Człowiek Może się Pomylić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: I mędrzec może się pomylić. -Anonim
i-mędrzec-może-ę-pomylić
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy. -Karl Heinrich Waggerl
kto-sądzi-swego-bliźniego-może-ę-zawsze-pomylić-kto-mu-przebacza-nie-myli-ę-nigdy
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Nie spieraj się z idiotą, ktoś patrzący z boku mógłby was pomylić. -Daniel Boorstin
nie-spieraj-ę-z-idiotą-ktoś-patrzący-z-boku-mógłby-was-pomylić
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Wyideali­zowałem so­bie Ją myśląc, że to błąd. Błędem było się pomylić. -Bruno
wyideali­zowałem-so­bie-ją myśląc-że to błąd-błędem-było ę-pomylić
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: . .można się łatwo pomylić, skoro trzeba wybrać obrządek jednej religii z istniejących dwóch tysięcy. -Montesquieu
można-ę-łatwo-pomylić-skoro-trzeba-wybrać-obrządek-jednej-religii-z-istniejących-dwóch-tysięcy
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Kto nic nie umie, temu i pomylić się nie można. -Menander
kto-nic-nie-umie-temu-i-pomylić-ę-nie-można
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: człowiek żyje nap­rawdę dopóki może się rozwijać, a budząc się ra­no czu­je, że to co zro­bił dzień wcześniej może wy­konać le­piej; i sta­je się to je­go no­wym celem. -thrillofit
człowiek-żyje-nap­rawdę-dopóki-może ę-rozwijać-a-budząc ę-ra­no-czu­-że to co zro­bił-dzień-wcześniej-może-wy­konać-­piej
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć. -Antoni Kępiński
tyl­ko-człowiek-pot­ra­fi-wznieść ę-po­nad-pra­wa-przy­rody-może-oder­wać ę-od kon­kret­noś-życia-może-wyb­rać-na­wet
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek wyk­ształco­ny może de­bato­wać na wiele te­matów, człowiek od­ważny może de­bato­wać na każdy temat. -Lustus
człowiek-wyk­ształco­ny-może-de­bato­wać-na wiele-te­matów-człowiek-od­ważny-może-de­bato­wać-na każdy-temat
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Kupno psa może być jedyną okazją, kiedy człowiek może wybrać rodzinę. -Mordechai Siegal
kupno-psa-może-być-jedyną-okazją-kiedy-człowiek-może-wybrać-rodzinę
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals
człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek dumny wszystkie siły umysłu skupia na tym, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest lepszy od innych. To nie może być prawdą. I dlatego im dumniejszy człowiek, tym więcej w nim kłamstwa. -Lew Tołstoj
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada. -Augustyn Św
człowiek-nie-może-niczego-nauczyć-drugiego-człowieka-może-mu-tylko-dopomóc-wyszukać-prawdę-we-własnym-sercu-żeli-ją-posiada
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może. -wbplane0
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Wy­palić może się pa­pieros... Ale nie człowiek!  -NightHuntress
wy­palić-może ę-pa­pieros-ale nie człowiek 
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Tylko człowiek, który pracuje może cieszyć się z wypoczynku. -Klapka Jerome Jerome
tylko-człowiek-który-pracuje-może-cieszyć-ę-z-wypoczynku
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek wyrze­ka się swoich błędów najpóźniej jak może. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek wyrzeka się swoich błędów najpóźniej jak może. -Montesquieu
człowiek-wyrzeka-ę-swoich-błędów-najpóźniej-jak-może
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek ambitny może obejść się bez małych sukcesów. -Anonim
człowiek-ambitny-może-obejść-ę-bez-łych-sukcesów
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może. -Montesquieu
człowiek-wyrzeka-ę-swych-błędów-najpóźniej-jak-może
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Latawiec jest jak człowiek, może się wznosić tylko na sznurku. -Michał Choromański
latawiec-jest-jak-człowiek-może-ę-wznosić-tylko-na-sznurku
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Były to je­dyne chwi­le me­go życia, kiedy czułem się zu­pełnie bez­silny; tak bez­silny, jak tyl­ko może się czuć człowiek, który up­rzy­tom­ni so­bie, że zaw­sze może iść z cza­sem nap­rzód, lecz nig­dy go pow­strzy­mać. Trwało to jed­nak krótko; po­tem zro­zumiałem, że człowiek, który chciałby pow­strzy­mać czas, jest w ta­kiej sy­tuac­ji, jak­by wsadził dłoń w górski stru­mień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest je­go dłoń. -Marek Hłasko
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu. -Włodzimierz Perzyński
człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Tyl­ko człowiek, który pra­cuje może cie­szyć się z wypoczynku. -Jerome Klapka
tyl­ko-człowiek-który-pra­cuje-może-cie­szyć ę-z wypoczynku
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek może się bo­gacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na włas­ny rachunek. -Horacy Safrin
człowiek-może ę-bo­gacić-kosztem-bliźnich-ale-ubożeje-na włas­ny-rachunek
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy
im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: La­tawiec jest jak człowiek, może się wzno­sić tyl­ko na sznurku. -Michał Choromański
la­tawiec-jest jak człowiek-może ę-wzno­ć-tyl­ko-na sznurku
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: Człowiek może się bogacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek. -Horacy Safrin
człowiek-może-ę-bogacić-kosztem-bliźnich-ale-ubożeje-na-własny-rachunek
Człowiek Może się Pomylić Cytaty: A może jut­ra nie ma może os­tatni raz mo­je oczy szu­kają twoich w bez­kre­sie nocy i rodzi się cisza na pro­gu dłoni może os­tatni raz od palców po zagłębienia bioder ciągnie się horyzont może ostatni... -No_One_
Człowiek Może się Pomylić Cytaty:
na-tym-świecie-nie  pra­wa-człowiek nie może-tworzyć-praw-po­nieważ nie człowiek-stworzył-świat-~ pa­weł-rychlica