Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty

Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać. -Aleksandra_Czarna


i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson


od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: O uświado­mionej wrażli­wości: Po­kuta za przyjście na świat. -Marcin Kossek


o uświado­mionej-wrażli­woś-po­kuta-za przyjście-na świat
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: `Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ?  -bluecaffe


`cieka­we-czy-ktoś- ty­-­mo-cier­pli­woś-do ciebie-co ja  
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście. -thrillofit


co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…  -Papillondenuit


tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. -Paweł z Tarsu Św


Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Jeżeli jes­teś te­raz w sta­nie szczęśli­wości to wiedz, że za chwilę wszys­tko się zry­pie... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


jeżeli-jes­teś-te­raz-w sta­nie-szczęśli­woś-to wiedz-że za chwilę-wszys­tko ę-zry­pie-~ mrs-vercetti 
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć. -Antoni Kępiński


ani-we śnie-ani-na ja­wie-nie ­my-wątpli­woś-co do rzeczy­wis­toś-włas­nych-przeżyć
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Pra­wa us­ta­nowione są dla spra­wied­li­wych nie dla­tego, by nie po­pełniali niep­ra­wości, lecz by jej nie doznawali. -Epikur


pra­wa-us­­nowione-są dla-spra­wied­li­wych-nie dla­tego-by nie po­pełniali-niep­ra­woś-lecz-by jej-nie doznawali
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Tak bar­dzo się lu­bimy, po­nieważ nasze do­leg­li­wości są ta­kie same. -Jonathan Swift


tak-bar­dzo ę-lu­bimy-po­nieważ-nasze-do­leg­li­woś-są ­kie-same
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty:


sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: W dzieciństwie i młodości człowiek uczy się swoich możli­wości, na sta­rość - ograniczeń. -Ryszard Podlewski


w dzieciństwie-i młodoś-człowiek-uczy ę-swoich-możli­woś-na sta­rość- ograniczeń
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: gen­de­ryzo­wanie* - to próba za­burza­nia biegu­no­wości, na pot­rze­by ogłupiania jednostki  -wdech


gen­de­ryzo­wanie- to próba-za­burza­nia-biegu­no­woś-na-pot­rze­by-ogłupiania-jednostki