Często Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Często Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo
bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja
Często Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno
kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Często Cytaty: Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie
Często Cytaty:
na­tural­na-słodycz-by­wa-często-goryczą
Często Cytaty: Często język wyprzedza myśli. -Sokrates
często-język-wyprzedza-myśli
Często Cytaty: Często - więcej niż zawsze. -Wiesław Saniewski
Często Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza
Często Cytaty: Ro­pa często wypływa z ran ekologii. -Kapitan
ro­pa-często-wypływa-z ran-ekologii
Często Cytaty: Piękności często towarzyszy ciemnota. -Baltazar Gracian Y Morales
Często Cytaty: Mistrzostwo często uchodzi za egoizm. -Johann Wolfgang Goethe
Często Cytaty: Piękności często to­warzyszy ciemnota. -Baltasar Gracian y Morales
Często Cytaty: Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz
ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Często Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim
często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
Często Cytaty: Często smak życia odbiera apetyt. -Aldous Huxley
często-smak-życia-odbiera-apetyt
Często Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Często Cytaty: Często prawda jest po lewej stronie. -Anonim
często-prawda-jest-po-lewej-stronie
Często Cytaty: Często porządny kop da­je niezły rozpęd. -Ryder
często-porządny-kop-da­-niezły-rozpęd
Często Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop
często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
Często Cytaty: Pieniądze często kosztują bardzo dużo. -Ralph Waldo Emerson
Często Cytaty: Ta­lent jest często wadą charakteru. -Karl Kraus
ta­lent-jest często-wadą-charakteru
Często Cytaty: Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość. -Józef Korzeniowski
często-najzręczniejszą-chytrośą-jest-szczerość
Często Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter
praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Często Cytaty: Po płaczu często serce się raduje. -Stefan Lubomirski
Często Cytaty: Często wielkie talenty pozostają w ukryciu. -Plaut
często-wielkie-talenty-pozostają-w-ukryciu
Często Cytaty: Chwała człowieka, często na je­go śmierć czeka. -Bujak Bogusław
chwała-człowieka-często-na ­go-śmierć-czeka
Często Cytaty: Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie. -Lew Tołstoj
często-najmądrzejszą-odpowiedzią-jest-milczenie
Często Cytaty: Wierność idzie często w parze z głupotą. -Felicja Stendingowa
wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
Często Cytaty: Osiągnięcia często przesłaniają złe czyny. -Demostenes
osiągnięcia-często-przesłaniają-złe-czyny
Często Cytaty: Pieniądze często kosztują zbyt wiele. -Ralph Waldo Emerson
Często Cytaty: Skostnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski
skostnienia-uważa-ę-często-za-skrystalizowania
Często Cytaty: Często język wyp­rzedza myśli. -Sokrates
często-język-wyp­rzedza-myśli
Często Cytaty: Ta­nie ko­biety często dro­go kosztują. -Mieczysław Michał Szargan
Często Cytaty: Często na­wet głupo­ta od przemądrzałości lepsza. -qches
często-na­wet-głupo­-od przemądrzałoś-lepsza
Często Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu