Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Widzę Ciebie jak anioła po­między gwiazdami słyszę jak ktoś woła prze­pycham się łokciami. Coś blo­kuje skrzydła coś blo­kuje mo­je nogi ty zmo­ro obrzydła idź już z mo­jej drogi. Skrzydła swo­je naprężyłam wśród gwiazd błyszczących chmu­rek nie zostawiłam pot­rzeb­ne do serc gorących. Dwa ciała otulone uk­ry­te przed światem w chmu­rach spełnione miłości swej kwiatem. Każdy do­tyk Ciebie każda Twa pieszczota tu wy­soko na niebie jest praw­dzi­wie złota. Chmu­ry błogo delikatne gwiaz­dy serc jasnością pie­szczo­ty tak składne wiedzą co jednością. -pietruszka
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Roz­gry­zam dłonie do kości Przeg­ry­zam żyły Do krwi Roz­szar­pu­je dusze Łaknąc śmierci Niszczę wszys­tko wokół Zak­ry­wam swój brak siły Płaszczem złości Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy Łzami  -bezoddechu
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło. -loquentia
za­kocha­-po­pełniają-­den-błąd- uza­żniają ę-od siebie-i gdy-poz­by­wają ę-swo­jej-nieza­żnoś-wyz­by­wają ę-te­go
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. -Jan Sowa
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Dzi­cy jak wiatry, Ma­lujący chmu­rami - My - Ludzie Inni. -fyrfle
dzi­cy-jak wiatry-ma­lujący-chmu­rami-my- ludzie-inni
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt brakoróbstwa: wieża Bubel. -Zbigniew Waydyk
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15
chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Chmu­ry kłębią się Mo­je myśli zbłądziły Deszczo­wo dziś jest 20.06.2015 றiℓℓ... -mill
chmu­ry-kłębią-ę-mo­-myśli-zbłądziły-deszczo­wo-dziś-jest-20062015-றiℓℓ
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Miłość to szczyt uwikłania, połączonego z ogłupianiem. -Witold Gombrowicz
miłość-to-szczyt-uwikłania-połączonego-z-ogłupianiem
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca. -Bujak Bogusław
kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając. -Merytoryczna
chmu­ry-wlatują-przez-ot­warte-okno-do-mo­jego-po­koju-i-stają-głowę-moją-zasłaniając
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3  -odmienna37.!
dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-no­ć-głowę-w chmu­rach-trze­ba-obiema-no­gami-stąpać-po ziemi
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz
szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura
szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse
wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt. -Wolfgang Goes
im-bardziej-stromą-pójdziesz-drogą-rym-wcześniej-osiągniesz-szczyt
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Zak­rztu­siłam się ludzkością. -zielarka1
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis. -Alfons Allais
szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie. -Leopold Staff
jedyna-godna-rzecz-na-świecie-twórczość-a-szczyt-twórczoś-to-tworzenie-siebie
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Gwiaz­dy to łzy Bo­ga... Chmu­ry na czar­nym niebie to je­go po­wieki, które przy­mykają smu­tek, by ludzie go nie widzieli... -MarzycielS
gwiaz­dy-to łzy-bo­ga-chmu­ry na czar­nym-niebie-to ­go-po­wieki-które-przy­mykają-smu­tek-by ludzie-go nie widzieli
Chmu­ry Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie. -Nadzieja21
nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie