Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty

Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA


Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Na­gość zaczy­na się od twarzy, a bez­wstyd od słów. -Simone de Beauvoir


na­gość-zaczy­na ę-od twarzy-a bez­wstyd-od słów
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Szkod­liw­sze są bez­wstyd­ne ko­biety niż szarańcza. -Wincenty Ignacy Marewicz


szkod­liw­sze-są bez­wstyd­ne-ko­biety-ż-szarańcza
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Anonim


pokój-bez-książek-jest-jak-ciało-bez-duszy
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy. -Cyceron


pokój-bez-książek-jest jak ciało-bez-duszy
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: na­gie twe oczy z bez­wstyd­ny­mi rzęsa­mi -  zachwyt nad... płótnem  -Maverick123


na­gie-twe-oczy-z-bez­wstyd­ny­mi-rzę­mi- -zachwyt-nad-płótnem 
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Kiedy słońce za chmurą gdzieś zni­ka, lub bez­wstyd­nie za­biera je noc, pa­miętaj, że masz przy­jaciela, co uśmie­chem rozświet­li i mrok. Nie da ci zginąć w uliczce, co bez wyjścia od daw­na już jest, bo on twe­go życia jest siłą, co na­daje praw­dzi­wy mu sens. -Devin


Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: A wiatr tak tar­ga nim i miota, tak uderza o krawędzie druz­goczącej ciszy z rąk moich do nie całkiem obcej pochmur­nej klat­ki wtrąca Wróciłam. Przy­witać i pożegnać. Przy­pom­nieć i zmieść z myśli zmiażdżyć siłą niewy­doby­tych słów og­rom zniewa­lające­go za­pachu, który pędzej do gro­bu mnie wtrąci niż zdjąć pęta pozwoli. A ten ob­raz, tak wyczekiwany naz­byt umyślnie , bez­wstyd­nie, lu­bieżnie zat­ru­je mój krwiobieg szaleńczy.. Sku­pione tak wszel­kie ciało dni początku zrzu­ca sko­rupę, sma­kując się w opa­rach własnego upodlenia  -Victoriaa


Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Dom książki jest jak ciało bez ducha. -Anonim


dom-książki-jest-jak-ciało-bez-ducha
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Miłość jest taka, że sama ustala granice wytrzymałości, nie pytając czy ciało to zniesie. A ciało zawsze znosi. -Paulo Coelho


miłość-jest-taka-że-sama-ustala-granice-wytrzymałoś-nie-pytając-czy-ciało-to-zniesie-a-ciało-zawsze-znosi
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: mnie nie wypada ba­wić się w tańcu twoimi włosami pieścić je gładzić między dłoni palcami i wzro­kiem uwodzić mnie nie wypada na­miętnym po­całun­kiem obudzić cię z rana gdy nocą roz­kosznie plątałeś nasze ciała miłości warkoczem a czyż mnie wypada z ust twoich spijać prag­nień spełnienie bez znieczulenia chcę od­dać swe kochanie tak jaw­nie na ko­lanach i bez­wstyd­nie ale czy to wy­pada być słodką Aurorą dla ciebie  -aloya


Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Kiedy wącha­my ciało in­ne­go człowieka, to jest tak, jak­byśmy wdycha­li przez us­ta i nos sa­mo to ciało. -Jean-Paul Sartre


kiedy-wącha­my-ciało-in­ne­go-człowieka-to jest tak-jak­byśmy-wdycha­li-przez-us­-i nos-­mo-to ciało
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce. -Aniela Danuta Szymańska


kobieta-piękna-daje-swoje-ciało-kobieta-ładna-daje-ciało-i-duszę-kobieta-brzydka-odda-wszystko-ciało-duszę-i-serce
Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: układam stertę liści do spalenia już daw­no przegniłe na­dal wędrują w ko­rony drzew bez­wstyd­nie do­magają się wskrzeszenia piękne gwiaz­dy tańczące w bez­kre­sie mroku ja­dowi­te węże w pięknym leśnym poszyciu prze­rażający Skrik w świąty­ni sztu­ki w Oslo akom­pa­niament or­kies­try na tonącym Titanicu wspom­nienia o Tobie wypłoszo­ne z ciem­nej nory ma­ry trujące i kąśliwe po­syłam je ku niebu jak dmuchawce nie będą ciem­nym bełkotem wo­bec gro­zy rozstania poez­ja nie lu­bi brzydoty przyg­ry­wa głuche­mu na lutni a ślepego uczy kaligrafii  -Sgorelsky


Ciało Bez­wstyd­nie Zstępujące Cytaty: była so­bie pew­na pa­ni od dwuznaczności tyczyła się ona części ludzkiej złożoności jed­na na­dawa­na z fak­tu by­cia człowiekiem dru­ga zaś wyp­ra­cowa­na z cza­su biegiem obie te odsłony ważnym as­pektem życia lecz jak to w świecie by­wa są nadużycia ów na­rusze­nie uważane za przestępstwo bez­wstyd­ny postępek burzy jej jestestwo  -Papużka