Co W gar­dle Sta­je Cytaty

Co W gar­dle Sta­je Cytaty: pra­wie nic mi po nim nie zostało tyl­ko grzebień (i nic) ość co w gar­dle sta­je zawsze kiedy szu­kam szczotki  -jatoja


pra­wie-nic-mi-po nim-nie zostało-tyl­ko-grzebień-i-nic-ość-co-w gar­dle-sta­-zawsze-kiedy-szu­kam-szczotki 
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Cho­ler­ne pieniądze. Zaw­sze w końcu człowieko­wi ością w gar­dle staną. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Po­zos­tają słowa które do mnie trafiają.. i te co ster­czą w gar­dle, jak źle wys­trze­lona strzała. -Smurf007


po­zos­tają-słowa-które-do mnie-trafiają-i-te co ster­czą-w gar­dle-jak ź-wys­trze­lona-strzała
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: ciało zbyt rozgrzane po gar­dle tańczą iskry drę stru­ny Twym imieniem spal mnie dziś swoim płomieniem bo tęsknię  -Eshja


ciało-zbyt-rozgrzane-po-gar­dle-ńczą-iskry-drę-stru­ny-twym-imieniem-spal-mnie-dziś-swoim-płomieniem-bo-tęsknię 
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Do po­pełnienia głupo­ty nie trze­ba pus­tki w głowie. Wys­tar­czy nóż na gar­dle. Z cyk­lu po­wieści


do po­pełnienia-głupo­ty-nie trze­ba-pus­tki-w głowie-wys­tar­czy nóż-na gar­dle-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Tak trud­no pro­sić o słowa w których czułość się chowa kiedyś tak oczywiste te­raz rap­tem wspom­nienia mgliste Tak ciepło w sofę wtulona pod po­wieka­mi Two­je ramiona stęskniona Nic Nikt Pus­ty kielich rozpaczy Suche oczy Ut­rzy­mać się na powierzchni Słonych łez morza przeszłości W bez­dech obrócona Nieuf­na dla radości Nig­dy nie pogodzona Wypalona Zżar­ta solą Uśmie­cham się do Ciebie chwy­tając nieśmiało dziś w gar­dle sta­je całe wczoraj żołądek ścis­ka jutro W in­nym świecie wi­taj mój uśmiech i wolę życia... A może się nie znamy.... -mistyczna


Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. -Jean-Paul Sartre


dzieci-i ze­gar­ki-nie można-sta­-nakręcać-trze­ba-im dać-też-czas-do chodzenia
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Le­piej być po­gar­dzo­nym przez wszys­tkich ludzi niż po­gar­dzić jednym. -Mikhail Naimy


le­piej-być-po­gar­dzo­nym-przez-wszys­tkich-ludzi-ż-po­gar­dzić-jednym
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Gar­dzę ludźmi, których mózg nie jest w sta­nie na­pełnić ich żołądka. -Bertold Brecht


gar­dzę-ludźmi-których-mózg-nie jest w sta­nie-na­pełć-ich-żołądka
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Le­piej, żebyś był tym je­dynym w swet­rze pośród gar­ni­turów, a nie je­dynym w gar­ni­turze wśród koszul i swetrów. -Audrey Hepburn


le­piej-żebyś-był-tym-­dynym-w swet­rze-pośród-gar­­turów-a nie ­dynym-w gar­­turze-wśród-koszul-i swetrów
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: imi­tac­ja szczęścia cmentarz w śle­piach śmierci dziec­ko czy morderca to wo­rek mięsa ta gle­ba to mo­ja ziemia tu­taj leżą kości lep­szych i gorszych możesz od­pra­wiać modły lecz tak ci nie pomogą gdy będzie na gar­dle ostrze Bóg ma in­ne zajęcia o czyjąś dusze gra z diabłem w pokera rzeczy­wis­tość kształtuje pla­ny redukuje w tym bagnie nie każdy na zaufa­nie zasługuje grzechem warg jest cudze po­całun­ki kraść świat pełen zdrad los zmien­ny jak wiatr na trumnę rzu­cił piach  -mac790


Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Od­gar­nij chmury niebo cze­ka tęsknie prze­cierając sny sta­jesz się górą nie ma ta­kiej drogi której nie znajdę by dot­rzeć na szczyt Naszych marzeń   -sprajtka


od­gar­nij-chmury-niebo-cze­ka-tęsknie-prze­cierając-sny-sta­jesz ę-górą-nie- ­kiej-drogi-której-nie znajdę-by-dot­rzeć-na szczyt
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Z kłam­stwem jest tak: jeśli ktoś ci nie uwie­rzy - gar­dzisz sobą, jeśli ktoś ci uwie­rzy - gar­dzisz nim. -Daniel Odija


z kłam­stwem-jest tak-śli-ktoś- nie uwie­rzy- gar­dzisz-sobą-śli-ktoś- uwie­rzy- gar­dzisz-nim
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: a jeśli to choćby na moment se­kundę podzielić na sobie najczystszą najprawdziwszą od­gar­niasz włosy by poczuć puls na szyi przys­pie­sze­nia sma­ku­jesz ustami kil­ka muśnięć na ramieniu szep­tem zaufania li­cuje­my chwile słowa tracą znaczenie gdy sta­jesz się nad wyraz (...) po­padam we wszel­kie niedokończenia   -Starlight


Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Nie ma miej­sca na em­pa­tię w ser­cu, które nie radzi so­bie z włas­nym bólem. The­re is no pla­ce for em­pathy in the heart, which is not strong enough to han­dle its own pain. -kHRYSTUS


nie- miej­sca-na em­pa­tię-w ser­cu-które-nie radzi-so­bie-z włas­nym-bólem-the­re-is no pla­-for-em­pathy-in the-heart-which
Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Gu­bię pióra. Śla­dem ich nie zapisanym trud­no podążać. Nadążasz...? Zos­ta­wiam furtkę. Klucz w sta­rym zam­ku, który już przekręcałeś. Widziałeś? Wszys­tkie troski wyrzu­ciłam bar­dzo daw­no, I łez wys­chło już tyle... Nie zauważyłeś? Słyszysz? Ten szept co os­tatnią prośbą roz­brzmiewa w uszach? Nie słuchasz? Nie słuchasz. Nie widzisz. Nie szu­kasz. Nie pragniesz. Ze­gar cicho tyka... Zanikasz... -Alfa Centauri


Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Pas­tisz ut­worów Mar­ci­na Świetlickiego Przy­tulo­na do szy­by tramwajowej wkładam lewą rękę pod głowę i nasłuchuję ze­gar­ko­wej cykady Jeszcze deszcz przys­pie­sza tempo Stu­kanie w blasza­ny sufit Ja - za­war­tość sta­rej puszki i mias­to - na­dające rytm życiu wy­pija mnie na czczo Tu wszys­tko, choć zim­ne i ob­ce - piękniejsze Oko życzli­wiej dos­trze­ga to, cze­go nie ma a wraca Pat­rzysz na mnie z przystanku nie wsiadasz  -rzekoma ona


Co W gar­dle Sta­je Cytaty: Da­ty i ze­gar­ki są wy­nalaz­kiem ludzi. -William Faulkner


da­ty-i ze­gar­ki-są wy­nalaz­kiem-ludzi