Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty

Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze. -Stanisław Jerzy Lec


człowiek-z-człowiekiem-ę-nie-zejdzie-ale-góra-z-górą-zawsze
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Za wiel­ki­mi góra­mi Zielo­nymi lasami Stoi za­mek ut­ka­ny myśla­mi. Da­leko, za siódmą rzeką Za góra­mi planów prze­lanych Za stru­mieniami łez wylanych. Wy­ruszam tam o zmro­ku Drogą marzeń i snów na ja­wie Pełną wspom­nień i miłości. Tam cze­ka na mnie spokój i cisza I on. Mój zwie­rzak kochany. -Myśli1


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Niena­widzę ich. Są jak ja­kaś klątwa. Za­baw­ne, są ta­kie krótkie i rzadkie.. `łaskotki  -AnDree


niena­widzę-ich-są-jak ja­kaś-klątwa-za­baw­ne-są ­kie-krótkie-i rzadkie-`łaskotki 
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Polityczni mówcy są jak automaty: górą wrzuca się pół myśli, a dołem wychodzi całe zdanie. -Alberto Moravia


polityczni-mówcy-są-jak-automaty-górą-wrzuca-ę-pół-myśli-a-dołem-wychodzi-całe-zdanie
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: jes­tem bo­gata w uśmie­chy i łzy ocze­kiwa­nie pod gwiazdami na odgłos kroków bo­gata w smut­ki i ser­ca porywy gdy skra­dając się zak­ry­wasz mi oczy w ocze­kiwa­niu jest ja­kaś tortura na którą wy­rażam zgodę ja­kaś ra­dość za­par­ty dech perły łez roz­pacz dreszcze  -Deszcz


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza. -Anonim


kiedy-trzeba-wspiąć-ę-na-górę-nie-myśl-że-jak-będziesz-stał-i-czekał-to-góra-zrobi-ę-mniejsza
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Kiedy trze­ba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i cze­kał, góra zro­bi się mniejsza. -H. Jackson Brown


kiedy-trze­ba-wspiąć ę-na górę-nie myśl-że jak będziesz-stał-i cze­kał-góra-zro­bi ę-mniejsza
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Są dwa rodza­je przy­jaźni: Jest ta­ka jak dym z pa­piero­sa,ula­tuje niczym odór i rozpływa się w po­wiet­rzu,nie zos­ta­je z niej nic. I jest ta­ka jak gra­nit,twar­da jak skała,możną ją zniszczyć,zap­luć,za­puścić,można ją roz­tu­pać i zet­rzeć na proch,ale zaw­sze po­zos­ta­nie ja­kaś jej cześć z której pow­sta­nie na no­wo,nie zniszczy jej nic. -Van Kalisz


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. -Stanisław Brzozowski


między-słowem-a uczyn­kiem-to góra-jest pośrodku
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Te­raz dzieje się grzechów odpust. Do­piero ra­no, ra­no sie odezwiesz, te­raz Cię cicho błagam - Weź mnie! Jak­by pier­wszy raz żądzy miał być upust Zwie­dzaj mo­je ciało jak­by lądem było. niez­na­nym ni To­bie ni mnie. Od­kryj miej­sca gdzie jest Ci miło, kosztuj mnie, na­wet we śnie. Te­raz ja wspi­nam się po Tobie jak­byś góra był, nie sobą. Zas­ta­nawiasz się co zrobię? Zdobędę szczyt, to będzie Twą nagrodą. -Ewerina


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: nad górą smutków wi­dać ocza­mi wiary tęczę aniołów... -Natuuś


nad-górą-smutków-wi­dać-ocza­mi-wiary-tęczę-aniołów
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: dos­ko­nałości góra śmieci my na szczycie no i z cze­go się cieszycie   -wdech


­ko­nałoś-góra-śmieci-my-na-szczycie-no-i-z cze­go-ę-cieszycie- 
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa... -daniello


Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej. -Franciszek Bacon


jeśli-góra-nie-chce-przyjść-do-mahometa-mahomet-pójdzie-do-niej
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem. -Anonim


fortuna-toczy-ę-kołem-kto-dziś-górą-jutro-dołem
Cu­da Jak „ja­kaś Góra” Cytaty: w każdej mo­jej łzie jest ja­kaś cząstka Ciebie... -psycholożka


w każdej-mo­jej-łzie-jest ja­kaś-cząstka-ciebie