Cię Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cię Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta
Cię Cytaty: Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ?  -kalina86
Cię Cytaty: Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem... -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Cię Cytaty: Kocham Cię bo Cie potrzebuje.. Pot­rze­buje Cię bo kocham Cię... --Ewelcia92-
kocham-cię-bo cie-potrzebuje-pot­rze­buje-cię-bo kocham-cię
Cię Cytaty: Wy­zywam Cię, byś chciał spros­tać wiz­ji przyszłości, która i To­bie się podoba Wy­zywam Cię! byś był w pos­ta­nowieniu mocny bo os­tatnie w moim słow­ni­ku znaczy po pros­tu ostatnie Wy­zywam Cię, i sta­wiam wy­maga­nia - a sta­wiam je bo Cię kocham Wy­zywam Cię.... bo ciężko mi jest ser­ce okłamać a z Ciebie zrezygnować... -RudaDusza
Cię Cytaty: Żyje­cie tyl­ko raz! Nie mu­sicie wy­bierać niemożli­wej ścieżki. Możecie żyć tak jak chce­cie, umierać jak chce­cie... Ale...bez względu na ob­raną drogę... Nig­dy nie za­pomi­naj­cie o tym, by chro­nić tych którzy są dla was ważni!  -Masashi Kishimoto
Cię Cytaty: Trzy­maj­cie tyl­ko to, co kocha­cie - to, cze­go niena­widzi­cie, trzy­ma was. -Mikhail Naimy
trzy­maj­cie-tyl­ko-to-co kocha­cie- to-cze­go-niena­widzi­cie-trzy­-was
Cię Cytaty: Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący (oczy­wis­cie TYL­KO jes­li chcą !): Oj­ciec i Syn i Duch Święty ! a Mat­ka Bożą otacza Mat­czyną Opieką ! (Szkap­lerz Święty od Bo­ga i Mat­ki Bożej wciąż cze­ka na Ciebie) św. Anioł Boży a Stróż Twój niech Cię strzeże, kieru­je Tobą, oświeca Cie, wzmac­nia Cię i zap­ro­wadzi duszę Twoją do Żywo­ta Wiecznego. w Imie Je­zusa mod­le sie. Amen  -Jacob
Cię Cytaty: Zniknąłeś... Nie ma Cię... Dni stały się długie i szare... W bez­nadziei dnia szu­kam Cię we wspom­nieniach. Nie ma Cię tam.. Is­tniałeś? Czy może mo­ja wyob­raźnia znów płata mi figle?  -opuszczona
Cię Cytaty: Miłość niedojrzała powiada:
miłość-niedojrzała-powiada-kocham-ę-bo-ę-potrzebuję-miłość-dojrzała-mówi-potrzebuję-ę-bo-ę-kocham
Cię Cytaty: ...chcę mieć Cię na własność by móc Cię doprowadzać do gra­nic przyjemności byś mogła dać się po­nieść swoim zmysłom i od­dać mi się całko­wi­cie .... 2015 றiℓℓ... -mill
chcę-mieć-cię-na własność-by-móc-cię-doprowadzać-do-gra­nic-przyjemnoś-byś-mogła-dać ę-po­nieść-swoim-zmysłom-i-od­dać
Cię Cytaty: Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą. Kiedy szepczesz, tylko ci najbliżsi cię słyszą. Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy przyjaciel. -Linda Macfarlane
kiedy-krzyczysz-wszyscy-ę-słyszą-kiedy-szepczesz-tylko-najbliż-ę-słyszą-kiedy-milczysz-słyszy-ę-twój-najlepszy-przyjaciel
Cię Cytaty: Czy kocham Cię, bo Cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję Cię, bo Cię kocham?? Czy to ja próbuję sa­ma siebie okłamać?  -Gold Fishy
czy-kocham-cię-bo cię-pot­rze­buję-może-zmienić ę-w pot­rze­buję-cię-bo cię-kocham-czy-to ja próbuję-­-siebie-okłamać 
Cię Cytaty: Mówi­cie, że życie bez ko­biety jest ciężkie i bez­sensow­ne, gdy ją ma­cie, narze­kacie, że jest gorzej niż gdy by­liście sa­mi. Pa­nowie, zde­cyduj­cie się. -szajbuss
mówi­cie-że życie-bez-ko­biety-jest ężkie-i bez­sensow­ne-gdy-ją ­cie-narze­kacie-że jest gorzej-ż-gdy-by­liście-­mi
Cię Cytaty: Wy­par­cie - to rodzaj zdra­dy, jej ni­by niepo­zor­ny wa­riant. Wy­par­cie - na­wet bar­dziej poz­ba­wia związek sen­su niż in­ne, spek­ta­kular­ne wa­rian­ty zdra­dy. Wy­par­cie oz­nacza zlek­ce­ważenie, nielojalność. -Marta Fox
Cię Cytaty: Cóż, wiodło cię zno­wu na morze? – można by za­dać py­tanie. Nie wiem, co na nie od­po­wie­dzieć. Py­taj­cie tak sa­mo muchy, dlacze­go brzęczy i la­ta. Py­taj­cie tak sa­mo zwie­rza, dlacze­go kąsa i dra­pie. Py­taj­cie ry­by i pta­ka. I og­nia, dlacze­go płonie. I wo­dy, dlacze­go płynie. Ta­ka na­tura jest rzeczy. Żeg­larza ciągnie na morze. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe
Cię Cytaty: Bo­li by­cie tą, która szu­ka cie przez telefon I bo­li by­cie tą, która żeg­lu­je w poszu­kiwa­niu miłości Bo­li mnie ogląda­nie, że spoj­rze­nia upadają I ro­bi się wieczór i nie wiem Może później wrócisz mnie zobaczyć... -AnDree
Cię Cytaty: Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO  -Melchior
Cię Cytaty: `Jeżeli by­cie za­kochaną oz­nacza by­cie idiotką, to ja się na to nie piszę. -bluecaffe
`jeżeli-by­cie-za­kochaną-oz­nacza-by­cie-idiotką-to ja ę-na to nie piszę
Cię Cytaty: Nig­dy Cię nie miałam, więc dlacze­go czuję, że Cię tracę ?  -monia333
nig­dy-cię-nie miałam-więc-dlacze­go-czuję-że cię-tracę- 
Cię Cytaty: .... la­ta będą Cię uczyć te­go cze­go nie nau­czyły Cię dni...pomyśl. -wesolutka214
­ będą-cię-uczyć-te­go-cze­go-nie nau­czyły-cię-dnipomyśl
Cię Cytaty: Krytycyzm może uczynić cię filozofem, ale tylko wiara uczyni cię apostołem. -Marie Von Ebner - Eschenbach
krytycyzm-może-uczynić-ę-filozofem-ale-tylko-wiara-uczyni-ę-apostołem
Cię Cytaty: Czy Cię kocham? Nie...no co Ty? Mi tyl­ko ser­duszko wa­riuje,gdy Cię widzę.. :)  -anja
czy-cię-kocham-nieno-co ty-mi tyl­ko-ser­duszko-wa­riujegdy-cię-widzę- 
Cię Cytaty: ` Co Cię nie za­bije to Cię wzmoc­ni.... i roz­wa­li psychikę... -zezulec
` co cię-nie za­bije-to cię-wzmoc­-i roz­wa­li-psychikę
Cię Cytaty: My­cie rąk w męskiej toale­cie mi­ja się z ce­lem, bo i tak co dru­gi chuj do­tyka klamki. -bystry.76
my­cie-rąk-w męskiej-toale­cie-mi­ja ę-z ­lem-bo i tak-co dru­gi-chuj-do­tyka-klamki
Cię Cytaty: Ra­dość w sek­re­cie i poczu­cie wyższości spra­wiają człowieko­wi swe­go rodza­ju przyjemność. -Stephen King
ra­dość-w sek­re­cie-i poczu­cie-wyższoś-spra­wiają-człowieko­wi-swe­go-rodza­ju-przyjemność
Cię Cytaty: Choć Ty tu, a ja tam, ja Cię zawsze w sercu mam. Bóg jedyny wie, jak ja kocham Cię. -Anonim
choć-ty-a-ja-tam-ja-cię-zawsze-w-sercu-mam-bóg-jedyny-wie-jak-ja-kocham-cię
Cię Cytaty: W Twoim przy­pad­ku łat­wiej­sze jest by­cie ze mną niż by­cie singlem. -VnK
w twoim-przy­pad­ku-łat­wiej­sze-jest by­cie-ze mną-ż-by­cie-singlem
Cię Cytaty: Miłości nie można znaleźć. Jedynie ona, jeśli cię odszuka, może cię przemienić. -Roman Szpakowski Ks
miłoś-nie-można-znaleźć-jedynie-ona-śli-ę-odszuka-może-ę-przemienić
Cię Cytaty: Poczu­cie zag­rożenia włas­nej przes­trze­ni życiowej wy­wołuje uczu­cie agresywne. -Antoni Kępiński
poczu­cie-zag­rożenia-włas­nej-przes­trze­-życiowej-wy­wołuje-uczu­cie-agresywne
Cię Cytaty: Po­kochałem Cię tak szczerze, Ja Cię nig­dy nie uderzę! Jakże ja mógłbym Joasiu, kiedy ser­ce me jest twoje. Ja nie mogę żyć bez Ciebie, cze­mu więc mnie zostawiłaś? Nie chcę wie­rzyć, że nie jesteś, nie chcę myśleć, że tyl­ko byłaś... * KOCHAM CIE *  -Moon G
Cię Cytaty: Jes­teście jak Ying i Yang. Różni­cie się od siebie, ale sta­nowi­cie całość. -wolfie
jes­teście-jak ying-i yang-róż­cie ę-od siebie-ale-sta­nowi­cie-całość
Cię Cytaty: jak cię widzą tak cię piszą i nie wiedzą co czujesz bo skąd ni­by mają wiedzieć sko­ro ciągle oszukujesz  -Szeherezada
jak ę-widzą-tak-ę-piszą-i-nie wiedzą-co czujesz-bo-skąd-­by-mają-wiedzieć-sko­ro-ągle-oszukujesz 
Cię Cytaty: Nig­dy nie wierz, że miłość może cię oca­lić. Bar­dziej jest praw­do­podob­ne, że cię uwięzi. -Lisa Carey
nig­dy-nie wierz-że miłość-może-ę-oca­lić-bar­dziej jest praw­do­podob­ne-że ę-uwięzi
Cię Cytaty: Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię  -Nędznik