Co By Się Chciało Cytaty

Co By Się Chciało Cytaty: Nie można cierpieć za to, za co by się chciało. -Paul Jean


nie-można-cierpieć-za-to-za-co-by-ę-chciało
Co By Się Chciało Cytaty: Nie można cier­pieć za to, za co by się chciało. -Jean-Paul Sartre


nie-można-cier­pieć-za to-za co by ę-chciało
Co By Się Chciało Cytaty: Czasem chciało by się modlić o istnienie Boga! -Stanisław Jerzy Lec


Co By Się Chciało Cytaty: Oj­czyz­na:to jest tam,gdzie by chciało się umrzeć  -Stefan Napierski


oj­czyz­nato-jest tamgdzie-by chciało ę-umrzeć 
Co By Się Chciało Cytaty: Człowieka zawsze kusi, by rozczulać się nad sobą i odmalowywać siebie takim, jakim by się chciało być. -Andre Maurois


człowieka-zawsze-kusi-by-rozczulać-ę-nad-sobą-i-odmalowywać-siebie-takim-jakim-by-ę-chciało-być
Co By Się Chciało Cytaty: O to chodzi jedynie By nap­rzód wciąż iść śmiało Bo zaw­sze się dochodzi Gdzie in­dziej niż się chciało  -Leopold Staff


o to chodzi-jedynie-by-nap­rzód-wciąż-iść-śmiało-bo-zaw­sze ę-dochodzi-gdzie-in­dziej-ż ę-chciało 
Co By Się Chciało Cytaty: O to chodzi jedynie, By nap­rzód wciąż iść śmiało, Bo zaw­sze się dochodzi, Gdzie in­dziej, niż się chciało. -Leopold Staff


o to chodzi-jedynie-by-nap­rzód-wciąż-iść-śmiało-bo-zaw­sze ę-dochodzi-gdzie-in­dziej-ż ę-chciało
Co By Się Chciało Cytaty: Gdyby państwo oparte na przymusie chciało być praworządne, musiałoby się ono samo zmusić. -Karol Marks


gdyby-państwo-oparte-na-przymusie-chciało-być-praworządne-musiałoby-ę-ono-samo-zmusić
Co By Się Chciało Cytaty: Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem to, cze­go się pragnęło, nie jest to wca­le tym, cze­go się chciało. -Leena Krohn


bo może ę-zdarzyć-i tak-że kiedy ę-ot­rzy­-z pow­ro­tem-to-cze­go ę-pragnęło-nie jest to wca­-tym-cze­go ę-chciało
Co By Się Chciało Cytaty: Tyś władasz ma­terią! Znaczy - władałbyś nią śmiało; Gdy­by, dro­gi Umyśle, bar­dziej Ci się chciało. -SirNobody


tyś-władasz-­terią-znaczy- władałbyś-ą-śmiało-gdy­by-dro­gi-umyś-bar­dziej-ci ę-chciało
Co By Się Chciało Cytaty: Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz! -Tadeusz Żeleński - Boy


z-tym-największy-jest-ambaras-żeby-dwoje-chciało-naraz
Co By Się Chciało Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard


suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Co By Się Chciało Cytaty: Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard


sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Co By Się Chciało Cytaty: Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19


co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
Co By Się Chciało Cytaty: gdy wstawało mo­je ciało aż mu w stawach zatrzeszczało za­miast naprzód poszło wstecz ro­bić nic mu się nie chciało dziw­na rzecz nie dziw się hela prze­cież niedziela Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Co By Się Chciało Cytaty: Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi. -Olga Tokarczuk


Co By Się Chciało Cytaty: Cza­sem słowa budzą dreszcze są jak muśnięcia drżących ust po sprag­nionej skórze aż chciało by się pragnąć więcej być bliżej by unieść się do nieba w tańcu ciał i jak płoche motyle opaść ra­zem w zachwycie całować dłoni puls i kochać się dzi­ko, namiętnie bez słów całe życie... -Seneka 18


Co By Się Chciało Cytaty: Tak, szczęście przyjść chciało lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło, gdy poz­nał, że we mnie skrę roz­tlić chce próżno... -Leopold Staff


tak-szczęście-przyjść-chciało-lecz-mroków ę-zlękło-ktoś-chciał-mnie-ukochać-lecz-ser­-mu pękło-gdy-poz­nał-że we mnie-skrę