Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty

Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium. -Arthur Neville Chamberlain


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: 21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie. -K.S.Dżekson


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Dostatni będą pierwszymi. -Joanna Wyszkowska


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Ostatni będą pieszymi. -Joanna Wyszkowska


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Od te­go co masz, za­leży za ko­go mieć cię będą. -Petroniusz Arbiter


od te­go-co masz-za­ży-za ko­go-mieć-ę-będą
Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Wszyscy Francuzi byli, są lub będą degaullistami. -Charles de Gaulle


wszyscy-francuzi-byli-są-lub-będą-degaullistami
Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić. -Augustyn Św


szukający-pana-znajdą-go-a-znalazłszy-go-będą-go-chwalić
Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Cie­szmy się chwilami, Bo za chwilę będą za nami. -Marcin Kański


cie­szmy ę-chwilami-bo-za chwilę-będą-za nami
Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. -Wisława Szymborska


wygląda-na-to-że-poeci-będą-mieli-zawsze-żo-roboty
Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Pod wieczór życia będą sądzić cię z miłości. -Jan od Krzyża Św


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie  -ZbytImpulsywna


Czerń Będą Przekłamywać  Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki


niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie