Cze­goś Cytaty

Cze­goś Cytaty: Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione. -Benjamin Mays


Cze­goś Cytaty: Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia


każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
Cze­goś Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717


Cze­goś Cytaty: Le­nis­two to ro­bienie cze­goś, cze­go się nie lu­bi oraz niero­bienie te­go, co się kocha. -Aga250909


le­nis­two-to ro­bienie-cze­goś-cze­go ę-nie lu­bi-oraz-niero­bienie-te­go-co ę-kocha
Cze­goś Cytaty: Pragnąć cze­goś - a wziąć, to nie to samo. -Carlo Goldoni


pragnąć-cze­goś- a wziąć-to nie to samo
Cze­goś Cytaty: Sta­jemy na głowie by do cze­goś dojść. -never


sta­jemy-na głowie-by do cze­goś-dojść
Cze­goś Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer


marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Cze­goś Cytaty: Każdy jest cze­goś win­ny, a zwłaszcza ci, którzy nie są. -Terry Pratchett


każdy-jest cze­goś-win­ny-a zwłaszcza-którzy-nie są
Cze­goś Cytaty: Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?  -Zofia Chądzyńska


Cze­goś Cytaty: Dlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę, to nie przychodzi?  -NightHuntress


dlacze­go-śli-cze­goś-bar­dzo-chcę-to nie przychodzi 
Cze­goś Cytaty: War­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy. -Sylbira


war­tość-cze­goś-do­ceniamy-do­piero-wte­dy-kiedy-to stracimy
Cze­goś Cytaty: Człowiek pot­rze­buje cze­goś, co nap­rawdę lubi. -Kai Hermann


człowiek-pot­rze­buje-cze­goś-co nap­rawdę-lubi
Cze­goś Cytaty: Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić. -Maja Lidia Kossakowska


jeśli-nie możesz ę-cze­goś-poz­być-spróbuj-polubić
Cze­goś Cytaty: cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy  -badtomek


cza­sem-­piej-i łat­wiej-jak cze­goś-nie zrozumiemy 
Cze­goś Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey


im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
Cze­goś Cytaty: A im trud­niej z cze­goś spaść, tym śmie­szniej się spada. -Jonasz Kofta


a im trud­niej-z cze­goś-spaść-tym-śmie­szniej ę-spada
Cze­goś Cytaty: Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować. -sadbear


nig­dy-nie mów-cze­goś-w złoś-bo pożniej-możesz-te­go-gorzko-żałować
Cze­goś Cytaty: życie jest za krótkie żeby je mar­no­wać, chcąc cze­goś co mają inni  -Autor nieznany


życie-jest za krótkie-żeby- mar­no­wać-chcąc-cze­goś-co mają-inni