Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty

Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości. -Bob Marley


nicze­go-nie da ę-zro­bić-bez-poświęń-aby coś-poświęć-na­ży-dać-coś-o tej ­mej-wartoś
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: In­try­ga wyższa jest od ta­len­tu: z nicze­go ro­bi coś. -Honoré de Balzac


in­try­ga-wyższa-jest od ­len­-z nicze­go-ro­bi-coś
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Oni pat­rząc na siebie nawza­jem. Pat­rzą w mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc się odezwać. Myślą o po­lity­ce po­za swoim kra­jem. Myślą o rzeczach tak nieistotnych. Chcąc zmienić bieg spraw i lo­su spiralę. Myślą ile poświęci­li siebie i wspom­nień ulotnych. By zna­leźć się na szczy­cie, a jed­nak nicze­go nie dokonać.. -I'm nothing


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: „Mówisz, że ja ci po­mogłem. Była to mo­ja przy­jem­ność, tańczyłem mój ta­niec. Po­mogło ci to, no to cu­dow­nie. Przyj­mij mo­je gra­tulac­je. Nicze­go mi nie zawdzięczasz”. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Człowiek jest ta­jem­nicą - z ta­jem­ni­cy przy­bywa i w ta­jem­nicę odchodzi. -Maria Dąbrowska


człowiek-jest ­jem­nicą- z ­jem­­cy-przy­bywa-i w ­jem­nicę-odchodzi
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: -A właśnie! Czy widziałeś dzi­siaj coś dziwnego?- -Dziw­ne­go? Za­miast py­tać: Czy widziałem coś dziw­ne­go? Po­win­naś raczej spy­tać: Czy stałem się dość otępiały, że nie widziałem nicze­go dziwnego?-  -karaczan19


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Aby nu­da była przy­jem­na, mu­si is­tnieć coś, z czym można ją porównać. -Terry Pratchett


aby-nu­da-była-przy­jem­na-mu­-is­tnieć-coś-z czym-można-ją porównać
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Jest coś przy­jem­ne­go w tym, że nie można wy­lecieć z te­go świata. -Fryderyk Chrystian Hebbel


jest-coś-przy­jem­ne­go-w tym-że nie można-wy­lecieć-z te­go-świata
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Ta­jem­ni­ca to coś, z czym chciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­ma ludźmi. -Czesław Banach


ta­jem­­ca-to coś-z czym-chciałbyś ę-szyb­ko-podzielić-z wielo­-ludźmi
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty. -Melvin Burgess


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: De­mok­racja to przyszłość, to rzeczy­wis­tość dzi­siej­sza, ko­nie­czność jut­rzej­sza, cel każde­go in­te­ligen­tne­go rządu, is­to­ta ludzkiej po­lity­ki, po­wol­ne, ta­jem­nicze i słuszne dzieło ewan­ge­lii, bu­dow­la sa­mego Je­zusa Chrystusa. -Victor Marie Hugo


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia?  -Jostein Gaarder


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: przej­rzyście zim­ne spoj­rze­nie przeszy­wa jak lo­dowy grot a jed­nak jest w nim coś ciepłego coś co roz­grze­wa krwiobieg przy­jem­nie jest wzdychać do Ciebie i marzyć że wzdychasz tak samo choćby mroźnym su­rowym oddechem roz­grze­wa mnie myśl o Tobie  -divisionbell


Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Dbam o bez­pie­czeństwo, a może wszys­tkiego się boję? Gdy­by coś się stało, wiem, że przeżyję, ale nicze­go nie przeżyję... -Andrea


dbam-o bez­pie­czeństwo-a może-wszys­tkiego ę-boję-gdy­by-coś ę-stało-wiem-że przeżyję-ale-nicze­go-nie przeżyję
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Czy jest coś bar­dziej przy­jem­ne­go niż sta­rość otoczo­na młodością, która chce się cze­goś nauczyć?  -Cyceron


czy-jest coś-bar­dziej-przy­jem­ne­go-ż-sta­rość-otoczo­na-młodośą-która-chce ę-cze­goś-nauczyć 
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim


pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Coś Ta­jem­nicze­go Cytaty: Ko­bieta umie docho­wać ta­jem­ni­cy. Ta­jem­ni­cy swo­jego wieku. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)