Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty

Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Znów przyszła nies­podziewa­nie, długie rzęsy położyła mu na sercu. Nadzieją bez­senna noc roz­pa­liła wszys­tkie gwiaz­dy a ka­wałki nieba zda­wały się da­wać zgodę, by zna­leźli to, cze­go od daw­na szukali... Siebie. -laser show


Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca. -Ludwik Hirszfeld


je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym. -Arystoteles


praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty:


 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą. -Kate Mosse


Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok. -respirer


mu­sisz-spoj­rzeć-po­za-ho­ryzont-wy­biec-wzro­kiem-w dal-by zo­baczyć-praw­dziwą-twarz-te­go-co stoi-ż-obok
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. -Sławomir Mrożek


Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Jeżeli ta pus­tka kiedyś znów się za­pełni ciepłem i praw­dziwą przy­jaźnią, może wy­baczę wam, że odeszliście. [*]  -AnDree


jeżeli- pus­tka-kiedyś-znów ę-za­peł-ciepłem-i praw­dziwą-przy­jaźą-może-wy­baczę-wam-że odeszliście- 
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa. -Diane Keaton


praw­dziwą-twarz-mężczyz­ny-poz­na­ ę-do­piero-wte­dy-kiedy ę-z nim-zrywa
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia. -Andrzej Klawitter


kobieta-nie-zna-pojęć-miłość-zazdrość-zemsta-ona-zna-te-uczucia
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury


jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Ko­bieta nie zna pojęć: miłość, zaz­drość, zem­sta. Ona zna te uczucia. -Andrzej Klawitter


ko­bieta-nie zna-pojęć-miłość-zaz­drość-zem­sta-ona zna-te uczucia
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Miłość nie zna wieku. Zna za to uczucia... -opuszczona


miłość-nie zna-wieku-zna za to uczucia
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto... -Mashton


nig­dy-nie wal­cz-o przyjaźń-o praw­dziwą-nie musisz-o fałszywą-nie warto
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto  -agata.pl


nig­dy-nie wal­cz-o mi­lość-o praw­dziwą-nie trze­ba-a o fałszywą-nie warto 
Ci Co zna­leźli Miłość Praw­dziwą Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo


zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest