Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty

Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami. -Anonim


czyż-nie-jest-dziwne-że-ludzie-tak-chętnie-walczą-o-religię-a-tak-niechętnie-żyją-zgodnie-z-jej-zasadami
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Mo­ja oj­czyz­na to nie dzień wczo­raj­szy. Mo­ja oj­czyz­na to jutro. -Romain Rolland


mo­ja-oj­czyz­na-to nie dzień-wczo­raj­szy-mo­ja oj­czyz­na-to jutro
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers


Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Miłość do Oj­czyz­ny jest jed­nym z tych rzad­kich, be­zin­te­resow­nych uczuć. Oj­czyznę kocha się w podzięce, kocha się za to, że na jej ob­szarze wyk­rzycza­lo się pier­wsze słowo, że ziemia użyczyła skraw­ka siebie na nasze sto­py. To, że oj­czyz­na jest nasza, wy­nika tyl­ko z jej łas­ki. I to nie my nią włada­my, ale ona na­mi, bo bez niej nie mieli­byśmy na­wet imienia. -jatoja


Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne, że ludzie mogą myśleć o śmierci, kiedy jest tyle do zrobienia w życiu. -Peter Sellers


dziwne-że-ludzie-mogą-myść-o-śmierci-kiedy-jest-tyle-do-zrobienia-w-życiu
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Ta­ka so­bie bez­myśl nr 1. ______________________________________ Czyż można po­tykać się o słowa? O myśli i spojrzenia? Czyż można spot­kać spojrzenie, co ut­kwi głębo­ko w myślach? Bez­denne spoj­rze­nie w ot­chłani umysłu? Ot­chłani rozświet­la­nej słowami? Al­bo na od­wrót? ______________________________________  -Theo Valenty


Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan


czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa. -Stephanie - Felicite De Genlis


Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: To dziwne, jak okrutni są porządni ludzie. -Maria Kuncewicz


to-dziwne-jak-okrutni-są-porządni-ludzie
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne, że konie pędzą i do pustego żłobu. -Elżbieta Grabosz


dziwne-że-konie-pędzą-i-do-pustego-żłobu
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne, jak zbliżenie może oddalić, a oddalenie zbliżyć. -Stefan Garczyński


dziwne-jak-zbliżenie-może-oddalić-a-oddalenie-zbliżyć
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa? Nie ma. -Kurt Vonnegut


czyż-jest na świecie-zja­wis­ko-bar­dziej-różno­rod­ne-od cudzołóstwa-nie
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Oj­czyz­na jest tam, gdzie dobrze. -Pakuwiusz


oj­czyz­na-jest tam-gdzie-dobrze
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne - pies nie wie, że nie wolno wznosić antyrządowych okrzyków, a jednak ich nie wznosi. -Stanisław Jerzy Lec


dziwne-pies-nie-wie-że-nie-wolno-wznosić-antyrządowych-okrzyków-a-jednak-ich-nie-wznosi
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: To dziwne, jak trudno wywołać echo w najbardziej pustych głowach. -Stanisław Jerzy Lec


to-dziwne-jak-trudno-wywołać-echo-w-najbardziej-pustych-głowach
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność. -P.G. Woodehouse


to-dziwne-jak-człowiek-zakochany-pragnie-każdemu-sprawić-przyjemność
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: To dziwne, ale wyborca nigdy nie czuje się odpowiedzialny za zawód, jaki sprawia rząd przez niego wybrany. -Alberto Moravia


to-dziwne-ale-wyborca-nigdy-nie-czuje-ę-odpowiedzialny-za-zawód-jaki-sprawia-rząd-przez-niego-wybrany
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem. -Lech Nawrocki


dziwne-jak-często-ostry-język-idzie-w-parze-z-tępym-umysłem