Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty

Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Nig­dy nie próbo­wałam uda­wać ko­goś in­ne­go. Nie śpiewałam jazzu czy kla­sycznych piose­nek. Cały czas śpiewałam rock and rol­la, rhytm and bluesa i bluesa. Chciałam je­dynie, po­dob­nie jak wcześniej, gdy jeszcze byłam z Ikiem, aby mo­je kon­certy były bar­dziej twórcze. Chciałam śpiewać bal­la­dy. Zaw­sze chciałam po­kazać ludziom, że umiem śpiewać. -Tina Turner


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Bal: Wszystkie bale są kostiumowe, nawet bal nudystów. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Jak pięknie, jak wstrętnie jest wiedzieć. A jednak chciałam/em tego, za wszelką cenę, chciałam/em WIEDZIEĆ. -Georges Bataille


jak-pięknie-jak-wstrętnie-jest-wiedzieć-a-jednak-chciałamem-tego-za-wszelką-cenę-chciałamem-wiedzieĆ
Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Kochać, o, kochać - i nie ma kogo! Śpiewać, o, śpiewać - i nie ma komu! -Bohdan Zaleski


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: nieobec­nym spojrzeniem od­twarzam w ułamkach to co zaprzyszłe by mogło być realnym chciałam się przejrzeć bez przyglądania lecz płoszy niedotykanie zaklęte w słowie bezdźwięcznym na­bierając znaczeń mil­cze­nie ma pełne usta od znaków zapytania a ja tyl­ko chciałam wiedzieć ja­kiego ko­loru jest niebo  -Papużka


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Nie chciałam niszczyć nicze­go ani ni­kogo. Chciałam po pros­tu wym­knąć się cichut­ko tyl­ny­mi drzwiami, nie po­wodując żad­ne­go za­mie­sza­nia ani kon­sekwen­cji, i zat­rzy­mać się do­piero na Grenlandii. -Elizabeth Gilbert


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: po­roz­sta­niowe bab­skie ga­danie: - Wczo­raj się upiłam i chciałam do niego po­jechać w środ­ku nocy. - Po co? - A jak myślisz? Chciałam się z nim kochać i zasnąć wtulona. - Więc dlacze­go te­go nie zrobiłaś? - Bo pew­nie te­raz czułabym się wykorzystana. - Prze­cież to ty go chciałaś wy­korzys­tać! Eh, ko­bieca logika... -norma jean


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Śpiewać dar­mo bo­li gardło. -M.M


Śpiewać-dar­mo-bo­li-gardło
Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: To miłość każe śpiewać życiu. -Chautard


to-miłość-każe-śpiewać-życiu
Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Chciałam byś uk­rył mnie przed światem w swoich ra­mionach. Chciałam byś chro­nił mnie. Nie będę stać na deszczu. Zbu­duje so­bie szałas bez­pie­czny, ściany ciepłem i ciszą ok­leję, w ok­nach kwiaty pos­ta­wię. Ciebie do niego nie wpuszczę, żeby ściany zno­wu szro­nem się nie pok­ryły, a kwiaty żeby mróz nie ściął. -Matołek


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Sztorm: Bal fal. -Jakub Perski


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Chciałam mieć ciebie na wyłączność. Jak za­pach ulu­bionych perfum. Ale trzy­małam cię zbyt mocno. I wy­paliłam dziurę w sercu. Nie ma cię dla mnie i nie było. Prag­nieniem stworzyłam twój obraz. I wy­kar­miłam twoją miłość, której sma­ku nig­dy nie poznasz. Chciałam zat­rzy­mać so­bie ciebie, jak szcze­nię porzu­cone w rowie... Za­pom­niałam jed­nak, ty nie wiesz, że już nie za­kocham się w Tobie... -Alfa Centauri


Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: W bal­ladzie me­go życia, bra­kuje Twe­go śpiewu. -AnDree


w bal­ladzie-me­go-życia-bra­kuje-twe­go-śpiewu
Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Se­rafin nuci bal­ladę samotności wszel­ka pociecha  -Cykam


se­rafin-nuci-bal­ladę-samotnoś-wszel­ka-pociecha 
Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Natchnienie: bal maskowy wyobraźni, po którym zostaje czczość i fałsz. -Gustaw Flaubert


natchnienie-bal-maskowy-wyobraź-po-którym-zostaje-czczość-i-fałsz
Chciałam śpiewać Bal­la­dy Cytaty: Łabędzie śpiewają przed śmiercią. Byłoby lepiej, gdyby niektóre osoby umierały zanim zaczynają śpiewać. -Samuel Coleridge


Łabędzie-śpiewają-przed-śmiercią-byłoby-lepiej-gdyby-niektóre-osoby-umierały-zanim-zaczynają-śpiewać