Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty

Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Naj­piękniej­sze uczu­cie? Czuć się pot­rzeb­nym. Nic te­mu nie dorówna. -Devin


naj­piękniej­sze-uczu­cie-czuć ę-pot­rzeb­nym-nic te­mu-nie dorówna
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz. -mockingbird


le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Zmysłowość jest sym­bo­liką pew­nych pot­rzeb ducho­wych nie dających się zaspokoić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


zmysłowość-jest sym­bo­liką-pew­nych-pot­rzeb-ducho­wych-nie dających ę-zaspokoić
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe. -Nicholas Sparks


ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga. -respirer


do marzeń-też-jest pot­rzeb­na-odwaga
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie. -Antoni Cwojdziński


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: dzi­siaj się czu­jesz jak­by żyw­cem pogrzebany, ale jut­ro możesz na­dać czy­je­muś życiu smak  -tusiak


dzi­siaj ę-czu­jesz-jak­by-żyw­cem-pogrzebany-ale-jut­ro-możesz-na­dać-czy­­muś-życiu-smak 
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja. -Bruno


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Miłując wzajem, gdy kochasz czu­jesz mocniej. Dopasowanie. K.A.Sz. 19.07.2015r. -Cris


miłując-wzajem-gdy-kochasz-czu­jesz-mocniej-dopasowanie-kasz-19072015r
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia  -Cykam


są miej­sca-w których-po-pros­-czu­jesz-szczęście-od­działywa­nia 
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Mądry zro­zumie w lot, głup­co­wi pot­rzeb­ny młot. -Talmud


mądry-zro­zumie-w lot-głup­co­wi-pot­rzeb­ny-młot
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: sko­ro pot­ra­fimy po­kazać jak dob­rze so­bie bez siebie nawza­jem radzi­my, sko­ro pot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyć, że radzi­my so­bie całkiem nieźle, to po jaką cho­lerę jes­teśmy so­bie nawza­jem pot­rzeb­ni ?. -thrillofit


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Jed­no ser­ce pot­rzeb­ne jest do egzys­to­wania, dwa do życia. -respirer


jed­no-ser­-pot­rzeb­ne-jest do egzys­to­wania-dwa-do życia
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach


to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Zas­ta­nawiając się nad sen­sem życia po­win­niśmy się sku­pić na in­tensyw­nym myśle­niu. Co w większości przy­pad­kach ro­bimy. Lecz czy na pew­no pot­rzeb­ny jest do te­go chaos?- Chaos myśli? Czy jet dla nas sa­mych bez­pie­czny? Czy zwykłe złudze­nie może oka­zać się real­nym spoj­rze­niem na świat?  -Contritio


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: -Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !  -bluecaffe


czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi- 
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Dla Cytaty: Zas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczorem. -AnDree


zas­po­koje­nie-moich-pot­rzeb-na­dej­dzie-dziś-wieczorem