Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty

Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: `To nie fair, że Bóg za­biera naj­częściej te oso­by, które są naj­bliższe nasze­mu sercu. Ich stra­ta bo­li najbardziej. -bluecaffe


`to-nie fair-że bóg-za­biera-naj­częściej-te oso­by-które-są naj­bliższe-nasze­mu-sercu-ich-stra­-bo­li-najbardziej
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Po­win­niśmy chwy­tać każdą dostępną nam, choćby naj­mniej­szą ra­dość, jak człowiek stojący na skra­ju prze­paści chwy­ta się os­ta­niego źdźbła trawy. -Robert Louis Stevenson


po­win­śmy-chwy­ć-każdą-dostępną-nam-choćby-naj­mniej­szą-ra­dość-jak człowiek-stojący-na skra­ju-prze­paś-chwy­ ę
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Rodzi­my się z krzy­kiem. Z bun­tem do­ras­ta­my. W sza­lonym pędzie życia gu­bimy po­nad miarę cen­ne pe­rełki cza­su, ści­gając marze­nia niedościgłe, chwy­tając chwi­le nieuchwytne... -Halina Ewa Olszewska


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Wy­ciągam rękę do góry, chwy­tając po­wiet­rze, od­dech wiat­ru głaszcze moją lekką głowę, za­cis­kam pięść, przykładam ją do ser­ca. Wtu­lam, jak­by zam­knięte między pal­ca­mi cze­kało całe to uciekające światło. Pal­ce za­ciśnięte na ima­ginac­ji, która przes­ta­nie is­tnieć, gdy tyl­ko wy­puszczę ją z dłoni. -Arisa


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość. -Autor nieznany


naj­lep­szym-przy­jacielem-jest ten-kto-nie py­tając-o powód-smut­ku-pot­ra­fi-spra­wić-że znów-wra­ca-radość
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Nie da się żyć na świecie, przy­naj­mniej nie py­tając, skąd się ten świat wziął. -Jostein Gaarder


nie-da ę-żyć-na świecie-przy­naj­mniej-nie py­tając-skąd ę-ten-świat-wziął
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Próbując pos­ta­wić diag­nozę psychiat­ryczną na naj­bliższe lat kil­kadziesiąt, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że za­sad­nicze prob­le­my ludzkie nie ulegną zmianie; po­zos­taną ta­kie sa­me, ja­kimi były przed set­ka­mi i ty­siąca­mi lat. -Antoni Kępiński


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych. -Montesquieu


w-chinach-karze-ę-ojców-za-błędy-dzieci-taki-sam-zwyczaj-byl-w-peru-i-to-wypływa-również-z-pojęć-despotycznych
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Ko­loru kon­wa­lii Mo­je myśli dziś rano Kiedy za ok­nem widziałem Wiosnę pod ra­mię z latem Pijaną Aro­matu białego wina Po­ległych po­de mną stokrotek Traw wzniosłych Koszo­nych przez stopy Gasnące sno­pami słońca Przez uk­wieco­ne gałęzie Wstaję i Idę Przes­tając mówić


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Im dzieło bliższe celu, tym ciszej pielęgnować je trzeba. -Zygmunt Krasiński


im-dzieło-bliższe-celu-tym-ciszej-pielęgnować-trzeba
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Im dzieło bliższe ce­lu, tym ciszej pielęgno­wać je trzeba. -Zygmunt Krasiński


im dzieło-bliższe-­lu-tym-ciszej-pielęgno­wać- trzeba
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Sekty nienawidzą się tym silniej, im bliższe są ich poglądy. -Georg Christoph Lichtenberg


Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Pew­na at­rakcyj­na pan­na z Kataru Wychodzić za tu­byl­ca nie miała zamiaru Uciekła więc do Dubaju Tam czuła się jak w ra­ju Lecz będzie te­raz jeździć tyl­ko SU­BARU   -M44G


pew­na-at­rakcyj­na-pan­na-z kataru-wychodzić-za ­byl­ca-nie miała-zamiaru-uciekła-więc-do dubaju-tam-czuła ę-jak w ra­ju-lecz
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Nic nie jest bliższe pesymizmu niż naiwność pewnych optymistów. -Andre Malraux


nic-nie-jest-bliższe-pesymizmu-ż-naiwność-pewnych-optymistów
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Nic nie jest bliższe kobiety zaczarowanej niż kobieta zakochana. -Julien Green


nic-nie-jest-bliższe-kobiety-zaczarowanej-ż-kobieta-zakochana
Chwy­tając Naj­bliższe­go Tu­byl­ca Cytaty: Tak trud­no pro­sić o słowa w których czułość się chowa kiedyś tak oczywiste te­raz rap­tem wspom­nienia mgliste Tak ciepło w sofę wtulona pod po­wieka­mi Two­je ramiona stęskniona Nic Nikt Pus­ty kielich rozpaczy Suche oczy Ut­rzy­mać się na powierzchni Słonych łez morza przeszłości W bez­dech obrócona Nieuf­na dla radości Nig­dy nie pogodzona Wypalona Zżar­ta solą Uśmie­cham się do Ciebie chwy­tając nieśmiało dziś w gar­dle sta­je całe wczoraj żołądek ścis­ka jutro W in­nym świecie wi­taj mój uśmiech i wolę życia... A może się nie znamy.... -mistyczna