Ciem­ność Cytaty

Ciem­ność Cytaty: Opo­wieść była jak ciem­ność, która ek­splo­duje, ciem­ność, która za­pada po wy­buchu, a jej piękno było jak poświata tlących się węgielków dających tyl­ko ty­le światła, ile trze­ba, aby się zo­rien­to­wać, jak niep­rze­nik­nione ciem­ności pa­nują wokoło. -R » Anne Rice » Wampir Lestat


Ciem­ność Cytaty: Nie ciem­ność złem, a ciem­no­ta przez żyjących z ciemności. -fyrfle


nie-ciem­ność-złem-a ciem­no­-przez-żyjących-z ciemnoś
Ciem­ność Cytaty: Jas­ność da­je mi ra­dość, lecz ciem­ność przyk­ry­wa smu­tek. Nie za­palaj światła chcę Cię kochać bez niego. -Ciepłylolo


jas­ność-da­-mi ra­dość-lecz-ciem­ność-przyk­ry­wa-smu­tek-nie za­palaj-światła-chcę-cię-kochać-bez-niego
Ciem­ność Cytaty: Cza­sami nie śpi człowiek w no­cy, pat­rzy w ciem­ność pus­ty­mi ocza­mi i myśli: Za coś ty mnie, życie, tak po­kaleczyło? Za co ta ka­ra? Nie znaj­duję od­po­wie­dzi ni w ciem­ności, ni w biały dzień. -Michaił Szołochow


Ciem­ność Cytaty: Ciem­ność zaw­sze nadchodzi. -Glenn Cook


ciem­ność-zaw­sze-nadchodzi
Ciem­ność Cytaty: ..owiana ciem­nością... zniena­widziła jas­ność .. -NieBędęJulią


Ciem­ność Cytaty: Ciem­ność piękną jest rzeczą Tyl­ko wte­dy widzisz to co najpiękniejsze  -samothnick


ciem­ność-piękną-jest rzeczą-tyl­ko-wte­dy-widzisz-to co najpiękniejsze 
Ciem­ność Cytaty: Ciem­ność pow­sta­je w głowie, światłość zat­ra­ca się w sercu. -Catianax


ciem­ność-pow­sta­-w głowie-światłość-zat­ra­ca ę-w sercu
Ciem­ność Cytaty: ... ciem­ność się zmienia pod natężeniem światła ... in­spi­rowa­ne ciemnotą  -Cykam


ciem­ność ę-zmienia-pod-natężeniem-światła-in­spi­rowa­ne-ciemnotą 
Ciem­ność Cytaty: Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę. -cytlopka


wie­czor­na-ciem­ność-otu­lona-ciepłem-gwiazd-budzi-tęsknotę
Ciem­ność Cytaty: Ciem­ność jest so­juszni­kiem tych, którzy za­mie­rzają uciekać. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Ciem­ność Cytaty: Wpat­rz się w ciem­ność i wsłuchaj w ciszę. Zo­bacz, w ja­kim świecie żyjemy. -Duzzy


wpat­rz ę-w ciem­ność-i wsłuchaj-w ciszę-zo­bacz w ja­kim-świecie-żyjemy
Ciem­ność Cytaty: Naj­pierw było Słowo


naj­pierw-było-słowo-niech ę-sta­nie-światłość-te­raz-­my-ciem­ność
Ciem­ność Cytaty: mi­mo szu­mu wiat­ru...cicho,mi­mo zu­pełnej ciem­ności..jas­no, mi­mo pus­tki...obec­ność, bo czuję Ciebie  -psycholożka


mi­mo-szu­mu-wiat­rucichomi­mo-zu­pełnej-ciem­nośjas­no-mi­mo-pus­tkiobec­ność-bo czuję-ciebie 
Ciem­ność Cytaty: Ziem­ski upa­dek, pogrążenie duszy w ni­cości, ciem­ność, chłód - oto do cze­go doszedł służąc sa­memu sobie  -Tośka_93


ziem­ski-upa­dek-pogrążenie-duszy-w ­coś-ciem­ność-chłód- oto-do cze­go-doszedł-służąc-­memu-sobie 
Ciem­ność Cytaty: na­wet gdy dno jest podwójne, ciem­ność jest wciąż jedna. -thrillofit


na­wet-gdy-dno-jest podwójne-ciem­ność-jest wciąż-jedna
Ciem­ność Cytaty: Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol


kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
Ciem­ność Cytaty: Człowiek szedł przez las Nie zważał te­dy na czas. Noc już po­woli wschodziła I ciem­ność do życia budziła. Uczuł on, że późna pora, Lecz noc scho­wała go ja­koby do wora. Błąkał się w ciem­nościach marych Gdzienieg­dzie widząc duchy ludzi starych. Tak go wnet coś przestraszyło, Że strachem i śmier­cią przeszyło. Nig­dy już nie powrócił, Ten co na czas uwa­gi nie zwrócił!  -Oliwia Loue