Czyń Jednak Cytaty

Czyń Jednak Cytaty: Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety. -Ninon De Lenclos


boże-zrób-ze-mnie-uczciwego-człowieka-nie-czyń-jednak-uczciwej-kobiety
Czyń Jednak Cytaty: W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl. -Henryk Mann


w-myślach-idzie-ę-znacznie-dalej-ż-można-nadążyć-czynem-a-jednak-czyn-dogania-myśl
Czyń Jednak Cytaty: Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa  -natalia(__ups


Czyń Jednak Cytaty: Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi:


Czyń Jednak Cytaty: Ja­ka szko­da, że dziew­czyn­ki Nie zmieścisz do poczto­wej skrzyn­ki Mogłabyś oczy­wiście Wysłać się do mnie w liście Na przykład na Wa­len­tynki Dos­tałbym list po­leco­ny I cały uszczęśli­wiony Że zna­lazłem ciebie Jak anioły w niebie Zaśpiewałbym zachwy­cony Nies­te­ty dziew­czyn­ki Nie mie­szczą się do skrzyn­ki Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Czyń Jednak Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka


Czyń Jednak Cytaty: Ja­ka myśl, ta­ki czyn. -Demostenes


Czyń Jednak Cytaty: Kochaj i czyń, co chcesz. -Augustyn Św


Czyń Jednak Cytaty: Na początku był czyn!  -Johann Wolfgang Goethe


Czyń Jednak Cytaty: Słowa za­mienić w czyn ... -MarzycielS


Czyń Jednak Cytaty: Czyn jest przedłużeniem modlitwy. -Daniel Robs


czyn-jest-przedłużeniem-modlitwy
Czyń Jednak Cytaty: Nie mów, ale czyń. -Bujak Bogusław


Czyń Jednak Cytaty: Nie czyń te­go, co to­bie niemiłe. -Isokrates


nie-czyń-te­go-co to­bie-niemiłe
Czyń Jednak Cytaty: Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. -Peter Hille


mężczyzna-to-czyn-kobieta-to-istnienie
Czyń Jednak Cytaty: Jaka myśl, taki czyn. -Augustyn Św


Czyń Jednak Cytaty: Nie czyń nic po­nad miarę. -Sofokles


nie-czyń-nic-po­nad-miarę
Czyń Jednak Cytaty: Prawdziwy czyn nie czyni wrzawy. -Albert Schweitzer


Czyń Jednak Cytaty: Czyń zaw­sze to cze­go się boisz. -Ralph Waldo Emerson