Co ludzie Ro­bią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. -John Steinbeck
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści
węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow
pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa. -Henry Fielding
kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców. -Jean Baptiste de Beauvais
ko­biety-nie lu­bią-bo­haterów-lu­bią-zwycięzców
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ludzie czy­tają między wier­sza­mi, bo nie lu­bią poezji. -Jacek Wejroch
ludzie-czy­tają-między-wier­sza­mi-bo nie lu­bią-poezji
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są. -Friedrich von Schiller
zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są
Co ludzie Ro­bią Cytaty:
nie-przej­muj ę-tym-co ludzie-o to­bie-myślą-nie ro­bią-te­go-zbyt-często 
Co ludzie Ro­bią Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot
w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ludzie nie lu­bią za­kocha­nych, bo miłość to pry­wat­na im­pre­za, na którą nikt po­za główny­mi bo­hate­rami nie dos­ta­je zaproszenia. -Janet Fitch
ludzie-nie lu­bią-za­kocha­nych-bo miłość-to pry­wat­na-im­pre­za-na którą-nikt-po­za-główny­mi-bo­hate­rami-nie ­­
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ludzie myślą, mówią i ro­bią to, cze­go nie wol­no ro­bić, o czym nie wol­no mówić ani mysleć. -Hugo Dionizy Steinhaus
ludzie-myślą-mówią-i ro­bią-to-cze­go-nie wol­no-ro­bić-o czym-nie wol­no-mówić-ani-mysleć
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw  -Aleksander Świętochowski
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym. -Wiesław Myśliwski
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Kradnę z każde­go po­jedyn­cze­go fil­mu, ja­ki kiedy­kol­wiek pow­stał. Jeśli ludzie te­go nie lu­bią, niech na nie nie idą i ich nie oglądają, jas­ne? Kradnę ze wszys­tkiego. Wiel­cy ar­tyści kradną, nie składają hołdów. -Quentin Tarantino
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami. -Kaye
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo. -Terencjusz
gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois
ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19
słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Rzeźni­cy ro­bią się po­dob­ni do su­rowych befsztyków. -James Joyce
rzeź­cy-ro­bią ę-po­dob­-do su­rowych-befsztyków
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć. -Wojciech Żukrowski
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy
Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76
co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski
niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard
ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka
nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Gdy Praw­da poślu­bia Kłam­stwo, rodzą się półprawdy. -Włodzimierz Scisłowski
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Słowik Skowronek Wiel­bią gryn­szpan górskich rzek ZMARTWYCHPOWSTANIE  -fyrfle
słowik-skowronek-wiel­bią-gryn­szpan-górskich-rzek-zmartwychpowstanie 
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin
sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Co ludzie Ro­bią Cytaty: W miłości młodzieńcy płacą za to, co ro­bią, zaś star­cy za to, cze­go nie robią. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
w miłoś-młodzieńcy-płacą-za to-co ro­bią-zaś-star­cy-za to-cze­go-nie robią
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K
bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Co ludzie Ro­bią Cytaty: Są ta­kie za­sady na świecie, które ro­bią więcej złego niż ich brak. -Joe Alex
są ­kie-za­sady-na świecie-które-ro­bią-więcej-złego-ż-ich-brak