Co mi zos­tało Cytaty

Co mi zos­tało Cytaty: Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze. -Józef Stanisław Tischner


co naj­ważniej­sze-to zos­ło-już-odsłonięte-cho­ciaż-nie zos­ło-za­kończo­ne-ro­zumienie-te­go-co najważniejsze
Co mi zos­tało Cytaty: (...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic. -Marek Hłasko


Co mi zos­tało Cytaty: Kicz jest pus­tym, bez­reflek­syjnym naśla­dowa­niem te­go, co zos­tało nap­rawdę przeżyte, co zos­tało od­kry­te po raz pier­wszy i je­dyny. Kicz jest wtórnością, po­wiele­niem, mi­mikrą, która usiłuje wy­korzys­tać raz stworzoną formę. Kicz jest imi­towa­niem wzrusze­nia, grze­baniem przy pod­sta­wowym, pier­wotnym afek­cie i ubiera­niem go w treści, które są za ciasne. -Olga Tokarczuk


Co mi zos­tało Cytaty: Nie mogę zos­tać długo w jed­nym miej­scu. Ra­ny zaczy­nają się jątrzyć, mięśnie wiot­czeć i po­woli umieram. Muszę iść do przo­du cho­ciaż to co piękne i ważne zos­tało w tyle. -respirer


Co mi zos­tało Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
Co mi zos­tało Cytaty: Wyk­luczyw­szy niemożli­we, to co po­zos­tało mu­si być prawdą. -tkaczu32


wyk­luczyw­szy-niemożli­we-to co po­zos­ło-mu­-być-prawdą
Co mi zos­tało Cytaty: ...i ser­ce złożyć w kocha­ne ręce... To mi zos­tało.Chy­ba nic więcej. -Władysław Broniewski


Co mi zos­tało Cytaty:


cza­sem-na­tura-pot­ra­fi-do­cenić-to-co zos­ło-jej-od­da­ne-~pa­weł-rychlica 
Co mi zos­tało Cytaty: Każda de­cyz­ja jest wyrzecze­niem się te­go, co nie zos­tało wybrane. -Władysław Tatarkiewicz


każda-de­cyz­ja-jest wyrzecze­niem ę-te­go-co nie zos­ło-wybrane
Co mi zos­tało Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Co mi zos­tało Cytaty: Gdy ser­ce raz zos­tało zdo­byte, ro­zum wyrzu­cono za drzwi. -Aurore Dudevant (George Sand)


Co mi zos­tało Cytaty: każde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa, wymówki i kłamstwa, po­zos­tało je­dynie milczenie. -thrillofit


każde­mu-kto-wy­korzys­ł-wszys­tkie-krętac­twa-wymówki-i kłamstwa-po­zos­ło-­dynie-milczenie
Co mi zos­tało Cytaty: `Róbmy to na co ma­my ochotę, sza­lej­my, korzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­mo ile nam go jeszcze zos­tało !  -bluecaffe


`róbmy-to na co ­my-ochotę-sza­lej­my-korzys­tajmy-z życia-bo nig­dy-nie wiado­mo-ile-nam-go jeszcze-zos­ło- 
Co mi zos­tało Cytaty: ♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣  -Bella56


♣kiedy-coś-stra­cimy­piej-jest myść-o tymco-nam-jeszcze-po­zos­ło-i jak możemy-to wykorzystać♣ 
Co mi zos­tało Cytaty: Może kiedy wszys­tko zos­tało już po­wie­dziane i przesądzo­ne, chcę się łudzić, że jes­tem człowiekiem. -Harlan Coben


może-kiedy-wszys­tko-zos­ło-już-po­wie­dziane-i przesądzo­ne-chcę ę-łudzić-że jes­tem-człowiekiem
Co mi zos­tało Cytaty: Z tamtą wal­czyłem o jut­ro, zos­tało mi się tyl­ko wczoraj. Z tą jes­tem od wczo­raj i wiem ja­kie będzie jutro. -Xmen


z tamtą-wal­czyłem-o jut­ro-zos­ło-mi ę-tyl­ko-wczoraj-z-tą jes­tem-od wczo­raj-i wiem-ja­kie-będzie-jutro
Co mi zos­tało Cytaty: Człowiek prze­niósł wszys­tkie cier­pienia i męki do piekła, dla nieba nie po­zos­tało już nic po­za nudą. -Arthur Schopenhauer


człowiek-prze­ósł-wszys­tkie-cier­pienia-i męki-do piekła-dla-nieba-nie po­zos­ło-już-nic-po­za-nudą
Co mi zos­tało Cytaty: Po­wiadają, że ser­ce nie sługa, ale co in­ne­go mi po­zos­tało, jeżeli nie ten os­tatni, posłuszny kompan?  -michaelangelo


po­wiadają-że ser­-nie sługa-ale-co in­ne­go-mi po­zos­ło-żeli-nie ten-os­tatni-posłuszny-kompan