Chy­ba ze ktoś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe
kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Jeśli wie­rzyła w co­kol­wiek, to chy­ba w niezap­rzeczalną słuszność życia. -Elizabeth Kim
jeśli-wie­rzyła-w co­kol­wiek-to chy­ba-w niezap­rzeczalną-słuszność-życia
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R. -Emilia Szumiło
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry. -piaf-onli
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Pla­ny to tyl­ko dob­re chęci, chy­ba że na­tychmiast przek­ształcają się w ciężką pracę. -Peter Drucker
pla­ny-to tyl­ko-dob­re-chę-chy­ba-że na­tychmiast-przek­ształcają ę-w ężką-pracę
Chy­ba ze ktoś Cytaty:
ig­rasz-z uczu­ciami-in­nych-ludzi-i chy­ba-na­wet-nie wieszja­ki-ból-im sprawiasz 
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Chy­ba po­ra zos­tać emoc­jo­nalną ma­sochis­tką, by poz­nać smak szczęścia... -Riot
chy­ba-po­ra-zos­ć-emoc­jo­nalną-­sochis­tką-by poz­nać-smak-szczęścia
Chy­ba ze ktoś Cytaty: wiesz, chy­ba nie jes­tem go­towa żebyś był ni­kim w moim życiu. -Nieistniejąca
wiesz-chy­ba-nie jes­tem-go­towa-żebyś-był-­kim-w moim-życiu
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie
mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony. -Adam Małysz
chy­ba-nikt-tak-do końca-nie czu­ ę-w stu-pro­cen­tach-spełniony
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Nie zakładaj nic z góry...chy­ba że ka­pelusz na głowę. Z cyk­lu po­wieści
nie-zakładaj-nic-z górychy­ba-że ka­pelusz-na głowę-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Jes­tem tak po­dek­scy­towa­ny, że chy­ba umy­je dzi­siaj wszys­tkie zęby. -Woody Allen
jes­tem-tak-po­dek­scy­towa­ny-że chy­ba-umy­-dzi­siaj-wszys­tkie-zęby
Chy­ba ze ktoś Cytaty: By­wają wiel­kie zbrod­nie na świecie, ale chy­ba naj­większą jest za­bić miłość. -Bolesław Prus
by­wają-wiel­kie-zbrod­nie-na świecie-ale-chy­ba-naj­większą-jest za­bić-miłość
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Gdy słońce kul­tu­ry chy­li się ku zacho­dowi, to na­wet karły rzu­cają długie cienie. -Karl Kraus
gdy-słoń-kul­­ry-chy­li ę-ku zacho­dowi-to na­wet-karły-rzu­cają-długie-cienie
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Kocha­nek w sza­fie?!po­mysł niegłupi... Na­wet w ra­zie wpad­ki - ma w co się ubrać! no chy­ba, że to damska........ -Niusza
kocha­nek-w sza­fiepo­mysł-niegłupi-na­wet-w ra­zie-wpad­ki-  w co ę-ubrać-no-chy­ba-że to damska
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Zaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży. Chy­ba że su­mienie ci nie pozwala. -Forrest Gump
zaw­sze-sta­raj ę-postępo­wać-jak na­ży-chy­ba że su­mienie- nie pozwala
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany!  -Niusza
Chy­ba ze ktoś Cytaty: -Nie bój się, wszys­tko będzie jak w zegarku. -Jas­ne... Chy­ba w słonecznym, w pochmur­ny, zi­mowy wieczór. -Riot
nie-bój-ę-wszys­tko-będzie-jak w zegarku-jas­ne-chy­ba w słonecznym-w pochmur­ny-zi­mowy-wieczór
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Wa­zeli­niar­stwo do nicze­go sie nie przy­da, chy­ba tyl­ko do szyb­kiego zro­bienia kariery. -Mikołaj Gogol
wa­zeli­niar­stwo-do nicze­go-sie-nie przy­da-chy­ba-tyl­ko-do szyb­kiego-zro­bienia-kariery
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. -O » Agnieszka Osiecka » Szpetni czterdziestoletni
Chy­ba ze ktoś Cytaty: (...) łat­wiej chy­ba zbu­dować so­bie nieśmier­telność niż po­rozu­mieć się z dru­gim człowiekiem. -Marek Hłasko
łat­wiej-chy­ba-zbu­dować-so­bie-nieśmier­telność-ż-po­rozu­mieć ę-z dru­gim-człowiekiem
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Cisza chy­ba jest naj­gor­sza, bo w ciszy rodzą się różne myśli.......ty­siące różnych tłumaczeń i wyjaśnień.... -psycholożka
cisza-chy­ba-jest naj­gor­sza-bo w ciszy-rodzą ę-różne-myślity­ą-różnych-tłumaczeń-i wyjaśnień
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą. -MyslacaWierszem
chy­ba-jed­nak-wolę-ob­ga­dywa­na-być-za ple­cami-bo słowa-wy­powie­dziane-w oczy-bar­dziej-bolą
Chy­ba ze ktoś Cytaty: W chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tym, że zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych. -Milan Kundera
w chwi­lach-niedo­li-człowiek-szu­ka-po­cie­chy-w tym-że zes­pa­-swój-smu­tek-ze smut­kiem-innych
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Haiku krazą pierścienie Ja dla BO­ga juz sie nig­dy nie zmienie Chy­ba ze BE­DE BAR­DZO POtrzebujacy i Je­go słowa ŁAknący  -Melchior
haiku-krazą-pierścienie-ja-dla-bo­ga-juz-sie-nig­dy-nie zmienie-chy­ba-ze be­de-bar­dzo-potrzebujacy-i je­go-słowa-Łaknący 
Chy­ba ze ktoś Cytaty: „Chy­ba nig­dy ni­kogo nie od­rzu­ciłam nap­rawdę. Po pros­tu ludzie po­zos­ta­wali gdzieś po­za mną i tyle”. -C » Julio Cortázar » Ostatnia runda
chy­ba-nig­dy-­kogo-nie od­rzu­łam-nap­rawdę-po pros­-ludzie-po­zos­­wali-gdzieś-po­za-mną-i tyle
Chy­ba ze ktoś Cytaty:
Chy­ba ze ktoś Cytaty:
tak-więc-zos­­liście-bez-po­cie­chy-duchowej-jest-wódka-an­drzej-sap­kow­ski- boży-bojownicy 
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Jeśli to nie jest miłość to chy­ba Bóg jest ślepy. Pezet  -impolite
jeśli-to nie jest miłość-to chy­ba-bóg-jest ślepy-pezet 
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często. -Chemicals
mówię-to co myślę-więc-chy­ba-nie myślę-zbyt-często
Chy­ba ze ktoś Cytaty: Ludzie, kiedy coś im so­lid­nie do­pie­cze, sta­rają się dla po­cie­chy wes­przeć cudzym ciałem. -Stanisław Dygat
ludzie-kiedy-coś-im so­lid­nie-do­pie­cze-sta­rają ę-dla-po­cie­chy-wes­przeć-cudzym-ciałem