Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty

Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: cier­piące oczy na twarzy tańczy uśmiech naj­większa z cnót  -bez.odwagi


cier­pią-oczy-na-twarzy-ńczy-uśmiech-naj­większa-z cnót 
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. -Janusz Leon Wiśniewski


cier­pią-ko­biety-przy­wiązują ę-do człowieka-szyb­ciej-moc­niej-i na dłużej
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę. -Ezop


nie­szczęśli­wi-z cier­pień-dru­gich-od­noszą-pociechę
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Szczęśli­wi, którzy cier­pią, a biada szczęśliwym. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez?  -opuszczona


jak-można-nie cier­pieć-szczęśli­wych-dni-jed­nocześnie-niena­widząc-łez 
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Cier­pienie może być he­roi­czne, ale szczęśli­wość nig­dy nie by­wa wzniosła - je­dynie uza­leżniająco przyjemna. -Krio


cier­pienie-może-być-he­roi­czne-ale-szczęśli­wość-nig­dy-nie by­wa-wzniosła- ­dynie-uza­żniająco-przyjemna
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Mil­cze­nie jest os­tatnią ra­dością nie­szczęśli­wych; strzeż się, by kto­kol­wiek poz­nał two­je cier­pienie, bo cieka­wość ludzka pi­je nasze łzy, jak muchy krew ran­ne­go jelenia. -Aleksander Dumas


Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Nie ma szczęśli­wych za­kończeń, są tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nych historii. -jatoja


nie- szczęśli­wych-za­kończeń-są tyl­ko-szczęśli­we-początki-ko­lej­nych-historii
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Nikt, kto kocha, nie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wym. Na­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę. -James Matthew Barrie


nikt-kto-kocha-nie może-być-naz­wa­ny-nie­szczęśli­wym-na­wet nie­szczęśli­wa-miłość- swoją-tęczę
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna. -Lynx71


nie­szczęśli­wa-miłość-od­ciska-na nas-głębo­kie-piętno-lecz-na­wet- nie­szczęśli­wa-miłość-jak każde-uczu­cie-jest ulotna
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Gdy cier­pisz, cier­pię wraz z tobą. Cho­ciaż to wszys­tko nie mu­si oz­naczać miłości. -Margit Sandemo


gdy-cier­pisz-cier­pię-wraz-z tobą-cho­ciaż to wszys­tko-nie mu­-oz­naczać-miłoś
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: chcieć to cier­pienie, gdy nie ma dob­ra ani zła jest cier­pienie. a wszys­tko co da­je cier­pienie jest naj­czys­tszym grzechem. tak właśnie pragnąć znaczy grzeszyć. i wie­rzyć znaczy grzeszyć. i chcieć znaczy grzeszyć. my wszys­cy, uwiąza­ni w grzechu naszych łak­nień, co cier­pienie niepojęte przy­noszą, twórca­mi je­dyny­mi, wewnętrzne­go piekła jesteśmy. -thrillofit


Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Człowiek nig­dy nie jest tak szczęśli­wy, ani tak nie­szczęśli­wy jak so­bie wyobraża. -François de La Rochefoucauld


człowiek-nig­dy-nie jest tak-szczęśli­wy-ani-tak-nie­szczęśli­wy-jak so­bie-wyobraża
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. -Hagiwara Sakutaro


szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Dla człowieka szczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnym, fiz­jo­logicznym obo­wiązkiem. Kiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­ty na sen. -daniello


dla-człowieka-szczęśli­wego-sen-jest tyl­ko-zbędnym-fiz­jo­logicznym-obo­wiązkiem-kiedy jes­teś-szczęśli­wy-nie masz-ocho­ty
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Pus­te ok­no na poddaszu kiedyś tętniące życiem uśmie­chem słońca malowane dziś skrzy­piące bólem sta­re okiennice w kącie przysłaniają sa­mot­ność ... 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


pus­te-ok­no-na poddaszu-kiedyś-tętnią-życiem-uśmie­chem-słońca-malowane-dziś-skrzy­pią-bólem-sta­re-okiennice-w-kącie-przysłaniają
Cier­piące I nie­szczęśli­we Cytaty: Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz