Coś W so­bie Cytaty

Coś W so­bie Cytaty: Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa  -NieBędęJulią


Coś W so­bie Cytaty: Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego. -Lira99


Coś W so­bie Cytaty: Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann


mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
Coś W so­bie Cytaty: Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo. -Charles Bukowski


Coś W so­bie Cytaty: Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim


pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Coś W so­bie Cytaty: Każdy ma w so­bie coś z psychopaty... -daniello


każdy- w so­bie-coś-z psychopaty
Coś W so­bie Cytaty: Każdy od­jazd ma w so­bie coś ze śmierci. -Pierre La Mure


każdy-od­jazd- w so­bie-coś-ze śmierci
Coś W so­bie Cytaty: Każdy ma w so­bie coś z anioła i diabła zarazem. -Antoni Kępiński


każdy- w so­bie-coś-z anioła-i diabła-zarazem
Coś W so­bie Cytaty: Dob­roczyńca ma w so­bie zaw­sze coś z wierzyciela. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Coś W so­bie Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Coś W so­bie Cytaty: ja mam wszys­tko lecz to­bie ciągle coś bra­kuje i myślisz ze nie masz nic  -Intryga


ja mam-wszys­tko-lecz-to­bie-ągle-coś-bra­kuje-i-myślisz-ze nie masz-nic 
Coś W so­bie Cytaty: Oto he­rez­ja tych czasów ro­zumu - al­bo coś po­dob­ne­go. - Widzę i zgadzam się, co słuszne, ale ro­bię to, co niesłuszne. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza


oto-he­rez­ja-tych-czasów-ro­zumu- al­bo-coś-po­dob­ne­go- widzę-i zgadzam-ę-co słuszne-ale-ro­bię-to-co niesłuszne
Coś W so­bie Cytaty: Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić. -Peter Lippert


Życia-nie można-so­bie-wy­bierać-ale-można-coś-z niego-zrobić
Coś W so­bie Cytaty: `Nasze życie ma czte­ry wiel­kie ce­le: żyć, kochać, uczyć się i po­zos­ta­wiać po so­bie coś cennego.` [Ste­ven Covey]  -Hanuszewska


`nasze-życie- czte­ry-wiel­kie-­-żyć-kochać-uczyć ę-i po­zos­­wiać-po so­bie-coś-cennego`-ste­ven-covey 
Coś W so­bie Cytaty: A ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niu, przed snem... Może ja jes­tem coś wi­nien to­bie? - bo ja wiem. -Władysław Broniewski


a ja myślę-i myślę-o tobie-po-prze­budze­niu-przed-snem-może-ja jes­tem-coś-wi­nien-to­bie-bo-ja wiem
Coś W so­bie Cytaty: Nig­dy nie rób so­bie na nic nadziei, bo jeśli coś się nie uda... po­rażka dot­knie cię podwójnie. -Zielona15


nig­dy-nie rób-so­bie-na nic-nadziei-bo śli-coś ę-nie uda-po­rażka dot­knie-ę-podwójnie
Coś W so­bie Cytaty: Przy­jadę I z Tobą odjadę No­gi rozłożę Język przyłożę Coś mi sta­nie W To­bie ja­kiś czas zostanie Poociera­my się ra­zem Będziemy szczęśli­wi za­razem :-D  -taktojax


przy­jadę-i-z tobą-odjadę-no­gi-rozłożę-język-przyłożę-coś-mi sta­nie-w-to­bie-ja­kiś-czas-zostanie-poociera­my ę-ra­zem
Coś W so­bie Cytaty:


co-chwilę-wra­cam-do twoich-słów-i myślę-że jed­nak-mu­siało-coś-między-na­mi-być-za­raz po­tem-przy­pomi­nam-so­bie