Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty:
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty:
 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody. -manka225
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją... -opuszczona
już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Naj­gor­szym złem w dziejach ludzkości było wy­nale­zienie słowa. Wys­tar­czy po­pat­rzeć na psy. Są ta­kie lo­jal­ne, bo nie pot­ra­fią mówić. -Arturo Pérez-Reverte
naj­gor­szym-złem-w dziejach-ludzkoś-było-wy­nale­zienie-słowa-wys­tar­czy po­pat­rzeć-na psy-są ­kie-lo­jal­ne
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.   -WolfSoul
z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: pa­miętasz jeszcze plac za­baw i huśtawkę co nas brała do nieba i z powrotem gu­bisz czasem słowa w śmiechu aż po niepew­ność czy ta chwi­la się dzieje jedze­nie ze wspólnej miski jest obrzydliwe a jednak zro­biliśmy to ołówek i kartka dwie krówki w kieszeni po co wra­cać na obiad gdy ma­my siebie spoj­rzeć z góry to widzieć więcej ale nie w oczach co dra­pią ziemię  -Starlight
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Ludzie pragną uj­rzeć to, co niewidzialne, Pat­rzeć na to, cze­go in­ni nie dostrzegają, Chwy­cić to, co nieosiągalne, I umieć zro­bić to, cze­go in­ni nie potrafią. -Lao Cy
ludzie-pragną-uj­rzeć-to-co niewidzialne-pat­rzeć-na to-cze­go-in­-nie dostrzegają-chwy­ć-to-co nieosiągalne-i-umieć-zro­bić-to
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Po­win­no is­tnieć słowo ok­reślające mik­rosko­pijną is­kierkę nadziei, którą człowiek boi się dos­trzec w lęku, że sa­mo spoj­rze­nie ją zga­si, jak przy próbie obej­rze­nia fo­tonu. Może tyl­ko cze­kać przy niej, pat­rzeć obok niej, pat­rzeć po­za nią, aż sta­nie się dość moc­na, by zais­tnieć realnie. -P » Terry Pratchett » Mort
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj  -Katarzyna Wołyniec
zak­ryj-uszy-oczy-zrzuć-z siebie-resztki-dnia-i-nie myśl-o tym-czy-jest już-ciemno-spróbuj-mnie-szybciej-mocniej-pewniej-przes­ń-już
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Na ław­ce w par­ku sie­działo małżeństwo, ciągle trwa­li w mil­cze­niu, lecz uśmie­cha­li się do siebie. Ema­nował od nich ta­ki spokój i har­mo­nia, iż mu­siałam się zat­rzy­mać i na nich po­pat­rzeć. Nag­le z dru­giej stro­ny po­jawiła się pa­ra za­kocha­nych, dziew­czy­na przy­tulała się do swo­jego chłopa­ka, kiedy spos­trzegła, że pat­rzy się w drugą stronę, za­lała go py­taniami. Skończyło się wrzas­ka­mi i kłótnią. A miłość nie pot­rze­buje słów... -Ruska-love
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój  -Roman1992
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi. -Leonardo da Vinci
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Jak­by na to nie pat­rzeć i tak śle­pi jesteśmy... -satjow
jak­by-na to nie pat­rzeć-i tak-ś­pi-jesteśmy
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Zacznij pat­rzeć na siebie ja­ko na osobę, którą chciałbyś być. -David Viscott
zacznij-pat­rzeć-na siebie-ja­ko-na osobę-którą-chciałbyś-być
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Ok­ropnie przyk­ro jest pat­rzeć, jak umiera nadzieja. -Simone de Beauvoir
ok­ropnie-przyk­ro-jest pat­rzeć-jak umiera-nadzieja
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Mężczyźni - ho­mo sa­piens umiejący pat­rzeć się w ko­biecy dekolt. -blanejszyna
mężczyź- ho­mo-­piens-umiejący-pat­rzeć ę-w ko­biecy-dekolt
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: _______________________________________________ Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę. Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę. Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie. Po­mimo - i dlatego. I po­tykaj się o mo­je spojrzenie. _______________________________________________  -Theo Valenty
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Jak­by nie pat­rzeć, oprócz pla­nu A i B is­tnieje także plan Ą.. -MyBigDreams
jak­by-nie pat­rzeć-oprócz-pla­nu-a i b is­tnieje-także-plan-Ą
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Słońcu ani śmier­ci nie można pat­rzeć pros­to w oczy. -François de La Rochefoucauld
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-święte-obrazy-czy-nie wys­tar­czy-że ę-kochamy-czy-mu­simy-jeszcze-być-razem 
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?  -cytlopka
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Tak przy­jem­nie pat­rzeć na świat, kiedy ser­ce dobre. -Maria Kuncewiczowa
tak-przy­jem­nie-pat­rzeć-na świat-kiedy-ser­-dobre
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: jak zwy­ciężyć mam pokusę? nie pat­rzeć na ciało,lecz w duszę..... -poeta wyklęty
jak zwy­ężyć-mam-pokusę-nie-pat­rzeć-na ciałolecz-w duszę
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers
te­lewiz­ja-do­wiodła-ze ludzie-wolą-oglądać-co­kol­wiek-ż-pat­rzeć-na siebie-nawzajem
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna
uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Bez­radność... Tak trud­no pat­rzeć jak ktoś blis­ki upa­da i nie móc mu pomóc... -ciemna_strona_dobra
bez­radność-tak trud­no-pat­rzeć-jak ktoś-blis­ki-upa­da-i nie móc-mu pomóc
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy. -Gustav Klimt
jeśli-kto­kol­wiek-chce-mnie-zro­zumieć-po­winien-uważnie-pat­rzeć-na mo­-obrazy
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Słod­ko i zaszczyt­nie jest um­rzeć za ojczyznę. Dul­ce et de­corum est pro pat­ria mo­ri. (łac.)  -Horacy
słod­ko-i zaszczyt­nie-jest um­rzeć-za ojczyznę-dul­- de­corum-pro-pat­ria-mo­ri-łac 
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Aby żyć na tym świecie, mu­sisz się nau­czyć real­nie pat­rzeć na życie. -Erskine Caldwell
aby-żyć-na tym-świecie-mu­sisz ę-nau­czyć-real­nie-pat­rzeć-na życie
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Miłość to nie muszą być od ra­zu wiel­kie poświęce­nia. Od cze­goś trze­ba zacząć – na przykład od te­go, że lu­bisz pat­rzeć na je­go powieki. -Gold Fishy
miłość-to nie muszą-być-od ra­zu-wiel­kie-poświę­nia-od cze­goś-trze­ba-zacząć- na przykład-od te­go-że lu­bisz-pat­rzeć
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma? Styg­nie herbata w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go dla nich nie ma… Są tyl­ko Oni Je­go dłonie, Usta Oczy Jej... Za­pat­rze­ni w dzieła sztuki… I ta zimna, chłod­na herbata (jej uśmiech, pocałunek) w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go brak… Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma ? Bo chce­my zamykać…  -Uśmiechnięta Anielica
Czy Pa­miętasz Pat­rzeć Cytaty: Za­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi Miło tak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć :)  -stokrotka123
za­kocha­-są ra­zem-tak-szczęśliwi-miło-tak-na nich-po­pat­rzeć-i ę-uśmie­chnąć-