Częstot­li­wości Cytaty

Częstot­li­wości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta


praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Częstot­li­wości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Częstot­li­wości Cytaty:


Częstot­li­wości Cytaty: Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain


jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Częstot­li­wości Cytaty: NIE MA SPRA­WIED­LI­WOŚCI, JES­TEM TYL­KO JA. -Terry Pratchett


nie-ma spra­wied­li­woŚci-jes­tem-tyl­ko-ja
Częstot­li­wości Cytaty: Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni. -Stanisław Lem


nie- rzeczy-bo­gat­szej-w możli­woś-od próż
Częstot­li­wości Cytaty: `Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ?  -bluecaffe


`cieka­we-czy-ktoś- ty­-­mo-cier­pli­woś-do ciebie-co ja  
Częstot­li­wości Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson


od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
Częstot­li­wości Cytaty: O uświado­mionej wrażli­wości: Po­kuta za przyjście na świat. -Marcin Kossek


o uświado­mionej-wrażli­woś-po­kuta-za przyjście-na świat
Częstot­li­wości Cytaty: Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje. -Władysław Loranc


sy­tość-sprzy­ja-uczci­woś-ale-jej-nie gwarantuje
Częstot­li­wości Cytaty: co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście. -thrillofit


co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście
Częstot­li­wości Cytaty: Uczcie się spra­wied­li­wości i nie lek­ce­ważcie bogów. -Wergiliusz


uczcie ę-spra­wied­li­woś-i nie lek­­ważcie-bogów
Częstot­li­wości Cytaty:


sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
Częstot­li­wości Cytaty: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
Częstot­li­wości Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Częstot­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Częstot­li­wości Cytaty: Tak bar­dzo się lu­bimy, po­nieważ nasze do­leg­li­wości są ta­kie same. -Jonathan Swift


tak-bar­dzo ę-lu­bimy-po­nieważ-nasze-do­leg­li­woś-są ­kie-same
Częstot­li­wości Cytaty: drażli­wości w zoo klat­ki za­mie­szkują nie  bes­tie smacznie spią  -Cykam


drażli­woś-w zoo-klat­ki-za­mie­szkują-nie -bes­tie-smacznie-spią