Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty

Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. -Anatol France


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil


moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-sądzą-że-wszystko-co-czyni-ę-z-poważną-miną-jest-rozsądne
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans. -respirer


w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Człowieka na­leży oce­niać nie po słowach, lecz po czynach. -Teofrast


człowieka-na­ży-oce­niać-nie po słowach-lecz-po czynach
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Ile wiel­kich spraw w życiu człowieka za­leży od ma­leńkich, niedos­trze­gal­nych nieomal decyzji. -Krystyna Siesicka


ile-wiel­kich-spraw-w życiu-człowieka-za­ży-od ­ńkich-niedos­trze­gal­nych-nieomal-decyzji
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Bar­dzo ce­nię rodzinę, ale na człowieka na­leży spoglądać ja­ko na ko­goś in­dy­widual­ne­go, nie zaś cząstkę rodziny. -Maria Szyszkowska


bar­dzo-­ę-rodzinę-ale-na człowieka-na­ży-spoglądać-ja­ko-na ko­goś-in­dy­widual­ne­go-nie zaś-cząstkę-rodziny
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle


jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz. -Nicholas Sparks


praw­dzi­wa-miłość-oz­nacza-że za­ży- na szczęściu-dru­giego-człowieka-bar­dziej-ż-na włas­nym-bez-wzglę-na to-przed-ja­kimi
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Kiedy za­leży Ci na ko­biecie, nieraz na­leży porzu­cić pier­wotną, zwierzęcą stronę włas­ne­go siebie. -qches


kiedy-za­ży-ci na ko­biecie-nieraz-na­ży-porzu­ć-pier­wotną-zwierzęcą-stronę-włas­ne­go-siebie
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: ~`Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży Ci na szczęsciu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed jak bo­les­ny­mi wy­bora­mi sta­jesz.` N.S. -AnDree


~`praw­dzi­wa-miłość-oz­nacza-że za­ży-ci na szczęsciu-dru­giego-człowieka-bar­dziej-ż-na włas­nym-bez-wzglę-na to-przed
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzyw­da człowieka. Nie ma praw­dy, która tę krzywdę po­mija. Nie ma dob­ra, które na nią pozwala. -Tadeusz Borowski


nie- piękna-śli-w nim-ży-krzyw­da-człowieka-nie  praw­dy-która-tę krzywdę-po­mija-nie  dob­ra-które-na ą-pozwala
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Myślenie o śmierci przedłuża życie. -Anonim


myślenie-o-śmierci-przedłuża-życie
Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Myślenie sakralne: tylko od święta. -Zbigniew Waydyk


Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha. -Jan Fedorowicz


myślenie-to-lubieżność-wielkiego-ducha