Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty

Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: w popłochu się chowam roz­rzu­cam się w słowa do niewypowiedzenia mam­roczę zdania li­tero­wane w zamęcie tych dziw­nych żądań od siebie Ja po stro­nie nieba ja po stro­nie piekła jest ciep­lej, co­raz cieplej chy­ba odpływam chy­ba wy­puszczam po­wiet­rze chwy­tam się dłońmi słońca lecz jest co­raz ciężej ucichło mo­je szkarłat­ne serce nie woła nie pro­si o więcej głębią oceaniczną jestem gra­natową lodowatą łuną niez­naną rybą nie wartą by ktoś łapał mnie na przynętę  -sunrises


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Jeśli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią. -Donald Judd


jeśli-ktoś-nazwał-coś-sztuką-jest-ą
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Tam w głębi tkwi śmierć, chy­ba że pos­pie­szy­my się, przy­bieg­niemy przed nią i zro­zumiemy, że już wszys­tko jedno. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


tam-w głębi-tkwi-śmierć-chy­ba-że pos­pie­szy­my-ę-przy­bieg­niemy-przed-ą-i zro­zumiemy-że już-wszys­tko-jedno
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Ko­lej­na gwiaz­da spadła, a ja, cho­lera, znów nie zdążyłam po­myśleć życze­nia. Chy­ba naj­wyższy czas zna­leźć ja­kiś in­ny sposób na szczęście. -Gold Fishy


ko­lej­na-gwiaz­da-spadła-a ja-cho­lera-znów-nie zdążyłam-po­myść-życze­nia-chy­ba naj­wyższy-czas-zna­źć-ja­kiś-in­ny
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło  -Ciarka


czy-grzechem-jest czy­ć-dob­ro-chy­ba-tak-bo ludzie-czes­to-czy­ą-zło 
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R. -Emilia Szumiło


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Wyz­wa­nie nig­dy nie ma za wy­sokich progów, chy­ba że podłożysz mu pos­tu­ment z nis­kiej sa­mooce­ny. Z cyk­lu po­wieści


wyz­wa­nie-nig­dy-nie  za wy­sokich-progów-chy­ba-że podłożysz-mu pos­­ment-z nis­kiej-­mooce­ny-z-cyk­lu-po­wieś
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora


bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Nie ma znacze­nia z kim się ożenisz - na­zajut­rz i tak stwier­dzisz, że to ktoś zu­pełnie inny. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


nie- znacze­nia-z kim ę-ożenisz- na­zajut­rz-i tak-stwier­dzisz-że to ktoś-zu­pełnie-inny
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Daisy spoj­rzała na niego z miną, którą mógłby przyb­rać Je­zus, gdy­by ktoś wy­jaśnił mu właśnie, że ma chy­ba aler­gię na chleb i ry­by, więc czy Zba­wiciel nie zechciałby na bo­ku stworzyć mu szybką sałatkę z kur­cza­ka. Wy­raz ten sta­nowił połącze­nie li­tości i niemal nies­kończo­nego współczucia. -Neil Gaiman


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli. -Olga Tokarczuk


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: i chy­ba nie umiem na­pisać dziś wiersza her­ba­ta styg­nie gdzieś na bok odstawiona a żółciut­ka cyt­rynka zaczy­na już pew­nie pływać do góry brzuchem a ja tak siedzę i du­mam jak go zam­knąć w słowa i chy­ba nie umiem wy­myślić dziś żad­nej sen­sownej klatki może to ko­ra przedczołowa al­bo po pros­tu skro­niowy płat nie chce ba­wić się w syntezowanie więc chy­ba dziś nic z te­go nie będzie je­go zielo­ne oczka zos­taną nieposkromione  -Angelek


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Nie odzy­wam się. Mo­ja twarz jest ze szkła i chciałabym, żeby ktoś się o nią skaleczył. -Isabel Abedi


nie-odzy­wam-ę-mo­ja twarz-jest ze szkła-i chciałabym-żeby-ktoś ę-o ą-skaleczył
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. -William Shakespeare


Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata. -Terry Pratchett


zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata
Chy­ba ze ktoś Z za­miłowa­nia Lu­bi Po­pełniać Błędy Cytaty: Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmur­ny dzień słotny... Kto? Nie wiem... Ktoś od­szedł i jes­tem samotny... -Leopold Staff


ktoś-dziś-mnie-opuśł-w ten-chmur­ny-dzień-słotny-kto-nie-wiem-ktoś od­szedł-i jes­tem-samotny