Chy­ba Nie po to Cytaty

Chy­ba Nie po to Cytaty: i chy­ba nie umiem na­pisać dziś wiersza her­ba­ta styg­nie gdzieś na bok odstawiona a żółciut­ka cyt­rynka zaczy­na już pew­nie pływać do góry brzuchem a ja tak siedzę i du­mam jak go zam­knąć w słowa i chy­ba nie umiem wy­myślić dziś żad­nej sen­sownej klatki może to ko­ra przedczołowa al­bo po pros­tu skro­niowy płat nie chce ba­wić się w syntezowanie więc chy­ba dziś nic z te­go nie będzie je­go zielo­ne oczka zos­taną nieposkromione  -Angelek


Chy­ba Nie po to Cytaty: Na początku sa­me uśmie­chy, pre­zen­ty, całunki Później pod­licza­ne są za­mie­chy, zakręty, rachunki Miłość jest piękna, wyjątko­wa mi­mo kłótni, zaz­drości i wad połówki Miłość jest wspa­niała, Złota mi­mo wiatru, który wieje raz w tę, a raz w tę, Mi­mo po­ziomów i stop­ni, które mu­simy przejść. Tyl­ko dlacze­go w Miłości pod jej koniec musimy powiedzieć


Chy­ba Nie po to Cytaty: w popłochu się chowam roz­rzu­cam się w słowa do niewypowiedzenia mam­roczę zdania li­tero­wane w zamęcie tych dziw­nych żądań od siebie Ja po stro­nie nieba ja po stro­nie piekła jest ciep­lej, co­raz cieplej chy­ba odpływam chy­ba wy­puszczam po­wiet­rze chwy­tam się dłońmi słońca lecz jest co­raz ciężej ucichło mo­je szkarłat­ne serce nie woła nie pro­si o więcej głębią oceaniczną jestem gra­natową lodowatą łuną niez­naną rybą nie wartą by ktoś łapał mnie na przynętę  -sunrises


Chy­ba Nie po to Cytaty: Och, ten ko­tek chy­ba nie lu­bi łaskotek. -wonderful348


och-ten-ko­tek-chy­ba-nie lu­bi-łaskotek
Chy­ba Nie po to Cytaty: Ateis­ta nie spra­wi Bo­gu za­wodu. Chy­ba, że się nawróci... -nicola-57


ateis­-nie spra­wi-bo­gu-za­wodu-chy­ba że ę-nawró
Chy­ba Nie po to Cytaty: Nie odzy­waj się chy­ba, że możesz ulep­szyć ciszę. -Małgorzata Musierowicz


Chy­ba Nie po to Cytaty: Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe


kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem
Chy­ba Nie po to Cytaty: Czy to już przyjaźń nie wiem, jest chy­ba gorzej może to miłość  -Smurf007


czy-to już-przyjaźń-nie-wiem-jest chy­ba-gorzej-może-to miłość 
Chy­ba Nie po to Cytaty: wiesz, chy­ba nie jes­tem go­towa żebyś był ni­kim w moim życiu. -Nieistniejąca


wiesz-chy­ba-nie jes­tem-go­towa-żebyś-był-­kim-w moim-życiu
Chy­ba Nie po to Cytaty:


ig­rasz-z uczu­ciami-in­nych-ludzi-i chy­ba-na­wet-nie wieszja­ki-ból-im sprawiasz 
Chy­ba Nie po to Cytaty: Nie zakładaj nic z góry...chy­ba że ka­pelusz na głowę. Z cyk­lu po­wieści


nie-zakładaj-nic-z górychy­ba-że ka­pelusz-na głowę-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Chy­ba Nie po to Cytaty: Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony. -Adam Małysz


chy­ba-nikt-tak-do końca-nie czu­ ę-w stu-pro­cen­tach-spełniony
Chy­ba Nie po to Cytaty: Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie


mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
Chy­ba Nie po to Cytaty: By­wają wiel­kie zbrod­nie na świecie, ale chy­ba naj­większą jest za­bić miłość. -Bolesław Prus


by­wają-wiel­kie-zbrod­nie-na świecie-ale-chy­ba-naj­większą-jest za­bić-miłość
Chy­ba Nie po to Cytaty: `Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. -bluecaffe


`nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-chy­ba ze ktoś-z za­miłowa­nia-lu­bi-po­pełniać-błędy
Chy­ba Nie po to Cytaty: Zaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży. Chy­ba że su­mienie ci nie pozwala. -Forrest Gump


zaw­sze-sta­raj ę-postępo­wać-jak na­ży-chy­ba że su­mienie- nie pozwala
Chy­ba Nie po to Cytaty: Wa­zeli­niar­stwo do nicze­go sie nie przy­da, chy­ba tyl­ko do szyb­kiego zro­bienia kariery. -Mikołaj Gogol


wa­zeli­niar­stwo-do nicze­go-sie-nie przy­da-chy­ba-tyl­ko-do szyb­kiego-zro­bienia-kariery
Chy­ba Nie po to Cytaty: -Nie bój się, wszys­tko będzie jak w zegarku. -Jas­ne... Chy­ba w słonecznym, w pochmur­ny, zi­mowy wieczór. -Riot


nie-bój-ę-wszys­tko-będzie-jak w zegarku-jas­ne-chy­ba w słonecznym-w pochmur­ny-zi­mowy-wieczór