Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty

Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Czyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa? Nie ma. -Kurt Vonnegut


czyż-jest na świecie-zja­wis­ko-bar­dziej-różno­rod­ne-od cudzołóstwa-nie
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą. -Joseph Fourier


ma­tema­tyka-porównu­-naj­bar­dziej-zróż­cowa­ne-zja­wis­ka-i od­kry­wa-niepoz­na­ne-dotąd-ana­logie-które- łączą
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler


czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty:


niena­wiść-i za­wiść-jest niepo­kojącym-zja­wis­kiem-występującym-na świecie~pa­weł-rychlica 
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy. -Johann Wolfgang Goethe


Świat-jest tak-wiel­ki-i bo­gaty-a życie-tak-pełne-różno­rod­noś-że nig­dy-nie brak-okaz­ji-do wierszy
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: ko­biety to różno­rod­ne figury mężczyźni to matematycy po­le po­wie­rzchni wpierw liczą za­pomi­nając o objętości. -bystry.76


ko­biety-to różno­rod­ne-figury-mężczyź-to matematycy-po­-po­wie­rzchni-wpierw-liczą-za­pomi­nając-o objętoś
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty:


niena­wiść-i za­wiść-to niepo­koją-zja­wis­ko-występują-na świecie-~pa­weł-rychlica 
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Można wejść do tej sa­mej rze­ki - jak naj­bar­dziej - na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni. -Olga Tokarczuk


Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności . -Chemicals


płacz-w tych-cza­sach-zro­bił ę-bar­dzo-po­pular­nym-zja­wis­kiem-odsłoną swoich-lęków-jak i ­­noś
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88


im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Obudź się ze snu nadziei i roz­paczy. Otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara  -Sipa


obudź ę-ze snu-nadziei-i roz­paczy-otwórz oczy-na rzeczy­wis­tość-jest o wiele-bar­dziej-szara 
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers


Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Is­tnieją me­tafo­ry bar­dziej rzeczy­wis­te niż ludzie chodzący po ulicy. -Fernando Pessoa


is­tnieją-me­tafo­ry-bar­dziej-rzeczy­wis­te-ż-ludzie-chodzący-po ulicy
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509


szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Wie­dza jest naj­bar­dziej war­tościowym to­warem na świecie. Każde no­we od­kry­cie czy­ni nas bogatszymi. -Kurt Vonnegut


wie­dza-jest naj­bar­dziej-war­tościowym-to­warem-na świecie-każde no­we-od­kry­cie-czy­-nas-bogatszymi
Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


Czyż Jest na świecie Zja­wis­ko Bar­dziej Różno­rod­ne Cytaty: Nagła zmiana uczuć – miłość do in­ne­go mężczyz­ny, do in­nej ko­biety – roz­wi­ja oso­bowość. Jest więc zja­wis­kiem z grun­tu zdrowym. -Sakaguchi Ango


nagła-zmiana-uczuć-miłość-do in­ne­go-mężczyz­ny-do in­nej-ko­biety-roz­wi­ja-oso­bowość-jest więc-zja­wis­kiem-z grun­