Cho­lerną Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cho­lerną Cytaty: Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń. -MyslacaWierszem
nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
Cho­lerną Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro
człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
Cho­lerną Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit
nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Cho­lerną Cytaty: Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony. -Janusz Leon Wiśniewski
Cho­lerną Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello
Cho­lerną Cytaty: Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona
naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Cho­lerną Cytaty: Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy. -Silvidian
ja cho­wam ę-za maską-by nikt-mnie-nie poznał-ty-cho­wasz ę-za kłam­stwa­mi-by zna­li-ę-wszyscy
Cho­lerną Cytaty: Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka. -Magdalena Samozwaniec
miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
Cho­lerną Cytaty: LI­MERYK TA­KI SOBIE pe­wien cho­leryk z krosna li­mery­kowi chciał sprostać na­pisał słowo limeryk ale jak to choleryk cho­lery mu­siał dostać Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Cho­lerną Cytaty:
to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
Cho­lerną Cytaty: Gdy się rodzisz cho­rujesz na cho­robę zwaną życiem. Gdy znaj­dziesz na nią an­ti­dotum i nau­czysz się z nią ob­chodzić, umierasz. -respirer
gdy ę-rodzisz-cho­rujesz-na cho­robę-zwaną-życiem-gdy znaj­dziesz-na ą-an­ti­dotum-i nau­czysz ę-z ą-ob­chodzić-umierasz
Cho­lerną Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin
Cho­lerną Cytaty: Cza­sami myślę: Nóż Głębo­ka czar­na woda Ok­no i powietrze Biorę wte­dy oddech Sma­kuję go Słucham ryt­mu krwi Który każe mi iść dalej Pat­rzę w niebo Po namyśle Nie wy­rywam z serca Two­jego uśmiechu Cho­wam go głęboko Jak starą laurkę Kiedyś od­najdę zakurzony Wygnę usta W me­lan­cho­lię bez bólu  -Gold Fishy
Cho­lerną Cytaty: Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. -Saraha
Cho­lerną Cytaty: Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra. -Józef Stanisław Tischner
Cho­lerną Cytaty: (moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :)  -Duch_Sumienia
Cho­lerną Cytaty: Słońce wsta­je, cho­ry wstaje. -Talmud
słoń-wsta­-cho­ry-wstaje
Cho­lerną Cytaty: Gdzie cho­ry, tam i doktorzy. -Ignacy Krasicki
Cho­lerną Cytaty: fa­natyzm to cho­roba a pas­ja to obsesja  -Intryga
fa­natyzm-to cho­roba-a-­ja-to obsesja 
Cho­lerną Cytaty: Me­lan­cho­lia to szczęście by­cia smutnym. -Victor Marie Hugo
me­lan­cho­lia-to szczęście-by­cia-smutnym
Cho­lerną Cytaty: Ma­nia wiel­kości to cho­roba karłów. -Kazimierz Chyła
Cho­lerną Cytaty: Wciągnęła śnieg i stu­ka w jarzeniówkę cho­ra biedronka  -to_tylko_łzy
wciągnęła-śnieg-i-stu­ka-w jarzeniówkę-cho­ra-biedronka 
Cho­lerną Cytaty: Le­karz leczy cho­robę, a za­bija pacjenta. -Francis Bacon
le­karz-leczy-cho­robę-a za­bija-pacjenta
Cho­lerną Cytaty: Bądź sobą,cho­ciażby in­ni nie byli. -Pitagoras
bądź-sobącho­ciażby-in­-nie byli
Cho­lerną Cytaty: Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba. -Mikołaj Rej
ja­ka-cho­roba-­kiego-jej-­karza-potrzeba
Cho­lerną Cytaty: Me­lan­cho­lia jest oj­czyzną myśli. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Cho­lerną Cytaty: Tęskno­ta do pieca to ciężka cho­roba dla bałwana. -Hans Christian Andersen
Cho­lerną Cytaty: Jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni, cho­ciaż, za te dechy. -słońiczka
jes­teśmy-od­po­wie­dzial­-cho­ciaż-za te dechy
Cho­lerną Cytaty: Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz
Cho­lerną Cytaty: Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia. -Stendhal (Henri Beyle)
Cho­lerną Cytaty:
ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica 
Cho­lerną Cytaty: Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi. -respirer
wi­taj-w cho­rym-świecie-zdro­wych-ludzi
Cho­lerną Cytaty: Po­marańcza lilii, Na­kietków, ak­sa­mitek -  Mo­jego cho­wu cud!!!  -fyrfle
po­marańcza-lilii-na­kietków-ak­­mitek- -mo­jego-cho­wu-cud 
Cho­lerną Cytaty: Wkurza dosłow­nie, gdy widzę chwa­lenie marnych. Cho­ciaż całe swo­je życie byłem led­wo faj­nie fajny. Pan­ny brały lep­szych, tych o sto pro przystojniejszych. Ja na dwieście w głowie li­ryka, lecz su­ki nie lecą na wersy. Nikt nie czy­ta w myślach, cho­ciaż siła w słowie drzemie. Poz­by­wam się tych Ha­ter pryszczy jak­bym był ni­vea kremem. W ban­ku zaw­sze ze­ro, ban­ko­mat zniszczę w pełnym trudzie. Kap­tur założę na głowę, sto­ry jak o Ro­bin Hoodzie. -mayflower
Cho­lerną Cytaty: Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska
cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć