Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty

Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Gdy masz kochankę i przy­jaciela, a nie chcesz stra­cić żad­ne­go, to pil­nuj, by się nie spotkali. -Maria Konopnicka


gdy-masz-kochankę-i przy­jaciela-a nie chcesz-stra­ć-żad­ne­go-to pil­nuj-by ę-nie spotkali
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Bo cza­sami, choć zmienia się two­je życie i mu­sisz zam­knąć pew­ne roz­działy, są rzeczy, których bro­nisz do os­tatniego tchu. Bo właśnie ich nie chcesz stra­cić. To one na­dają two­jemu życiu sens. -Devin


Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by by­li przy­jaciółmi twej oso­by; więcej jest przy­jaciół twej for­tu­ny. Ty też nie życz przy­jaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stra­cić nie chcesz. -Baltazar Gracián


Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało  -hchknight


Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: ...To jest tak jak wte­dy kiedy mu­sisz się obudzić i stra­cić swo­je sny. I wiesz że od tej po­ry nic nie będzie tak jak tam w snach, kiedy śpisz i dzieje się to cze­go naj­bar­dziej pragniesz.... -opuszczona


Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę. -StachuKrankiela


w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie.... -agata.pl


Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland


wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum 
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać. -John Cray


ko­bieta-może-nag­-stra­ć-chęć-na seks-i równie-szyb­ko-ją odzyskać
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz... -Schmerz


i nie wiem-cze­go-chcesz-i-nie wiem-czy-czuć-chcesz-i-myślę-że wiem-co myślisz-ale-myślę-też-że wie­dzieć-musisz-czy-chcesz-czy
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. -Jan Żabczyc


Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata. -Nieistniejąca


Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. -Anthony Robbins


sukces-jest-robieniem-tego-co-chcesz-robić-kiedy-chcesz-gdzie-chceszz-kim-chcesz-i-tak-długo-jak-tylko-chcesz
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: ****** *** ...miłe słowa tra­fiają do SER­CA...tam osiadają, jak małe diamen­ty, by nig­dy nie stra­cić kon­taktu z delikatnością... ****** ***  -Bożena BAJA


miłe-słowa-tra­fiają-do ser­catam-osiadają-jak łe-diamen­ty-by nig­dy-nie stra­ć-kon­taktu-z delikatnośą- 
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Nie­szczęśli­wie za­kocha­ny jest jak przed­siębior­ca, który wciąż dopłaca do de­ficy­towej im­pre­zy, żeby nie stra­cić te­go, co już zapłacił. -Hugo Dionizy Steinhaus


nie­szczęśli­wie-za­kocha­ny-jest jak przed­ębior­ca-który-wciąż-dopłaca-do de­ficy­towej-im­pre­zy-żeby-nie stra­ć-te­go
Cze­go Nie chcesz Stra­cić Cytaty: Ludzie pragną uj­rzeć to, co niewidzialne, Pat­rzeć na to, cze­go in­ni nie dostrzegają, Chwy­cić to, co nieosiągalne, I umieć zro­bić to, cze­go in­ni nie potrafią. -Lao Cy


ludzie-pragną-uj­rzeć-to-co niewidzialne-pat­rzeć-na to-cze­go-in­-nie dostrzegają-chwy­ć-to-co nieosiągalne-i-umieć-zro­bić-to