Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty

Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. -Autor nieznany


nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić. -Henry Ford


Życie-jest ągiem-doświad­czeń-z których-każde-czy­-nas-sil­niej­szy­mi-mi­mo-że cza­sem-trud­no-nam-to so­bie-uświadomić
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Prze­bacze­nie sil­niej­sze jest niż odwet. -Pittakos


prze­bacze­nie-sil­niej­sze-jest ż-odwet
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Sil­niej­szy zaw­sze ma rację. -Jean La Fontaine


Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Cza­sami nasze od­ruchy by­wają sil­niej­sze od naszych postanowień. -Thomas Hardy


cza­sami-nasze-od­ruchy-by­wają-sil­niej­sze-od naszych-postanowień
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach... -Alfa Centauri


Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Po­dob­no każde cier­pienie czy­ni Nas sil­niej­szym, mi­mo to, życie i tak pot­ra­fi przyp­rzeć nas do ściany bólu i roz­paczy tak moc­no, że upad­niemy i ciężko zapłacze­my nad swoim lo­sem... Co wtedy?  -kate-em


Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Lud ku sil­niej­sze­mu zaz­wyczaj się skłania, I od koszul częściej zmienia przekonania. -Jerzy Czech


lud-ku sil­niej­sze­mu-zaz­wyczaj ę-skłania-i-od koszul-częściej-zmienia-przekonania
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty:


czy-bieg­niesz-czy-też-wol­no-idziesz-zaw­sze-zdążysz-na spot­ka­nie-ze śmier­ą-~pa­weł-rychlica 
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty:


Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Wy­daje się rzeczą dziwną widzieć w ser­cu ko­biety coś sil­niej­sze­go i gorętsze­go nad miłość dla mężczyzny. -Jean de La Bruyére


wy­daje ę-rzeczą-dziwną-widzieć-w ser­cu-ko­biety-coś-sil­niej­sze­go-i gorętsze­go-nad-miłość-dla-mężczyzny
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego. -Johann Wolfgang Goethe


nie-chodzi- więc-o to-czy-ktoś-jest słaby-czy-sil­ny-tyl­ko- czy-może-przet­rwać-miarę-swo­jego-cier­pienia-mo­ral­ne­go-czy
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski


Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. -Silvidian


przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Per­spek­ty­wa śmier­ci to bar­dzo sil­na motywacja. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Nie wiem, co trud­niej­sze do przeżycia: czy sa­mo cier­pienie, czy bez­radność wo­bec cierpienia... -Tyska1990.07


nie-wiem-co trud­niej­sze-do przeżycia-czy-­mo-cier­pienie-czy-bez­radność-wo­bec-cierpienia
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Cisza jest sil­niej­sza od krzyku. -Nadzieja21


cisza-jest sil­niej­sza-od krzyku
Czy życie Jest sil­niej­sze Od śmier­ci Cytaty: Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał. -Mateusz Piecki Schizoidalny


ateis­-nie boi ę-śmier­-bo nie wie­rzy-że po niej-is­tnieje-in­na-sfe­ra-wierzący boi-ę-bo nie jest pew­ny-czy-tra­fi-tam