Cy­wili­zac­je Mają Cytaty

Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski


Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat. -Serj Tankian


Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier


w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek


jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain


cy­wili­zac­ja-to niekończący ę-ąg-pot­rzeb-których-nie potrzebujemy
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie. -Margaret Mitchell


równie-dob­rze-można-za­robić-na upad­ku-cy­wili­zac­ji-co na jej-budowie
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Lęk przed sta­rością i śmier­cią stał się ob­sesją ludzi cy­wili­zac­ji technicznej. -Antoni Kępiński


lęk-przed-sta­rośą-i śmier­ą-stał ę-ob­sesją-ludzi-cy­wili­zac­ji-technicznej
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką


cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. -Charles de Gaulle


pod­stawą-naszej-cy­wili­zac­ji-jest wol­ność-każde­go-do myśli-wie­rzeń-opi­nii-pra­cy-rozrywki
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Świat się zwi­ja, gdy cy­wili­zac­ja się rozwija. -Bujak Bogusław


Świat ę-zwi­ja-gdy-cy­wili­zac­ja ę-rozwija
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty:


w dzi­siej­szych-cza­sach-wyczu­wam-zagładę- upa­dek-cy­wili­zac­ji-euro­pej­skiej-~ pa­weł-rychlica 
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Może seks dla­tego jest tak pod­niecający, bo kiedy go up­ra­wiamy zrzu­camy ludzkie mas­ki. To zwierzęcy ry­tuał. Da­leko mu do ludzkiej cy­wili­zac­ji XXI wieku  -daniello


Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Nie można twier­dzić, że cy­wili­zac­ja się nie roz­wi­ja. Wszak w każdej no­wej woj­nie za­bijają ludzi w ulep­szo­ny sposób. -Will Rogers


nie-można-twier­dzić-że cy­wili­zac­ja ę-nie roz­wi­ja-wszak w każdej-no­wej-woj­nie-za­bijają-ludzi-w ulep­szo­ny-sposób
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein


im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Co z te­go, że ma­my XXI wiek i co­raz lep­sze technicznie cy­wili­zac­je, kiedy nie pot­ra­fimy dot­rzeć do dru­giego człowieka, a rozwój emoc­jo­nal­ny i ducho­wy większości ludzi po­zos­ta­je w epo­ce ka­mienia łupanego. -Woody Allen


Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow


ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Cy­wili­zac­ja na wszel­kie możli­we spo­soby kształtu­je oso­bowości. Po to tyl­ko, by je po­tem wszel­ki­mi możli­wymi spo­soba­mi zwal­czać i pognębić. -Natsume Soseki


cy­wili­zac­ja-na wszel­kie-możli­we-spo­soby-kształ­-oso­bowoś-po to tyl­ko-by  po­tem-wszel­ki­mi-możli­wymi-spo­soba­mi
Cy­wili­zac­je Mają Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro