Ciąg Dalszy Cytaty

Ciąg Dalszy Cytaty: Ciąg dalszy ja podpowiem. Po grzybobraniu zaś, czy dewastacji raczej! -Włodzimierz Ścisłowski


ciąg-dalszy-ja-podpowiem-po-grzybobraniu-zaś-czy-dewastacji-raczej
Ciąg Dalszy Cytaty: Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. -Wisława Szymborska


każdy-przecież-początek-to-tylko-ąg-dalszy-a-księga-zdarzeń-zawsze-otwarta-w-połowie
Ciąg Dalszy Cytaty: Dzieci zjawiają się wskutek woli natury i najczęściej rodzice grają później na tych dzieciach, jak na klawiszach, dalszy ciąg swojego życia. -Maria Meiedźwiecka


dzieci-zjawiają-ę-wskutek-woli-natury-i-najczęściej-rodzice-grają-później-na-tych-dzieciach-jak-na-klawiszach-dalszy-ąg-swojego-życia
Ciąg Dalszy Cytaty: Grzeczność w rozmowie polega na tym, ażeby mówiącemu pozwolić dokończyć zaczęte zdanie, którego dalszy ciąg znamy. Najgłupszy bowiem paplacz mniema, że mu służy ten sam przywilej co artyście śpiewającemu w operze arię, którą słyszeliśmy wiele razy. -Aleksander Świętochowski


Ciąg Dalszy Cytaty: Błys­ka­wiczny po­ciąg zmysłów - to jeszcze nie ek­stra po­ciąg miłości. -Alfred Aleksander Konar


błys­ka­wiczny-po­ąg-zmysłów- to jeszcze-nie ek­stra-po­ąg-miłoś
Ciąg Dalszy Cytaty: Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego. -Wisława Szymborska


Ciąg Dalszy Cytaty: Po­ciąg ruszył, a on został... Po­ciąg ruszył w niez­naną dal tyl­ko w łzach chus­teczka biała jego, po­wiewała jak żagiel w śród fal... A te­raz sza­re mu­ry, wokół puszcza i las. Jes­tem tak nie­szczęśli­wa że los roz­dzielił nas... Łzy za­lewają mi oczy gdy wspo­minam te chwi­le gdy by­liśmy ra­zem i czas spędza­liśmy mile... --Ewelcia92-


Ciąg Dalszy Cytaty: Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain


cywilizacja-to-niekończący-ę-ąg-potrzeb-których-nie-potrzebujemy
Ciąg Dalszy Cytaty: Po­ciąg płciowy za­mienia w farsę nasze naj­po­ważniej­sze intencje. -John Irving


po­ąg-płciowy-za­mienia-w farsę-nasze-naj­po­ważniej­sze-intencje
Ciąg Dalszy Cytaty: mar­twy ciąg zdarzeń - tęskno­ta za miłości chle­bem powszednim  -Maverick123


mar­twy-ąg-zdarzeń-tęskno­-za miłoś-chle­bem-powszednim 
Ciąg Dalszy Cytaty: Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain


cy­wili­zac­ja-to niekończący ę-ąg-pot­rzeb-których-nie potrzebujemy
Ciąg Dalszy Cytaty: Po­ciąg do al­ko­holu tym różni się od po­ciągu do ko­biety, że z biegiem cza­su przechodzi w stan chroniczny. -Horacy Safrin


po­ąg-do al­ko­holu-tym-róż ę-od po­ągu-do ko­biety-że z biegiem-cza­su-przechodzi-w stan-chroniczny
Ciąg Dalszy Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol


ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Ciąg Dalszy Cytaty: Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem. -Ryder


za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej
Ciąg Dalszy Cytaty: Mówię „Kocham” - i ciszę prze­rywa słowo ula­tuje w eter mar­twy ciąg liter z których wychwy­tujesz ko­lej­no k... o...c... ... Słuchasz, ale czy słyszysz?  -lio159


mówię-kocham-i-ciszę-prze­rywa-słowo-ula­tuje-w eter-mar­twy-ąg-liter-z-których-wychwy­tujesz-ko­lej­no-k-oc-słuchasz-ale
Ciąg Dalszy Cytaty: Kiedy po­ciąg, którym podróżujesz, nag­le znaj­dzie się w tu­nelu i zro­bi się zu­pełnie ciem­no, nie wyrzu­casz bi­letu i nie wys­ka­kujesz przez ok­no. Sie­dzisz na swoim miej­scu i ufasz maszyniście. -wiktoria4


Ciąg Dalszy Cytaty: Po­ciąg do Gwadelupy Wie­czo­rami do li­meryków mam pociąg. Wsiadam i jadę korzys­tając z map i ściąg. Miesiąc wcis­ka się w przedział I zaw­sze, dokąd bym nie jechał Przed Gwa­delupą sta­je pus­ty pociąg. /Gwa­delu­pa – rze­ka wilków/  -awatar


Ciąg Dalszy Cytaty: Ko­bieta, która nie wie, co to po­ciąg płciowy, poz­wa­la so­bie pou­czać in­nych, co ma znacze­nie ogólniej­sze, a co nie. Jest jak pa­pież, który ślu­buje czys­tość, po­dej­mując w imieniu mi­lionów de­cyz­je na te­mat wstrze­mięźli­wości. Świat jest nap­rawdę szalony!  -John Irving