Co nie wiemy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Co nie wiemy Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld
Co nie wiemy Cytaty: Co my wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean. -Isaac Newton
co my wiemy-to tyl­ko-kro­pel­ka-cze­go nie wiemy-to cały-ocean
Co nie wiemy Cytaty: Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. -Isaac Newton
co-my-wiemy-to-tylko-kropelka-czego-nie-wiemy-to-cały-ocean
Co nie wiemy Cytaty: Gdy nie wiemy czegoś w ogóle, bądź wiemy mało - jesteśmy skłonni do podstawiania uczuć w miejsce rozumu. -Thomas Stearns Eliot
gdy-nie-wiemy-czegoś-w-ogó-bądź-wiemy-ło-jesteśmy-skłonni-do-podstawiania-uczuć-w-miejsce-rozumu
Co nie wiemy Cytaty: Gu­bi nas nie to, że nie wiemy kim jes­teśmy, lecz to, iż wy­daje nam się, że wiemy. -Papillondenuit
gu­bi-nas-nie to-że nie wiemy-kim-jes­teśmy-lecz-to-iż wy­daje-nam-ę-że wiemy
Co nie wiemy Cytaty: Jes­teśmy jak na krze, która jest unoszo­na prąda­mi techno­logii. Nie pa­nuje­my nad nią, nie wiemy dokąd nas niesie, nie wiemy jak nią sterować. -Stanisław Lem
jes­teśmy-jak na krze-która-jest unoszo­na-prąda­mi-techno­logii-nie pa­nuje­my-nad-ą-nie wiemy-dokąd-nas-niesie-nie wiemy-jak ą
Co nie wiemy Cytaty: Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany. -Jonathan Swift
nie-wiemy-co-robi-ę-w-niebie-ale-wiemy-czego-ę-nie-robi-nikt-ę-tam-nie-żeni-ani-nie-jest-do-ożenku-zmuszany
Co nie wiemy Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Co nie wiemy Cytaty: Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy. -aforystokrata
jak-ło-wiemy-o ludziach-których-kocha­my-i jak ło-kocha­my-tych-o których-żo-wiemy
Co nie wiemy Cytaty: Nie wiemy, czym jest życie. -Antoni Kępiński
Co nie wiemy Cytaty: Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy. -Martin Dean
geniusz-to-człowiek-rozwiązujący-problemy-o-których-nie-wiemy-że-mamy
Co nie wiemy Cytaty: Zmiana - Coś cze­go ocze­kuje­my a nie wiemy czy się spełni  -Lutar
zmiana- coś-cze­go-ocze­kuje­my-a nie wiemy-czy ę-speł 
Co nie wiemy Cytaty: Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem. -Anonim
nikt-nie-wie-czy-to-jest-szczęście-ale-zawsze-wiemy-co-było-szczęściem
Co nie wiemy Cytaty: Nie wiemy jeszcze nic o życiu, więc jak możemy wiedzieć coś o śmierci? -Konfucjusz
nie-wiemy-jeszcze-nic-o-życiu-więc-jak-możemy-wiedzieć-coś-o-śmierci
Co nie wiemy Cytaty: Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości. -Władysław Grzeszczyk
nie-to-co już-wiemy-lecz-to-co chce­my-wie­dzieć- świad­czy-o naszej-mądroś
Co nie wiemy Cytaty: Tu i te­raz jes­teśmy śle­pi i nig­dy nie wiemy, co jest nap­rawdę ważne. -Olga Tokarczuk
tu i te­raz-jes­teśmy-ś­pi-i nig­dy-nie wiemy-co jest nap­rawdę-ważne
Co nie wiemy Cytaty: Podwójnie bo­li, kiedy wyśmiewają się z nas, a nie wiemy, z ja­kiego to czy­nią powodu. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia
Co nie wiemy Cytaty: Nie wiemy nic o człowieku, dopóki nie przybrał on formy zdania. -Georges Bataille
nie-wiemy-nic-o-człowieku-dopóki-nie-przybrał-on-formy-zdania
Co nie wiemy Cytaty: Nie tyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemy ... -Cykam
nie-tyl­ko-czy­tając-do­wiadu­jemy ę-ile-nie wiemy
Co nie wiemy Cytaty: Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern
zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
Co nie wiemy Cytaty: Jes­teśmy różni, ale nie wiemy, jak bar­dzo. Op­ty­mis­tycznie zakłada­my, że trochę. -Olga Tokarczuk
jes­teśmy-róż-ale-nie wiemy-jak bar­dzo-op­ty­mis­tycznie zakłada­my-że trochę
Co nie wiemy Cytaty: Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. -Wisława Szymborska
Co nie wiemy Cytaty: Ja wiem. Ty wiesz. A jed­nak wiemy osobno. -Devin
ja wiem-ty wiesz-a jed­nak-wiemy-osobno
Co nie wiemy Cytaty: Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie. -Barbara Gordon
przeżyte-chwile-nie-giną-nie-wiemy-nigdy-kiedy-wypłyną-z-dalekiej-przeszłoś-by-nałożyć-ę-na-to-co-przeżywamy-obecnie
Co nie wiemy Cytaty: Do tańca grają nam / Armaty, stali szczęk, / Śmierć kosi niby łan, / Lecz my nie wiemy, co to lęk. -Roman Ślęzak
do-ńca-grają-nam-armaty-stali-szczęk-Śmierć-kosi-niby-łan-lecz-my-nie-wiemy-co-to-lęk
Co nie wiemy Cytaty: Im kobieta ma mniejszy biust, tym większy rozum. Nie wiemy jednak jeszcze, dlaczego tak się dzieje. -Chris Kleinke
im-kobieta-mniejszy-biust-tym-większy-rozum-nie-wiemy-jednak-jeszcze-dlaczego-tak-ę-dzieje
Co nie wiemy Cytaty: Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę. -Paulo Coelho
skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
Co nie wiemy Cytaty: Czy męskością naz­wiemy twar­dość serca?  -Aleksander Kamiński
Co nie wiemy Cytaty: Bardzo późno zdobywamy się na odwagę wiedzenia tego, co wiemy, -Albert Camus
bardzo-późno-zdobywamy-ę-na-odwagę-wiedzenia-tego-co-wiemy
Co nie wiemy Cytaty: Bardzo późno zdobywamy się na odwagę wiedzenia tego, co wiemy. -Albert Camus
bardzo-późno-zdobywamy-ę-na-odwagę-wiedzenia-tego-co-wiemy
Co nie wiemy Cytaty: Największy spór między ludźmi powstaje na tym punkcie, co do którego nic nie wiemy. Jest to zupełna swoboda twierdzeń i przeczeń. -Adolf Dygasiński
największy-spór-między-ludźmi-powstaje-na-tym-punkcie-co-do-którego-nic-nie-wiemy-jest-to-zupełna-swoboda-twierdzeń-i-przeczeń
Co nie wiemy Cytaty: Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim
nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
Co nie wiemy Cytaty: Wiemy czym jest obojętność i mi­mo to zap­rasza­my ją do swo­jego życia. -Laurix
wiemy-czym-jest obojętność-i mi­mo-to zap­rasza­my-ją do swo­jego-życia
Co nie wiemy Cytaty: Tak mało wiemy o sobie. Całe szczęście, że inni wiedzą mniej. -Józef Bułatowicz
tak-ło-wiemy-o-sobie-całe-szczęście-że-inni-wiedzą-mniej
Co nie wiemy Cytaty:
nie-da ę-prze­widzieć-ruchu-prze­ciw­­ka-śli-nie wiemy-jak jest ob­sta­wiony-~pa­weł-rychlica