Cza­su Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cza­su Cytaty: Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. -Charlotka
Cza­su Cytaty: Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings
jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę
Cza­su Cytaty: Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem. -Juliusz Słowacki
Cza­su Cytaty: Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością  -fyrfle
Cza­su Cytaty: Żyje­my w wiel­kich cza­sach, lecz cza­su co­raz mniej. -Wiesław Brudziński
Żyje­my-w wiel­kich-cza­sach-lecz-cza­su-co­raz-mniej
Cza­su Cytaty: Cza­sem mi się wy­daje, cza­sami chcę bez reszty. -bystry.76
cza­sem-mi ę-wy­daje-cza­sami-chcę-bez-reszty
Cza­su Cytaty: In­ter ar­ma si­lent Musae. W cza­sie woj­ny mil­czą Muzy. -Cyceron
in­ter-ar­-­lent-musae-w-cza­sie-woj­ny-mil­czą-muzy
Cza­su Cytaty: Szczęście przychodzi z cza­sem, lecz niektórym te­go cza­su brak . -Chemicals
szczęście-przychodzi-z cza­sem-lecz-niektórym-te­go-cza­su-brak
Cza­su Cytaty: Naj­większy ro­zum – do cza­su mil­czeć i do cza­su mówić. -Maria Rodziewiczówna
naj­większy-ro­zum-do cza­su-mil­czeć-i do cza­su-mówić
Cza­su Cytaty: Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość. -Papillondenuit
roz­cza­rowa­nie-to rzeczywistość-gdy-zaw­cza­su-przeżywasz-przyszłość
Cza­su Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil
Cza­su Cytaty: Z miłością jest jak z masłem. Od cza­su do cza­su trochę chłodu ut­rzy­muje je w świeżości. -Marcel Achard
z miłośą-jest jak z masłem-od cza­su-do cza­su-trochę-chłodu-ut­rzy­muje- w świeżoś
Cza­su Cytaty: ja­ja mi wiszą cza­sem ster­czą nabrzmiałe zrównoważone  -Cykam
ja­ja-mi wiszą-cza­sem-ster­czą-nabrzmiałe-zrównoważone 
Cza­su Cytaty: Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca !  -nasia
fa­cet-jest jak gum­ka-od cza­su-do cza­su-mu­ ę-roz­ągnąć-później-zno­wu-wra­ca- 
Cza­su Cytaty: W życiu dob­rze jest, na­wet tak dla od­miany, być od cza­su do cza­su sobą. -Maverick123
w życiu-dob­rze-jest-na­wet-tak-dla-od­miany-być-od cza­su-do cza­su-sobą
Cza­su Cytaty: Dziw­ne to cza­sy nas­tały, że cza­sem człowiek sprze­daje sam siebie, żeby zarobić. -topaz
dziw­ne-to cza­sy-nas­ły-że cza­sem-człowiek-sprze­daje-sam-siebie-żeby-zarobić
Cza­su Cytaty: Cza­sami tyl­ko klecę słowa, for­my dość krótkie. Ni wier­sz, ni to proza. Niczym na łące koza. I cza­sami coś al­bo ktoś pod­su­wa myśl i słów kilka. Choć cza­sem ko­za zje wilka. I nie jest to proza ani piękne rymy, ale
Cza­su Cytaty: ot jed­na wiel­ka głucha sa­mot­ność w mym ser­cu gości.. a Ty do­dajesz od cza­su do cza­su stu­kot od­da­lających się obcasów.. -NieBędęJulią
ot-jed­na-wiel­ka-głucha-­­ność-w mym-ser­cu-goś-a ty do­dajesz-od cza­su-do cza­su-stu­kot-od­da­lających ę-obcasów
Cza­su Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717
Cza­su Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania
cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Cza­su Cytaty: Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler
cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Cza­su Cytaty: Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette
młoda-dziew­czy­na-pot­rze­buje-trochę-cza­su-by zna­źć-mężczyznę-na całe-życie-to jej-nie przeszkadza-wychodzić-tym­cza­sem
Cza­su Cytaty: By­wa, że ko­muś star­cza od­wa­gi w wyjątko­wych oko­licznościach, a nie star­cza na co dzień. -Maria Dąbrowska
by­wa-że ko­muś-star­cza-od­wa­gi-w wyjątko­wych-oko­licznościach-a nie star­cza-na co dzień
Cza­su Cytaty: Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne. -François de La Rochefoucauld
tra­cimy-ty­-cza­su-na rzeczy-pil­ne-że nie star­cza-nam-go na rzeczy-ważne
Cza­su Cytaty: Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra. -Józef Stanisław Tischner
Cza­su Cytaty: Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła. -Devin
bez-miłoś ę-żyć-nie da-choć-jest ona-cza­sem-niebem-cza­sem-skraw­kiem-piekła
Cza­su Cytaty: So­bie wyświad­cza dob­rodziej­stwo, kto je wyświad­cza przyjacielowi. -Erazm z Rotterdamu
so­bie-wyświad­cza-dob­rodziej­stwo-kto- wyświad­cza-przyjacielowi
Cza­su Cytaty: Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76
od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu
Cza­su Cytaty: To była dla mnie... przy­jem­ność, proszę mi wie­rzyć. Od lat nikt nie chra­pał w tym do­mu... i na­wet jeśli ma­jaczył i od cza­su do cza­su krzyczał, to było... piękne. -Ulysses Moore
Cza­su Cytaty: Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. -Albert Einstein
ludzie-są jak morze-cza­sem-łagod­-i przy­jaź-cza­sem-burzli­wi-i zdrad­li­wi-prze­de wszys­tkim-to jed­nak-tyl­ko-woda
Cza­su Cytaty: cza­sem mi cie brak cza­sem żałuje oczy były światem uśmiech zbawieniem szko­da że to wszys­tko było cu­dow­nym złudzeniem  -azzazell44
cza­sem-mi cie-brak-cza­sem-żałuje-oczy-były-światem-uśmiech-zbawieniem-szko­da-że to wszys­tko-było-cu­dow­nym-złudzeniem 
Cza­su Cytaty: Glo­sa do Kar­tezjusza: cza­sem myślę; cza­sem jestem. -Paul Ambroise Valéry
glo­-do kar­tezjusza-cza­sem-myślę-cza­sem-jestem
Cza­su Cytaty: Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur
je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
Cza­su Cytaty: Małe zwy­cięstwa. Cza­sem nie ma nadziei na nic in­ne­go, ale cza­sem nicze­go więcej nie trzeba. -Jeffery Deaver
małe-zwy­ęstwa-cza­sem nie  nadziei-na nic-in­ne­go-ale-cza­sem-nicze­go-więcej-nie trzeba
Cza­su Cytaty: Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni. -Antoni Kępiński
gdy-czas-i przes­trzeń-przed-na­mi ę-kur­czą-to roz­szerzają ę-za na­mi-w ten-sposób-idzie ę-nap­rzód-w cza­sie