Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Mu­sisz tyl­ko wdra­pać się na szczyt. Po­tem będzie już z górki. -bloodymery
mu­sisz-tyl­ko-wdra­pać ę-na szczyt-po­tem-będzie-już-z górki
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: To Zaklęcie ra­towało mu życie. Gdy­by te­raz skoczył w prze­paść, z pew­nością ja­kaś przepływająca chmu­ra złagodziłaby upa­dek. Kłopot z tą teorią po­lega na tym, że działa tyl­ko dopóki w nią nie uwie­rzy. Gdy­by tyl­ko po­myślał, że jest niety­kal­ny, będzie trupem. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Uśmie­chem, jeśli tyl­ko zechcesz, spra­wić możesz, że słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie. -doorka
uśmie­chem-śli-tyl­ko-zechcesz-spra­wić-możesz-że słoń-przed­rze ę-przez-najgęstrze-chmu­ry-smut­ku-na czyimś-niebie
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz. -Andrea
pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan
ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile. -Isadora Duncan
nie- na świecie-tak-zwa­nego-szczęścia-by­wają-tyl­ko-szczęśli­we-chwile
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Nie ma złego kierun­ku, jeśli ro­bisz to co czujesz. By­wają tyl­ko trud­ne sy­tuac­je do zniesienia. -PróbujPatrzećKolorowo
nie- złego-kierun­ku-śli-ro­bisz-to co czujesz-by­wają-tyl­ko-trud­ne-sy­tuac­-do zniesienia
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-za­lot­na-sądzi-że czas-i ­-pok­ry­wają-zmar­szczka­mi-i niszczą-twarze-tyl­ko-in­nych-kobiet
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Zak­rwa­wione myśli ko­nają z bólu jak dzień, nic się nie wydarzy prze­cież wiesz, że odejdziesz gdy tyl­ko powiem, że chcę  -via0993
zak­rwa­wione-myśli-ko­nają-z bólu-jak dzień-nic ę-nie wydarzy-prze­cież-wiesz-że-odejdziesz-gdy-tyl­ko-powiem-że-chcę 
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: - Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz  -Smoky Blue
 jes­tem-tak-sek­sowny-że każda-dziew­czy­na-poz­nając-mnie-od ra­zu-śąga-mi spod­nie-taa-tyl­ko-po to-żeby-zak­ryć
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Widzę Ciebie jak anioła po­między gwiazdami słyszę jak ktoś woła prze­pycham się łokciami. Coś blo­kuje skrzydła coś blo­kuje mo­je nogi ty zmo­ro obrzydła idź już z mo­jej drogi. Skrzydła swo­je naprężyłam wśród gwiazd błyszczących chmu­rek nie zostawiłam pot­rzeb­ne do serc gorących. Dwa ciała otulone uk­ry­te przed światem w chmu­rach spełnione miłości swej kwiatem. Każdy do­tyk Ciebie każda Twa pieszczota tu wy­soko na niebie jest praw­dzi­wie złota. Chmu­ry błogo delikatne gwiaz­dy serc jasnością pie­szczo­ty tak składne wiedzą co jednością. -pietruszka
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Roz­gry­zam dłonie do kości Przeg­ry­zam żyły Do krwi Roz­szar­pu­je dusze Łaknąc śmierci Niszczę wszys­tko wokół Zak­ry­wam swój brak siły Płaszczem złości Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy Łzami  -bezoddechu
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło. -loquentia
za­kocha­-po­pełniają-­den-błąd- uza­żniają ę-od siebie-i gdy-poz­by­wają ę-swo­jej-nieza­żnoś-wyz­by­wają ę-te­go
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Na świecie is­tnieją ludzie wrażli­wi, tyl­ko się uk­ry­wają, bo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcych. -Ryder
na świecie-is­tnieją-ludzie-wrażli­wi-tyl­ko ę-uk­ry­wają-bo gdy­by ę-ujaw­­li-to in­-pat­rzy­li-by na nich-jak na obcych
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Niebo pra­wie już nie było nad ziemią. Pa­dał tyl­ko śnieg tak gęsty i zim­ny, że na­wet w gro­bach marzły ludzkie po­pioły. Któż jed­nak po­wie, że za ty­mi chmu­rami nie ma słońca?  -Bolesław Prus
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie. -Zdzisław Kałędkiewicz
tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie... -Niusza
by­wają-i ­cy-ludzie-którzy-w dys­kusjach-są niemal-idealni-ale-w mo­men­cie-kon­fron­tacji-w ich-dłoniach-znaj­dują ę-już
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. -Jan Sowa
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Niektóre oso­by są jak słońce. Dają nam ciepło, po­kazują piękno, og­rze­wają nasze mglis­te i po­nure bez nich życie. Aczkol­wiek zbliż się tyl­ko do nich bliżej, a po pros­tu spłoniesz. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Dzi­cy jak wiatry, Ma­lujący chmu­rami - My - Ludzie Inni. -fyrfle
dzi­cy-jak wiatry-ma­lujący-chmu­rami-my- ludzie-inni
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Szczyt brakoróbstwa: wieża Bubel. -Zbigniew Waydyk
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Chmu­ry kłębią się Mo­je myśli zbłądziły Deszczo­wo dziś jest 20.06.2015 றiℓℓ... -mill
chmu­ry-kłębią-ę-mo­-myśli-zbłądziły-deszczo­wo-dziś-jest-20062015-றiℓℓ
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15
chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jes­tem tyl­ko chłop­cem ba­wiącym się na mor­skim brze­gu, pochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­szą muszelkę lub ka­mień gład­szy niż in­ne, pod­czas gdy wiel­ki ocean praw­dy jest ciągle zak­ry­ty prze­de mną. -Isaac Newton
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca. -Bujak Bogusław
kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Miłość to szczyt uwikłania, połączonego z ogłupianiem. -Witold Gombrowicz
miłość-to-szczyt-uwikłania-połączonego-z-ogłupianiem
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając. -Merytoryczna
chmu­ry-wlatują-przez-ot­warte-okno-do-mo­jego-po­koju-i-stają-głowę-moją-zasłaniając
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: W ogóle An­gli­cy sza­nują sta­rość tyl­ko, o ile ona sa­ma się siebie nie wstydzi i nie mówi „pas”. Ko­biety rzad­ko uk­ry­wają swój wiek, bo chro­nolo­gia nie ty­le jest tu­taj nas­ta­wiona na seks, ile na zdro­wie, i nie ty­le na urodę, co na żywotność. -Maria Kuncewiczowa
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Tyl­ko Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła