Co su­biek­tywnie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Co su­biek­tywnie Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Co su­biek­tywnie Cytaty: W świecie ludzi tyl­ko su­biek­tywność jest obiektywna. -Woody Allen
w świecie-ludzi-tyl­ko-su­biek­tywność-jest obiektywna
Co su­biek­tywnie Cytaty: Obiek­tywnie soc­jalde­mok­racja jest umiar­ko­wanym skrzydłem faszyzmu. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Co su­biek­tywnie Cytaty: gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary  -danioł
gra­nicę-między-światem-wyima­gino­wanym-a is­tniejącym-obiek­tywnie-wyz­nacza-li­nia-wiary 
Co su­biek­tywnie Cytaty: Władza, po­za swoimi pra­wowi­tymi fun­kcja­mi, nie do­kona nicze­go tak dob­rze i efek­tywnie, jak mógłby to zro­bić sek­tor prywatny. -Ronald Reagan
władza-po­za-swoimi-pra­wowi­tymi-fun­kcja­mi-nie do­kona-nicze­go-tak-dob­rze-i efek­tywnie-jak mógłby-to zro­bić-sek­tor