Choć Tak Cytaty

Choć Tak Cytaty: Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania. -Cyprian Kamil Norwid


kto-kocha-widzieć-chce-choć-cień-obrazu-choć-ślad-do-lubej-wiodący-mieszkania-choć-rozłożone-rę-drogowskazu-choć-krzyż-litanii-choć
Choć Tak Cytaty: choć namaluję moimi myślami obraz na­piszę wiersz tak bez okazji tak poprostu mam dob­re myśli chodź po­kolo­ruję to­bie życie to będzie bezcenne bo z ser­ca i sercem. E.G  -euderyka


choć-namaluję-moimi-myślami-obraz-na­piszę-wiersz-tak-bez-okazji-tak-poprostu-mam-dob­re-myśli-chodź-po­kolo­ruję-to­bie-życie-to-będzie
Choć Tak Cytaty: Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ... -Rafik


od sza­ństwa-do miłoś-daj-choć-­den-dzień-do ra­doś- -daj-choć-chwi­- -daj-choć-mo­ment- -na­pełnij-nadzieją-życie-me  -nie
Choć Tak Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona


Choć Tak Cytaty: Jak to możliwe? Że tak pragnę spokoju... Choć życie młode  -matijah


jak-to możliwe-Że-tak-pragnę-spokoju-choć-życie-młode 
Choć Tak Cytaty: Choć jest tak a nie inaczej to ja wciąż się uśmiecham. -Lanni


choć-jest tak-a nie inaczej-to ja wciąż ę-uśmiecham
Choć Tak Cytaty: Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko. -Anonim


podnoszenie-oczek-patrzymy-w-oczy-zuchwale-i-pilnie-wszystko-w-spojrzeniu-jak-na-niemym-filmie-siedzimy-tak-daleko-choć-tak-bardzo-blisko-i-tylko
Choć Tak Cytaty: Zaw­sze war­to być człowiekiem, choć tak łat­wo zejść na psy. -Ryszard Riedel


zaw­sze-war­to-być-człowiekiem-choć-tak-łat­wo-zejść-na psy
Choć Tak Cytaty: Nie zaw­sze możesz mieć co chcesz, choć go­nisz tak, że brak ci tchu. -Edyta Bartosiewicz


nie-zaw­sze-możesz-mieć-co chcesz-choć-go­nisz-tak-że brak- tchu
Choć Tak Cytaty: pragnęła tak nag­le przes­tać istnieć nic już nie było ważne żad­na chwila żaden czas stra­ciła swą miłość choć była obok stra­ciła przy­jaciela choć był dwa kro­ki od niej poróżniły ich wspólne i włas­ne uczucia a w jej głowie była jed­na myśl miłość nie jest war­ta zap­rzes­ta­nia praw­dzi­wej przyjazni  -black.angel


Choć Tak Cytaty: Nie mogę uwie­rzyć, że tak nor­malnie wyglądam na zewnątrz, choć w środ­ku mam kom­plet­ne pobojowisko. -C » Suzanne Collins » Kosogłos


nie-mogę-uwie­rzyć-że tak-nor­malnie-wyglądam-na zewnątrz-choć-w środ­ku-mam-kom­plet­ne-pobojowisko
Choć Tak Cytaty: pisząc zbyt szyb­ko, ryzykował choć na zakrętach wa­lił po spacji i tak wylądo­wał, w miej­skiej ubikacji  -Smurf007


pisząc-zbyt-szyb­ko-ryzykował-choć-na zakrętach-wa­lił-po spacji-i-tak-wylądo­wał-w miej­skiej-ubikacji 
Choć Tak Cytaty: Cud­ne chwile.. znow powracaja... Kocham te mo­men­ty, kiedy czu­je grunt pod nogami.. kiedy mo­ge sie usmiechac.. Pew­nie, kaz­dy chcial­by aby tak trwac wiecznie.. Choc dob­rze wiemy , ze to wszys­tko przeminie... Jak piek­na kwit­na­ca wiosna... Kto­ra i tak nied­lu­go wro­ci... ale trwa tak krotko... Mi­mo wszys­tko war­to wspo­minac ja zima.. ciep­lo ro­bi sie zimą na sa­ma mysl... -DarkHope


Choć Tak Cytaty: Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo. -Zielona15


Choć Tak Cytaty: Choć tak łatwo uporządkować dowolne odcinki przeszłości i rozmieścić je w dziejach świata sensownie i pięknie, żadna teraźniejszość nie potrafi zaszeregować samej siebie. -Herman Hesse


choć-tak-łatwo-uporządkować-dowolne-odcinki-przeszłoś-i-rozmieść-w-dziejach-świata-sensownie-i-pięknie-żadna-teraźniejszość-nie-potrafi
Choć Tak Cytaty: Natura działa tak, że każdy dostaje kolejno to, na co zasługuje, w ten lub inny sposób. A choć łagodni i cisi, nie zawsze są błogosławieni, niektórzy są przygotowani. -Robert Fulghum


natura-działa-tak-że-każdy-dostaje-kolejno-to-na-co-zasługuje-w-ten-lub-inny-sposób-a-choć-łagodni-i-cisi-nie-zawsze-są-błogosławieni
Choć Tak Cytaty: tak ładnie uśmie­chnęła się miłość do mnie zębów nie miała i szczęki też nie ale choć us­ta wygięła... -Schmerz


tak-ładnie-uśmie­chnęła ę-miłość-do mnie-zębów-nie miała-i-szczęki-też-nie-ale-choć-us­-wygięła
Choć Tak Cytaty: Znam człowieka, który zaw­sze reali­zuje swo­je marze­nia, choć zaczy­nał od ze­ra. Wie kiedy odejść z twarzą, choć kocha to co ro­bi. To jest właśnie bo­hater, nie har­dcor... Mój tata. -Majka_Majdan