Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. -Charlotka
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: sa­mot­ność to naj­lep­sze, co mogło mi się w życiu przyt­ra­fić. po­lubiłam swo­je światy, dzi­wac­twa, ta­jem­ni­ce...cza­sem lu­bię przyz­nać, że lu­bię siebie :) Psot­niczce... za piękny dzień. -Starlight
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Trze­ba kon­cen­tro­wać się na so­bie i tej na­ju­kochańszej oso­bie, a po­tem w miarę moż­li­wości wspierać in­nych, ale spo­koj­nie, bez sza­leństw, bo wys­tar­czy cza­sem mod­litwa. inspirowane  -fyrfle
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem trze­ba so­bie od­puścić ofiarę, żeby przeżyć ... -Cykam
cza­sem-trze­ba-so­bie-od­puść-ofiarę-żeby-przeżyć
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. -Tośka_93
cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem za późno zda­jemy so­bie sprawę z te­go co straciliśmy. -PoznajPrawdę
cza­sem-za późno-zda­jemy-so­bie-sprawę-z te­go-co straciliśmy
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Tęcza. Po­całuj w tyłek Niemca a Niemkę pod sukienkę. Skąd bie­rze się tęcza ko­loro­wa i piękna, półokrągła idealnie, cza­sem mniej­sza, cza­sem większa? Ja wiem, lecz to nie ważne, bo i tak nikt nie wierzy, że nad na­mi jest firmament i stąd ona się bierze. Dziś ważniej­sze jest, że tęczą ba­ba z babą się zaręcza, bie­rze chłop chłopa za męża i mu w tyłek wkłada węża ... Na­wet tęczę zbeszcześcili z eldżibi­ti porąbańcy ... że przy­noszą wstyd ludzkości tym zboczeńcom nie wystarczy. -Moon G
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć. -cytlopka
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry. -piaf-onli
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Może z cza­sem zo­baczy­my rzeczy, których jak dotąd, nie możemy so­bie wyobrazić. -Galileo Galilei (Galileusz)
może-z cza­sem-zo­baczy­my-rzeczy-których-jak dotąd-nie możemy-so­bie-wyobrazić
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jes­tem so­bie cza­sem ta­ki daleki... -Stanisław Lem
nikt-nie może-być-mi bliższy-ode-mnie-a ja-ja jes­tem-so­bie-cza­sem-­ki-daleki
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Czerp od życia garściami, co tyl­ko chcesz. Uważaj tyl­ko, abyś nie przeszarżował i nie zaczął brać cze­goś sprzed no­sa tym, którzy bar­dziej te­go pot­rze­bują. Cza­sem war­to po­luźnić pal­ce i odjąć so­bie z garści, by in­ni nie mu­sieli odjąć so­bie z ust. Z cyk­lu po­wieści
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty:
 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Bum, bum. Słyszę mo­je serce. Bi­je so­bie równomiernie. Nie reagując na mój sprzeciw. Na moją psychi­ke wyglądającą mizernie. Po pros­tu so­bie bije. I przes­ta­wać raczej zamierza. Choć cza­sem chciałbym być martwa. To zaw­sze ktoś mi się zwierza. Ze ni­by mnie potrzebuje. Ze jes­tem wartościowa. Ale ja w to nie wierzę. Bo to są tyl­ko ich pus­te słowa. (...)  -I'm nothing
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty:
cza­sem-so­bie-wyob­rażam-co-by było-gdy­by-wszechświat-był-w próż-a za próżą-kwitnęło-by in­ne-for­my-życia-~pa­weł
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: • 
 -szczęście-na­ży-so­bie-wyp­ra­cować-a nie wy­marzyć- 
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem naj­dzie ta­ka chwila Muszę usiąść do paszkwila Muszę usiąść i zrymować Żeby kur­cze nie zwariować Cza­sy dzi­siaj ta­kie dziwne Życie stało się naiwne Muszę usiąść i zwrotkować Żeby kur­cze nie zwariować A gdy so­bie tak rymuję A gdy so­bie tak zwrotkuję To zaczy­nam tak główkować Może mądrzej jest zwariować  -erzet
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto. -Zielona15
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest ągiem-doświad­czeń-z których-każde-czy­-nas-sil­niej­szy­mi-mi­mo-że cza­sem-trud­no-nam-to so­bie-uświadomić
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem człowiek nie jest ład­ny, lecz in­ni pragną go zaw­sze widzieć... bo, gdy do nich przychodzi, przy­nosi w so­bie miłość... -Seneka 18
cza­sem-człowiek-nie jest ład­ny-lecz-in­-pragną-go zaw­sze-widzieć-bo gdy-do nich-przychodzi-przy­nosi-w so­bie-miłość
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Jak mogę czy­tać cudze myśli, sko­ro cza­sem nie pot­ra­fię so­bie przy­pom­nieć na­wet własnych... -Dalajlama
jak-mogę-czy­ć-cudze-myśli-sko­ro-cza­sem-nie pot­ra­fię-so­bie-przy­pom­nieć-na­wet-własnych
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się!  -typhon8
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty:
miłość-przychodzi-z wiekiem-i cza­sem-ale-żeby-tą miłość-w so­bie-od­na­źć-trze­ba-w ą-uwie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur
nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem. -Juliusz Słowacki
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: I cza­sem trze­ba za­pom­nieć, zasnąć. Od­rzu­cić to, co w To­bie, to co po­za i wokół. Nau­czyć się od­dychać na no­wo...dać się otu­lić, og­rzać, przyjąć... -agusia96
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: mon­taż ste­lażu życia zaj­mu­je nam la­ta a i tak z cza­sem mi­mo prak­ty­ki i doświad­cze­nia uświada­miamy so­bie jak da­leko nam do fachowców !!!  -djdzasta
­ż-ste­żu-życia-zaj­mu­-nam-­-a i tak-z cza­sem-mi­mo-prak­ty­ki-i doświad­cze­nia-uświada­miamy-so­bie-jak da­leko-nam
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo. -littlethings
cza­sem-mam-ochotę-za­paść-w wie­czny-sen-lecz później-zdaję-so­bie-sprawę-z te­go-że wie­czność-to bar­dzo-długo-za długo
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Zas­ta­nawiam się cza­sem czy to co ro­bię to mo­ja droga? Może tracę coś równie ważne­go? Może nie wszys­tko dostrzegam? Aniele Boży stróżu mój gdzie jesteś?  -AgniM
zas­­nawiam ę-cza­sem-czy-to co ro­bię-to mo­ja-droga-może-tracę-coś-równie-ważne­go-może-nie wszys­tko-dostrzegam-aniele-boży
Cza­sem Lu­bię So­bie Po­marzyć Cytaty: Tak bar­dzo chciałabym mieć Cię przy sobie. Codzien­nie za­daje so­bie py­tanie - co się stało? Było tak pięknie... a nies­te­ty, wszys­tko co piękne z cza­sem znika. -PróbujPatrzećKolorowo