Ciągu Cytaty

Ciągu Cytaty: Kto chce się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powieszony. -Anonim


kto-chce-ę-wzbogacić-w-ągu-jednego-dnia-zostanie-w-ągu-roku-powieszony
Ciągu Cytaty: Głupi potrafi w ciągu godziny zadać tyle pytań, że mądry w ciągu siedmiu lat na nie nie odpowie. -Rey


głupi-potrafi-w-ągu-godziny-zadać-tyle-pytań-że-mądry-w-ągu-siedmiu-lat-na-nie-nie-odpowie
Ciągu Cytaty: Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. -Jim Rohn


zazwyczaj-ludzie-przeceniają-to-co-mogą-zrobić-w-ągu-roku-a-nie-doceniają-tego-co-mogą-osiągnąć-w-ągu-dziesięciu-lat
Ciągu Cytaty: Zyskasz więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, jeśli okażesz zainteresowanie innym, niż w ciągu dwóch lat, pragnąc skłonić ludzi do zainteresowania się tobą. -Dale Carnegie


zyskasz-więcej-przyjaciół-w-ągu-dwóch-miesięcy-śli-okażesz-zainteresowanie-innym-ż-w-ągu-dwóch-lat-pragnąc-skłonić-ludzi-do
Ciągu Cytaty: Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


zapoznajemy-ę-z-kobietą-w-ągu-kilku-chwil-poznajemy-ją-bliżej-w-ągu-kilku-lat-ale-dopiero-zrywając-z-ą-poznajemy-ją-naprawdę
Ciągu Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Ciągu Cytaty: Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom. -Barack Obama


Ciągu Cytaty: Za­pytała mnie noc,dlacze­go po tak ra­dos­nym dniu Two­ja po­duszka suszy Two­je łzy? Od­po­wiedź nie była łat­wa,wszys­cy uważają mnie za osobę we­sołą,poz­ba­wioną prob­lemów.Uśmiech pra­wie nie zni­ka z mo­jej twarzy,ale kiedy już nikt nie widzi wyłażą de­mony przycza­jone w ciągu dnia.Cały żal,ból i złośli­wości zeb­ra­ne w ciągu dnia uwal­niają po­tok łez....Kiedyś trze­ba się wypłakać.... -kirke13


Ciągu Cytaty: `Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund. -bluecaffe


`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
Ciągu Cytaty: Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w ciągu minuty. -Anonim


lepiej-stracić-minutę-w-życiu-ż-życie-w-ągu-minuty
Ciągu Cytaty: Człowieka sprawiedliwego poznaje się z czasem, przewrotnego w ciągu jednego dnia. -Sofokles


człowieka-sprawiedliwego-poznaje-ę-z-czasem-przewrotnego-w-ągu-jednego-dnia
Ciągu Cytaty: `Choć nie wiem po co ale w dal­szym ciągu chcę iść tą samą drogą. -bluecaffe


`choć-nie wiem-po co ale-w dal­szym-ągu-chcę-iść-tą samą-drogą
Ciągu Cytaty: Są małżon­ko­wie, którzy dob­rze ze sobą żyją tyl­ko w ciągu pół do­by, w łóżku. -Alfred Aleksander Konar


są łżon­ko­wie-którzy-dob­rze-ze sobą-żyją-tyl­ko-w ągu-pół-do­by-w łóżku
Ciągu Cytaty: Po­ciąg do al­ko­holu tym różni się od po­ciągu do ko­biety, że z biegiem cza­su przechodzi w stan chroniczny. -Horacy Safrin


po­ąg-do al­ko­holu-tym-róż ę-od po­ągu-do ko­biety-że z biegiem-cza­su-przechodzi-w stan-chroniczny
Ciągu Cytaty: Charakter partnera - to coś, co poznaje się najczęściej w ciągu dnia; zaś jego temperament - przeważnie w nocy. -Stefan Pacek


charakter-partnera-to-coś-co-poznaje-ę-najczęściej-w-ągu-dnia-zaś-jego-temperament-przeważnie-w-nocy
Ciągu Cytaty: Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia łączą z bezczynnością. -Karol Fourier


ludzie-chyba-zmęczyli-ę-okropnie-w-ągu-dni-i-godzin-pracy-żeli-pojęcie-szczęścia-łączą-z-bezczynnośą
Ciągu Cytaty: Większość swoich kazań papież przekazuje dziś większej liczbie ludzi niż Chrystus w ciągu całego swojego życia. -Billy Graham


większość-swoich-kazań-papież-przekazuje-dziś-większej-liczbie-ludzi-ż-chrystus-w-ągu-całego-swojego-życia
Ciągu Cytaty: Marzenie senne pojawia się tylko jako nawiązanie do tych spraw, które dostarczyły nam pokarmu myślowego w ciągu dnia. -Zygmunt Freud


marzenie-senne-pojawia-ę-tylko-jako-nawiązanie-do-tych-spraw-które-dostarczyły-nam-pokarmu-myślowego-w-ągu-dnia