Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty

Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie  -M44G


przygląda ę-młodzieniec-babci-młody­mi-swy­mi-młody­mi-oczami-dzi­wi ę-cze­mu-­ka-zmar­szczo­na-twarz-bab­cia-też ę-dzi­wi
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Bab­cia Wea­ther­wax nie lu­biła zaglądać w przyszłość, ale te­raz czuła, że przyszłość ga­pi się na nią. I Bab­ci wca­le się nie po­dobała jej mina. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu  -bez.odwagi


­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu 
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Ziemia - nasza bab­cia w po­dar­tych łapciach. -StachuKrankiela


ziemia- nasza-bab­cia-w po­dar­tych-łapciach
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: W baśniach tkwi ero­tyczna siła po­budza mi wyob­raźnię na­miętnie .. dziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­ka.. ..sierot­ka ma­rysia i królew­na śnieżka.. ..bal­ta­zar gąbka i smok wawelski.. przesadziłem..?może.. baśń to wyob­raźnia venus.. tu­taj wszys­tko jest możli­we .. kruk i lis.. ..czer­wo­ny kap­tu­rek i bab­cia.. ..an­dersen i bra­cia grimm.. -zlo282


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: WIEM CO JEM? Mo­ja Bab­cia go­towała ryż na mleku Mo­ja Ma­ma ro­biła bu­dyń z mleka Ja ku­puje „ mle­ko” pros­to od krowy A tak po za tym lu­bię % Po­nieważ wo­da wte­dy jest ta­ka „zdrowsza”.   -M44G


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: najmłod­szy mądra­la wrócił z podwórka brud­ny i zabłoco­ny. je­go oj­ciec się złości : - co za bru­das ! czy wiesz, do ko­go jes­teś po­dob­ny ? - bab­cia zaw­sze mówi, że do ta­ty ... -lovely-girl


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Mo­ja ma­ma jest lodziarą kręci lo­dy betoniarą. A mój ta­ta jest pilotem wo­zi lo­dy samolotem. Mo­ja bab­cia była chora zjadła lo­da i jest zdrowa. A mój dziadek nie uwierzył nie zjadł lo­da i... nie przeżył. Nie wie­działam do cze­go za­liczyć owy tek­st, więc


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: `Bab­cia miała rację, jeżeli tyl­ko po­każesz mężczyźnie, że ci na nim za­leży, już jes­teś na stra­conej po­zyc­ji.. I nie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja !  -bluecaffe


`bab­cia-miała-rację-żeli-tyl­ko-po­każesz-mężczyźnie-że  na nim-za­ży-już-jes­teś-na stra­conej-po­zyc­ji-i-nie każda
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Mo­ja bab­cia zwykła ma­wiać: możesz zro­bić szmatę z jed­wa­biu, ale z by­le szma­ty jed­wa­biu już nie uczynisz. -villy


mo­ja-bab­cia-zwykła-­wiać-możesz-zro­bić-szmatę-z jed­wa­biu-ale-z by­-szma­ty-jed­wa­biu-już-nie uczynisz
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Mo­ja bab­cia zwykła mówić, że Bóg ma swój plan w sto­sun­ku do każde­go z nas. Chciałbym móc zreali­zować Je­go plan, po­nieważ mój oka­zał się do dupy. -Mickey Rourke


mo­ja-bab­cia-zwykła-mówić-że bóg- swój-plan-w sto­sun­ku-do każde­go-z nas-chciałbym móc-zreali­zować-je­go-plan-po­nieważ
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: — Mo­ja bab­cia mówiła, że um­rzeć to jak­by zasnąć — oświad­czył Mort z od­ro­biną nadziei w głosie. — TRUD­NO MI TO STWIER­DZIĆ. NIE ZDARZYŁO MI SIĘ ANI JED­NO, ANI DRUGIE. -P » Terry Pratchett » Mort


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: jes­teś dla mnie jak córka, ma­ma, sios­tra, bab­cia, ciocia, nau­czy­ciel, pe­dagog, psycho­log, psychiat­ra, psycho­tera­peuta, chłopak i przy­jaciel w jednym  -psycholożka


jes­teś-dla-mnie-jak córka-­-sios­tra-bab­cia-ciocia-nau­czy­ciel-pe­dagog-psycho­log-psychiat­ra-psycho­tera­peuta-chłopak
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Żyj życiem, jak­byś miał już na­zajut­rz Ze śmier­cią twarzą w twarz stanąć  -Kazik Staszewski


Żyj-życiem-jak­byś-miał-już-na­zajut­rz-ze-śmier­ą-twarzą-w twarz-stanąć 
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Mój dziadek tak się zauroczył bab­cią, że ją por­wał. Od ra­zu się oświad­czył, a po ty­god­niu wzięli ślub. To fa­tal­nie, że w naszych cza­sach nikt nas nie porywa. -RedRose


mój-dziadek-tak ę-zauroczył-bab­ą-że ją por­wał-od ra­zu ę-oświad­czył-a po ty­god­niu-wzięli-ślub-to fa­tal­nie
Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: Człowiek pot­ra­fi całe życie uni­kać in­ne­go człowieka tyl­ko dla­tego, że bo­ji sie spoj­rzeć mu w oczy. Wciąż uk­ry­wamy się przed in­ny­mi ludzmi, kry­jemy sek­re­ty, myśli, uczu­cia... Ale dlacze­go? Cze­mu nie możemy pop­rostu wyk­rzyczeć świetu w twarz, te­go co tkwi nam głębo­ko w sercu? Podziel­my się myśla­mi, a na­pew­no poczu­jemy sie lepiej. -MyslacaWierszem


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: I tak dzień zmar­no­wał na cze­kanie, co, jak wie­dział, było grzechem: każdą chwilę na­leży przeżywać. Cze­kanie to grzech prze­ciw cza­som, które do­piero na­dejdą, jak również prze­ciw obec­nym, zlek­ce­ważonym chwilom. -Neil Gaiman


Cze­mu Ta­ka Zmar­szczo­na Twarz Bab­cia Cytaty: „(...) śmier­cią jest wszys­tko to, co poz­ba­wia wy­boru, od cze­go nie ma od­wro­tu, cze­mu nie można po­wie­dzieć


śmier­ą-jest wszys­tko-to-co poz­ba­wia-wy­boru-od cze­go-nie  od­wro­-cze­mu-nie można-po­wie­dzieć-nie