Czas Jest naj­lep­szym Cytaty

Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman


dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Miłość jest naj­lep­szym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


miłość-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój. -Celsus


naj­lep­szym-­kar­stwem-jest spokój
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Ko­nie­czność jest naj­lep­szym doradcą. -Johann Wolfgang Goethe


Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron


doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Ból jest naj­lep­szym spraw­dzianem rzeczywistości. -Antoni Kępiński


ból-jest naj­lep­szym-spraw­dzianem-rzeczywistoś
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy. -Cyceron


pi­sanie-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-wymowy
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cézanne


smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Fa­mes est op­ti­mus coquus. Głód jest naj­lep­szym kucharzem. -Cyceron


fa­-op­ti­mus-coquus-głód-jest naj­lep­szym-kucharzem
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Naj­lep­szym środ­kiem na usy­pianie roz­mo­wy jest ziewanie. -Sławomir Wróblewski


naj­lep­szym-środ­kiem-na usy­pianie-roz­mo­wy-jest ziewanie
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje. -Cecelia Ahern


Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Naj­lep­szym wyjściem z trud­nej sy­tuac­ji jest przejście przez nią. -Robert Lee Frost


naj­lep­szym-wyjściem-z trud­nej-sy­tuac­ji-jest przejście-przez-ą
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: A może właśnie niepo­siada­nie for­my jest naj­lep­szym wy­razem siły?  -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


a może-właśnie-niepo­siada­nie-for­my-jest naj­lep­szym-wy­razem-ły 
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-jest i będzie-mo­ja-­-~ mrs-vercetti 
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku. -Ralph Waldo Emerson


wy­pisz-to w swoim-ser­cu-że każdy-dzień-jest naj­lep­szym-dniem-w roku
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe


naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym
Czas Jest naj­lep­szym Cytaty: Życie jest naj­lep­szym nau­czy­nielem. Nie tłumaczy tyl­ko od ra­zu kopie. -płonąca


Życie-jest naj­lep­szym-nau­czy­nielem-nie tłumaczy-tyl­ko-od ra­zu-kopie