamać, a może to kłam­stwo stało się naszą prawdą?  -Silvidian
Chce Ukarać Cytaty: Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić. -Anna Kowalska
jest-coś-dziwnie-przygnębiającego-w-tym-śli-ę-chce-sprzedać-rzecz-której-nikt-nie-chce-kupić
Chce Ukarać Cytaty: Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość. -Diane Ackerman
nie-chcę-na-końcu-życia-odkryć-że-przeżyłam-tylko-jego-długość-chcę-przeżyć-także-jego-wielkość
Chce Ukarać Cytaty:
w wyob­raź-nie  og­ra­niczeń-dla-te­go-możemy-so­bie-wyob­rażać-co chce­my-i kiedy-chce­my-~pa­weł-rychlica 
Chce Ukarać Cytaty: Nikt nie chce kochać, wszys­cy kochać boją się, a każdy chce być kochany. -Edyta Bartosiewicz
nikt-nie chce-kochać-wszys­cy-kochać-boją-ę-a każdy-chce-być-kochany
Chce Ukarać Cytaty: Każda dusza urobiona jest przez wieki i chce, czy nie chce, wieki tworzy. -Stanisław Brzozowski
każda-dusza-urobiona-jest-przez-wieki-i-chce-czy-nie-chce-wieki-tworzy
Chce Ukarać Cytaty: Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. -Stanisław Tym
Żaden-człowiek-nie-chce-umrzeć-ale-tak-rzadko-ę-zdarza-to-co-człowiek-chce
Chce Ukarać Cytaty: Nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej. -Henryk Sienkiewicz
nieszczęście-to-do-siebie-iż-stoi-a-człowiek-czy-chce-czy-nie-chce-musi-iść-w-przyszłość-więc-odchodzi-od-niego-coraz-dalej
Chce Ukarać Cytaty: Czy chcę zawsze mieć rację, czy też chcę być szczęśliwy? -Richard Carlson
czy-chcę-zawsze-mieć-rację-czy-też-chcę-być-szczęśliwy
Chce Ukarać Cytaty: Nie chcę żyć w swoich dziełach, chcę żyć w swoim apartamencie. -Woody Allen
nie-chcę-żyć-w swoich-dziełach-chcę-żyć-w swoim-apartamencie
Chce Ukarać Cytaty: Śmierć na mnie czeka.. Wiedzę ją już z daleka. Chcę do niej biec. Od świata uciec. Chcę by mnie przytuliła. Czułością opatuliła. Chcę by mnie zabrała. Udrękę skracała. Lecz ona się odwraca. Po ja­kimś cza­sie znów wraca. A ja biegnę do niej od nowa. Używając przy tym błagal­ne słowa. I tak w kółko, bez ustanku. Koło się kręci.. Nie ma przystanku.. -I'm nothing
Chce Ukarać Cytaty: Marze­niami cze­kam na Twój znak,może kiedyś w da­lekiej przeszłości nasze dro­gi zno­wu się zejdą... ale te­raz zni­kaj z Moich snów..marzeń,myśli nie chce już za­sypiać z szkla­nymi łza­mi na twarzy. ja chce żyć! już uciekaj, chce za­pom­nieć że byłaś moim marze­niem które wiem że nig­dy się nie spełni... -UciecChce
Chce Ukarać Cytaty: Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię!  -Amorek
piszę-do ciebie-krótki-list-no- wyz­nać-praw­de-chcę-nie-mysl-so­bie-że z ciebie-kpię-ty-wiesz-co ci po­wie­dzieć-chce-bo
Chce Ukarać Cytaty: Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. -Anulasek
sta­-plyn­ne-za chodze­nie-w głowe-po każdej-burzy-w szklan­-wo­dy-ja wiem-da­lej-chce-da­lej da­lej-chce-próbować