Chwi­le Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chwi­le Cytaty: nie na­leży roz­myślać o chwi­li dłużej niż owa chwi­la trwała. -thrillofit
nie na­ży-roz­myść-o chwi­li-dłużej-ż-owa-chwi­-trwała
Chwi­le Cytaty: gdy cie widzę już nic nie jest ta­kie sa­mo każdą spólna chwi­le nasza ogarnęły popioły tyl­ko w twoich oczach jes­tem kimś in­nym mis­tyczne wędrówki po­goń za szczęściem chwi­la zbłądzenia czu­je ze żyje je­sien­ny wiatr lek­ko opływa me ciało niemy szept dopływa do uszu chwi­le zamyśleń na pew­no już nic nie będzie jak dawniej  -samothnick
Chwi­le Cytaty: Skup się na tym jak wy­dychasz powietrze... Czu­jesz jak ula­tują smut­ki, chwi­la zat­rzy­mania, chwi­la za­myśle­nia, to tyl­ko chwi­la, lecz skup się na niej a sta­nie się dłuższa Wy­dychając po­wiet­rze po­wiedz wszys­tko co Cię bo­li, wy­puść to z siebie, ja tak dzi­siaj zrobiłam. Jes­tem o je­den od­dech szczęśliw­sza.. :)  -cytlopka
Chwi­le Cytaty: I w pew­nej chwi­li, całe życie obróciło się o 180 stop­ni. To co kiedyś spra­wiało ra­dość, zaczęło bo­leć, a to co kiedyś spra­wiało ból, te­raz da­wało chwi­le wyt­chnienia. Oso­ba o której myślałeś, że zaw­sze będzie przy To­bie odeszła, a te oso­by po których na­wet byś się nie spodziewał dały Ci wspar­cie w ciężkich dla Ciebie chwi­lach. Taaak...Życie to pa­rodia. Pa­rodia normalności. -Shiroe
Chwi­le Cytaty: W tej krótkiej chwi­li ser­ce bi­je mocniej, próbu­je z tym wal­czyć, lecz sta­ranie bezowocne, nie poz­wa­la mi skończyć. W tej krótkiej chwi­li nie chce nic mówić, wra­cają wspomnienia, czy war­to się trudzić? Czy to coś zmienia... W tej krótkiej chwi­li w obłęd człowiek wpada, ro­zum czy serce, które le­piej się nada? Znów do ucha mi szepcze, - zaufaj, po­kochaj, znów stąpaj niebezpiecznie... -Sax&Love
Chwi­le Cytaty: Siedzę na ław­ce. Upośledzo­na dziew­czyn­ka na huśtaw­ce kołysze się gra­witacją. To jej krótka chwi­la ra­dości, w zam­kniętym umyśle sa­mot­ności, bra­ku przej­rzys­tości. W mych chwi­lach słabości zaz­droszczę jej nieświadomości. -Wolnomyśliciel
Chwi­le Cytaty: Sios­tra spy­tała mnie kiedyś, dlacze­go tak szczegółowo pro­wadzę dzien­nik. Mo­ja od­po­wiedź dla małej była niejas­na: Po­nieważ chwi­le są ulot­ne. Dziew­czyn­ka po chwi­li na­mysłu od­po­wie­działa: Życie wy­latu­je nam między pal­ca­mi, a my nie ma­my od­wa­gi by je złapać. -Blish
Chwi­le Cytaty: Dziec­ko to ot­warte, kiełkujące do­piero życie. Czu­je ono, pos­trze­ga i py­ta o coś, co już po chwi­li uchodzi je­go uwa­gi. Nie troszczy się o swo­je chwi­lowe ob­ja­wienia i jest zas­koczo­ne, gdy po pew­nym cza­sie do­rośli od­czy­tują mu z za­pisków, co też ta­kiego mówiło i o co pytało. -Karl Theodor Jaspers
Chwi­le Cytaty: chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ........... -samothnick
Chwi­le Cytaty: Po­wol­ny rozkład związku i miłości jest jak śmierć o której wie tyl­ko dwo­je ludzi. Ta­ka tra­gedia w świecie, który się kur­czy, który prze­licza­my już na dni, na mi­nuty , na chwi­le te złe i dob­re, na uśmie­chy i na łzy po to by za chwi­le odejść i wma­wiać so­bie, że to prze­cież i tak nie miało by sensu. -wesolutka214
Chwi­le Cytaty: Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP  -Marek1410
Chwi­le Cytaty: Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. .. -AnDree
Chwi­le Cytaty: Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą. -Zsa Zsa Gabor
ame­ryka­nin-zaj­mu­ ę-pracą-a w wol­nych-chwi­lach-ko­bieta­mi-włoch zaj­mu­ ę-ko­bieta­mi-a w wol­nych-chwi­lach-pracą
Chwi­le Cytaty: Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym esen­cja her­ba­ty. Kocham.Cicho i lek­ko niczym wiosen­ny wschód Słońca. Choć Ciebie nie ma przy mnie. Poczu­cie obec­ności tak de­likat­ne i niekończące, tak nies­ka­zitel­ne opływa mnie w każdej chwi­li. Skąd i dlacze­go, nie wiem. Czu­je jed­nak, że jest moją naj­większą mocą, której nie od­bie­rze mi żad­na ciem­ność tu­nelu. Od tej chwi­li spełniam marzenia. -Joanna M
Chwi­le Cytaty: Przy blas­ku świecy wspo­minam te chwi­le, które były całym światem.. Każdy in­nym ma­lut­ki szczegół, blask od­bi­jające­go się w ok­nie księżyca, mały wóz wid­niejący na niebie, który pat­rzy mi w oczy jak­by prosząc byśmy zno­wu wróci­li w te miej­sce, żeby mógł spoj­rzeć na dwo­je tak za­kocha­nych w so­bie młodych ludzi, przy­pomi­na wspólnie spędzo­ne chwi­le, które zab­rał jak­by uk­radkiem zim­ny po­wiew wiatru.. K.r  -orchidee
Chwi­le Cytaty: Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo. -Terry Pratchett
Chwi­le Cytaty: chwi­la :) czym że ona jest ???  -samothnick
Chwi­le Cytaty: Gniew jest chwi­lowym szaleństwem. -Horacy
gniew-jest chwi­lowym-szaleństwem
Chwi­le Cytaty: Trwaj (chwi­lo), jes­teś tak piękna!  -Johann Wolfgang Goethe
Chwi­le Cytaty: Nar­ko­tyk to tyl­ko chwi­lowy antydepresant. -Chemicals
nar­ko­tyk-to tyl­ko-chwi­lowy-antydepresant
Chwi­le Cytaty: Godzi­ny są jak stróże - wy­miatają chwi­le złudzeń. -Sławomir Wróblewski
godzi­ny-są jak stróże- wy­miatają-chwi­-złudzeń
Chwi­le Cytaty: W chwi­li gdy miłość wszys­tko od­da­je, bankrutuje. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Chwi­le Cytaty: W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość. -Antoni Kępiński
w chwi­li-de­cyz­ji-przyszłość-za­mienia ę-w przeszłość
Chwi­le Cytaty: Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. -Marek Aureliusz
Życie- to woj­na-i przys­­nek-chwi­lowy-w podróży
Chwi­le Cytaty: Są chwi­le, kiedy brak lu­dożerców da­je się bo­leśnie odczuć. -Alfons Allais
są chwi­-kiedy-brak-lu­dożerców-da­ ę-bo­śnie-odczuć
Chwi­le Cytaty: Jest w na­turze człowieka, że łapie się co chwi­la za kieszeń. -Talmud
jest-w na­turze-człowieka-że łapie ę-co chwi­-za kieszeń
Chwi­le Cytaty: ja sobą całym ukołyszę ser­ce twe chwi­li ramieniem  -taktojax
ja sobą-całym-ukołyszę-ser­-twe-chwi­li-ramieniem 
Chwi­le Cytaty: Po złej chwi­li zaw­sze nad­chodzi dob­ra. ZAWSZE. -daniello
po złej-chwi­li-zaw­sze-nad­chodzi-dob­ra-zawsze
Chwi­le Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Chwi­le Cytaty: Żyj chwilą, jak­by to była os­tatnia chwi­la two­jego życia. -Janis Joplin
Żyj-chwilą-jak­by-to była-os­tatnia-chwi­-two­jego-życia
Chwi­le Cytaty: Chwi­la szczęścia znaczy więcej niż ty­siąc lat sławy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Chwi­le Cytaty: Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj. -Ryūnosuke Akutagawa
jeśli-zechcesz-um­rzeć-możesz-w każdej-chwi­li-po pros­-spróbuj
Chwi­le Cytaty: Fi­lozo­fia przys­to­sowa­na do chwi­li sta­je się chwilozofią. -Tadeusz Kotarbiński
fi­lozo­fia-przys­to­sowa­na-do chwi­li-sta­ ę-chwilozofią
Chwi­le Cytaty: W chwi­li, w której umiera w nas dziec­ko, zaczy­na się starość. -Francois Mauriac
w chwi­li-w której umiera-w nas-dziec­ko-zaczy­na ę-starość
Chwi­le Cytaty: na pew­no się dro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość ..................................... -samothnick