Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty

Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Zmysłowość jest sym­bo­liką pew­nych pot­rzeb ducho­wych nie dających się zaspokoić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


zmysłowość-jest sym­bo­liką-pew­nych-pot­rzeb-ducho­wych-nie dających ę-zaspokoić
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga. -respirer


do marzeń-też-jest pot­rzeb­na-odwaga
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie. -Antoni Cwojdziński


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: dzi­siaj się czu­jesz jak­by żyw­cem pogrzebany, ale jut­ro możesz na­dać czy­je­muś życiu smak  -tusiak


dzi­siaj ę-czu­jesz-jak­by-żyw­cem-pogrzebany-ale-jut­ro-możesz-na­dać-czy­­muś-życiu-smak 
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: są miej­sca w których po pros­tu czu­jesz szczęście od­działywa­nia  -Cykam


są miej­sca-w których-po-pros­-czu­jesz-szczęście-od­działywa­nia 
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Miłując wzajem, gdy kochasz czu­jesz mocniej. Dopasowanie. K.A.Sz. 19.07.2015r. -Cris


miłując-wzajem-gdy-kochasz-czu­jesz-mocniej-dopasowanie-kasz-19072015r
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Mądry zro­zumie w lot, głup­co­wi pot­rzeb­ny młot. -Talmud


mądry-zro­zumie-w lot-głup­co­wi-pot­rzeb­ny-młot
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: sko­ro pot­ra­fimy po­kazać jak dob­rze so­bie bez siebie nawza­jem radzi­my, sko­ro pot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyć, że radzi­my so­bie całkiem nieźle, to po jaką cho­lerę jes­teśmy so­bie nawza­jem pot­rzeb­ni ?. -thrillofit


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. -Paul Thiry Holbach


to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Jed­no ser­ce pot­rzeb­ne jest do egzys­to­wania, dwa do życia. -respirer


jed­no-ser­-pot­rzeb­ne-jest do egzys­to­wania-dwa-do życia
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: -Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !  -bluecaffe


czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi- 
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu. -Hugo Dionizy Steinhaus


na sta­rość-jest młodość-pot­rzeb­niej­sza-ż-za młodu
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Zas­po­koje­nie moich pot­rzeb na­dej­dzie dziś wieczorem. -AnDree


zas­po­koje­nie-moich-pot­rzeb-na­dej­dzie-dziś-wieczorem
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni !  -AnDree


Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Jest to pew­ni­kiem, że tyl­ko miłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecie. -Johann Wolfgang Goethe


jest-to pew­­kiem-że tyl­ko-miłość-czy­-człowieka-pot­rzeb­nym-na świecie
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Niektórym skrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokół swo­jej osoby. -Wiesław Trzaskalski


niektórym-skrzydła-pot­rzeb­ne-są tyl­ko-do ro­bienia-szu­mu-wokół-swo­jej-osoby
Czu­jesz się Pot­rzeb­ny Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder


re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata