Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty

Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą:


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Nie na­zywaj mnie swoim szczęściem, bo­wiem szczęście co ja­kiś czas nas opuszcza. -Nicole


nie-na­zywaj-mnie-swoim-szczęściem-bo­wiem-szczęście-co ja­kiś-czas-nas-opuszcza
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: W czas woj­ny pot­rze­buje­my ko­goś no­wego, ko­mu możemy zaufać, kto pop­ro­wadzi ludzi jak ja­kiś święty. -Tupac Amaru Shakur


w czas-woj­ny-pot­rze­buje­my-ko­goś-no­wego-ko­mu-możemy-zaufać-kto-pop­ro­wadzi-ludzi-jak ja­kiś-święty
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Poz­wa­lasz ko­muś przez ja­kiś czas się czymś cie­szyć, a wkrótce zaczy­na to trak­to­wać jak swe przy­rodzo­ne prawo. -Glenn Cook


poz­wa­lasz-ko­muś-przez-ja­kiś-czas ę-czymś-cie­szyć-a wkrótce-zaczy­na-to trak­to­wać-jak swe-przy­rodzo­ne-prawo
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Ko­lej­na gwiaz­da spadła, a ja, cho­lera, znów nie zdążyłam po­myśleć życze­nia. Chy­ba naj­wyższy czas zna­leźć ja­kiś in­ny sposób na szczęście. -Gold Fishy


ko­lej­na-gwiaz­da-spadła-a ja-cho­lera-znów-nie zdążyłam-po­myść-życze­nia-chy­ba naj­wyższy-czas-zna­źć-ja­kiś-in­ny
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Przy­jadę I z Tobą odjadę No­gi rozłożę Język przyłożę Coś mi sta­nie W To­bie ja­kiś czas zostanie Poociera­my się ra­zem Będziemy szczęśli­wi za­razem :-D  -taktojax


przy­jadę-i-z tobą-odjadę-no­gi-rozłożę-język-przyłożę-coś-mi sta­nie-w-to­bie-ja­kiś-czas-zostanie-poociera­my ę-ra­zem
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami. -Henry Francois Becque


ko­biety-są jak fo­tog­ra­fie-ja­kiś-głupiec-sta­ran­nie-przecho­wuje-kliszę-pod­czas-gdy-ludzie-in­te­ligen­tni-dzielą ę
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Poszła so­bie Niew­dzięczni­ca Nos za­darła ob­ra­ziła I na pięcie obróciła Za czas ja­kiś się okaże O co poszło sta­rej da­mie A ja twier­dzę Że ten brexit To po pros­tu Skok na kase  -RozaR


poszła-so­bie-niew­dzięczni­ca-nos-za­darła-ob­ra­ziła-i-na pięcie-obróła-za-czas-ja­kiś ę-okaże-o-co poszło-sta­rej-da­mie-a
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Co ja­kiś czas siekły nas po twarzy zabłąka­ne krop­le deszczu. Nie ścierałam ich. Dzięki nim świat wy­dawał się pełen życia. Zaz­drościłam burzy, że wszys­cy tak się nią przejmują. -Sue Monk Kidd


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Może właśnie tak zacho­wywał się Bóg - zer­kał na świat znad zle­wu, przyglądając się, jak ludzie usiłują się wy­dos­tać, i co ja­kiś czas wy­ciągając ko­goś z pojemnika  -Janet Fitch


może-właśnie-tak-zacho­wywał ę-bóg- zer­kał-na świat-znad-zle­wu-przyglądając-ę-jak ludzie-usiłują ę-wy­­ć-i co ja­kiś
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: A to wszys­tko zaczęło się ja­kiś czas temu, Z mi­zer­nej gli­ny ule­pił mnie Bóg, Włożył do środ­ka burzli­wy charakter, Zaopat­rzył w szka­tułkę wy­laną ze wspomnień I do­dał też ser­ce, co zaczęło czuć. -Devin


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Po­ry ro­ku prze­mijają, ludzie prze­mijają. Wszys­tko trwa tyl­ko przez ja­kiś czas, zwyk­le krótko, i trze­ba się z tym po­godzić. Inaczej człowiek sta­je się nieszczęśliwy. -Rafał Kosik


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: To ma być roz­mo­wa


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Umiałam się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ak­cepto­wali mnie całko­wicie. Niewielu ich było, ale zaw­sze zna­lazła się dob­ra dusza, która choć na ja­kiś czas wyt­rzy­mywała mój obłęd. Po­tem od­chodziła jak inni. -Barbara Rosiek


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: `Bądź niedostępna ! -jas­ne.. ile ra­zy to słyszałam ! Fa­ceci są na ty­le le­niwi, że wolą


Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Cichną Na ja­kiś Czas Cytaty: cichną pta­sie konwersacje gładząc lus­tro wody chłonę cienie blaski wta­piając się bezwiednie i szu­mią we mnie one drażniąc chichocząc będąc chwilą szczęśliwą cho­ciaż przez moment wy­poczy­wam matko czując twój kojący dotyk tyl­ko na życzenie nie mil­kną szep­ty zegarków  -Papużka