Coś co spra­wia Cytaty

Coś co spra­wia Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich


Coś co spra­wia Cytaty: Je­den spra­wia, że się uśmiecham, dru­gi, że czuję się bezpieczna... Zos­ta­je jeszcze trzeci.. Je­go pra­wie nie znam, ale coś w nim jest, coś innego. To normalne? Chcę każdego... Nie mogę. -Devoon


Coś co spra­wia Cytaty: Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen


jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Coś co spra­wia Cytaty: Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe. -George Hamilton-Gordon


ge­niusz-po­lega-na tym-że za­biera ę-on za coś-trud­ne­go-i spra­wia-że sta­ ę-łatwe
Coś co spra­wia Cytaty: Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji. -Chris Cornell


ludzie-nie zdają-so­bie-spra­wy-ile-fraj­dy-spra­wia-pogrążanie ę-w depresji
Coś co spra­wia Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
Coś co spra­wia Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Coś co spra­wia Cytaty: To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. -Jan Vianney


to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
Coś co spra­wia Cytaty: To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach. -Aleksander Puszkin


to fik­cja-spra­wia-że rozpływa­my ę-we łzach
Coś co spra­wia Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292


to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Coś co spra­wia Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76


naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
Coś co spra­wia Cytaty: Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno. -blanejszyna


trochę-al­ko­holu-spra­wia-że jest ci wszys­tko-jedno
Coś co spra­wia Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-


cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Coś co spra­wia Cytaty: Ko­bieta jest słodką rurką, Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem. -fyrfle


ko­bieta-jest słodką-rurką-lecz-to mężczyz­na-spra­wia-że z kremem
Coś co spra­wia Cytaty: Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków. -Forrest Gump


większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
Coś co spra­wia Cytaty: Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Coś co spra­wia Cytaty: Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving


Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
Coś co spra­wia Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia