Cisza Pogłebiła Cytaty

Cisza Pogłebiła Cytaty: i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. -Halina Poświatowska


cisza-przy­jacielu-roz­dziela-bar­dziej-ż-przes­trzeń-cisza przy­jacielu-nie przy­nosi-słów-cisza-za­bija-na­wet-myśli
Cisza Pogłebiła Cytaty: Mówi się, że cisza jest prze­ciwieństwem hałasu. Niep­rawda.Cisza jest tyl­ko bra­kiem hałasu. Cisza byłaby straszli­wym har­mi­derem w porówna­niu z nagłą, cichą im­plozją bezdźwięczności, która tra­fiła magów z siłą wy­buchu dmuchawca. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Cisza Pogłebiła Cytaty: Syg­nał ocze­kiwa­nia, do­bija, irytuje Kiedy ktoś, nie od­biera, po chwi­li czu­jesz niepokój Cisza w słuchaw­ce spo­koju nie gwarantuje Nieobec­ność w do­mu, śmierć, jest kil­ka powodów Nie od­dzwa­nia, ze­ro połączeń nieodebranych Zra­niona oso­bowość? Ko­lej­ne pytania.. Dep­resja? Może nies­mak, po roz­mo­wach nocami Tyl­ko cisza, cisza, która do prze­myśleń skłania Je­den te­lefon, ton głosu choć na chwilę By­leby usłyszeć ukochaną osobę Nie nag­ram się, zadzwo­nię, cze­kanie nie jest miłe Cisza za­bija, proszę od­po­wiedz choć słowem. -Bruno


Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda?  -Lanni


Cisza Pogłebiła Cytaty: Między na­mi cisza. Między naszy­mi złączo­nymi us­ta­mi cisza. W żyłach płynie wy­sokop­ro­cen­to­wa krew. Wszys­tkie niepot­rzeb­ne pytania przyk­ry­wam cieniem rzęs. Bez zbędnej czułości. Bez tra­cenia czasu. Ra­tuje­my nasze zbłąka­ne ciała. Gu­bimy nasze zbłąka­ne dusze. Ran­kiem żeg­na­my się uśmie­chem i trze­ma lek­ki­mi słowami. Skończyła się noc. -Gold Fishy


Cisza Pogłebiła Cytaty: po­wiet­rze stężało ho­ryzont zas­tygł w czerni niepokój ogarnął ciało zadrżało pęknięcie roz­darło niebo huk cisza szum werble błysk rozdarcie kon­wul­sje strach i zamęt sza­leństwo pędzo­ne błyskami je­den za drugim pęd po­wiet­rza oślepia gałęzie lecą huk połamało ogień woda ciemność zgroza cisza ... kap kap pro­mień słońca *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Cisza Pogłebiła Cytaty: Ta cisza jest ogłuszająca... -PoznajPrawdę


Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza leczy duszę. -Wasilij Rozanow


Cisza Pogłebiła Cytaty: Od muzyki piękniejsza tylko cisza. -Paul Claudel


od-muzyki-piękniejsza-tylko-cisza
Cisza Pogłebiła Cytaty: Każda cisza inaczej brzmi. -Kossak


każda-cisza-inaczej-brzmi
Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza to szu­kanie słów. -Who


cisza-to szu­kanie-słów
Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza jest głosów zbieraniem. -Cyprian Kamil Norwid


Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza może być wymowniejsza od słów. -Anonim


cisza-może-być-wymowniejsza-od-słów
Cisza Pogłebiła Cytaty: Prawdziwa miłość jest płonącą ciszą. -Giuseppe Ungaretti


prawdziwa-miłość-jest-płonącą-ciszą
Cisza Pogłebiła Cytaty: Zapadła cisza gęsta jak krew. -Jonathan Carroll


Cisza Pogłebiła Cytaty: Cisza, chwała silnych, schronienie słabych. -Charles de Gaulle


Cisza Pogłebiła Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy